Model CONTRACT DE CREDIT | Consultanta Juridica Online
avocat online bun
Model CONVENȚIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE VIITORII SOȚI
7 ianuarie 2019
avocat
Model CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE AUTOTURISM
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CREDIT

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model CONTRACT DE CREDIT

Model CONTRACT DE CREDIT

CONTRACT DE CREDIT
Încheiat astăzi ...............

Între Banca .............. Sucursala/Filiala ...................... cu sediul în .......... str. ................ nr. ........... județul .........., denumită în prezentul contract banca, reprezentată prin ........... director ............ șef serviciu (birou) credite și ........................... șef serviciu (birou) contabilitate, pe de o parte, și

............................................................................

(întreprinderea, asociația cu scop lucrativ, asociația familială, persoana

autorizată să desfășoare activitate independentă) cu sediul în .............. str. ............ nr. ...... județul..........., reprezentată prin ............, domiciliat în ...................... str. .......................... nr. ....... județul ................... posesor al buletinului de identitate seria ......... nr. ........ eliberat de ......................... la data de .................. și prin ................... domiciliat în .............. str. .................. nr. .............. județul .........................., posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. ........... eliberat de ....................... la data de ............... denumiți în contract debitori, a intervenit prezentul contract:

1. Banca acordă debitorului (debitorilor) un credit pe termen de ......... în sumă de ............... lei, adică ............................. lei, care va fi utilizată numai pentru .................................................

2. Creditul se acordă astfel:

- integral la data de .........................

- pe măsura necesităților determinate de efectuarea cheltuielilor.

3. Debitorul (debitorii) se obligă:

- să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat și acordat;

- să restituie băncii creditul primit și să plătească dobânda legală la termenele și în sumele de mai jos:

Rate credit Dobânda Termen
....... ........ ........
(anul, luna, ziua)
................. lei ................ lei
................ lei ................ lei
................ lei ................ lei
4. Creditul se poate rambursa și înainte de scadență, în întregime sau parțial, în care caz banca va recalcula dobânzile în mod corespunzător.

5. La creditul primit debitorul plătește o dobânda de ........% pe an.

6. Debitorul (debitorii) se obligă să garanteze sumele împrumutate potrivit legii, astfel: ................................................................. (se vor înscrie corect garanțiile aduse, în ordinea prevăzută la pct. 8 din norme, astfel încât suma acestora să fie cu 1020% mai mare decât creditul acordat, inclusiv dobânda).

7. Banca are dreptul să verifice, pe parcursul utilizării creditului, respectarea condițiilor în care s-a acordat acesta.

În acest scop debitorul (debitorii) se obligă să-i pună la dispoziție documentele solicitate (bugetul, bilanțul etc.), precum și documentele privind bunurile cumpărate din credit sau cele rezultate din activitatea pe care o desfășoară.

De asemenea, banca are dreptul să verifice existența faptică a bunurilor depuse în gaj.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage după sine dreptul băncii de a trece la retragerea în mod corespunzător a creditului înainte de scadență.

În cazul în care se constată de către bancă nerespectarea de către debitor (debitori) a condițiilor stabilite în prezentul contract referitoare la utilizarea creditului, acesta (aceștia) se obligă să restituie imediat creditul angajat, inclusiv dobânda.

8. În cazul neachitării la scadență a creditului acordat prin prezentul contract și a dobânzilor legale sunt răspunzători solidari cu debitorul (debitorii) și giranții conform prevederilor de la pct. 6 din prezentul contract.

9. Neplata la termen a dobânzilor și creditelor acordate și nerespectate vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract dau dreptul băncii să treacă la retragerea imediată a creditului cu dobânzile datorate, inclusiv pe calea executării silite.

BANCA . . . . . . . . . . .
Debitorul (debitorii) . . . . . . . . . . .
Director . . . . . . . . . . . . . . .
Șef serviciu (birou) credite . . . . .
Șef serviciu contabilitate . . . . . .
Oficiul juridic . . . . . . . . . . .
Giranți:
1. Numele . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buletin de identitate seria . . . . nr. . . locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Numele. . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buletin de identitate seria . . . nr. . . locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. etc.
Semnătura
Semnătura

CONTRACT DE CREDIT

Între

Banca ..................., cu sediul în ..................., str. .........., nr. ..., bl. ...., sc. .... ap. ...., sector ........, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul fiscal nr. ............ și contul nr. ............... deschis la ............, reprezentată prin dl. ............. în calitate de Director și .................... în calitate de contabil denumită în prezentul contract banca,

și

Dl./D-na .............................. în calitate de împrumutat, domiciliat în ....................., str. ............, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ .............., identificat cu C.I. seria .... nr. ......, eliberat de ............ la data de ............ .

Art. 1. Banca acordă împrumutatului un credit în sumă de ............ lei, pe termen de ............ cu o perioadă de grație de ...... luni, care începe de la data de ..........
Se menționează că perceperea comisioanelor și dobânzilor începe la momentul acordării și respectiv utilizării creditelor. În perioada de grație nu se rambursează credite, dar se percep dobânzi la creditele utilizate.

Art. 2. Creditul se va utiliza pentru: cumpărarea unui apartament cu 3 camere.
Art. 3. Creditul aprobat se acordă integral, la data de ..............
Art. 4. Creditul se acordă cu o dobândă de .............. pe an, calculată și vărsată lunar.
Art. 5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat. Prima rată se va rambursa la expirarea perioadei de grație, iar ultima rată la data de ............
Creditul poate fi rambursat de către împrumutat și înainte de scadență, în întregime sau parțial, numai cu acceptul băncii.

Banca este îndreptățită să recupereze de la împrumutat eventualele influențe nefavorabile generate de rambursarea în devans a creditului.

Art. 6. Împrumutatul se obligă:
a) să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat și acordat în condițiile stabilite în contract;

b) să restituie băncii creditul primit și să plătească dobânda și comisioanele bancare, la termenele și sumele stabilite în graficul anexat la contract;

c) să respecte prevederile normelor tehnice ale băncii;

Art. 7. Împrumutatul se obligă să garanteze creditul primit cu apartamentul cumpărat cu banii obținuți din credit. Imobilul asupra căruia se constituie ipoteca, va fi asigurat la societățile de asigurare.
Art. 8. Prezentul contract intră în vigoare după înscrierea garanției nominalizate mai sus la Notarul public și la Primărie, după caz, precum și înregistrarea la societățile de asigurare a cesiunii drepturilor de despăgubire pentru bunul ipotecat în favoarea băncii.
Împrumutatul are obligația reînnoirii anuale a asigurărilor la societățile de asigurare pentru bunul cu care vine în garanția creditului.

Art. 9. Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care se acordă creditul, existența permanentă și integritatea garanțiilor creditului pe toată perioada derulării sale până la rambursarea completă a acestuia. În acest scop, împrumutatul se obligă să pună la dispoziția băncii toate documentele solicitate (documente oficiale privind garanțiile, bunul cumpărat din credit);
Nerespectarea de către împrumutat a acestor obligații atrage după sine dreptul băncii de a trece la retragerea creditului înainte de scadență.

Art. 10. Banca poate anula sau reduce cuantumul creditului aprobat în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către împrumutat a unor date nereale după expirarea unui termen de preaviz de minim 5 zile dat în scris.
Banca poate întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea creditului aprobat în cazul în care împrumutatul a încălcat regulile privind disciplina creditului sau în cazul în care situația economică și financiară a acestuia este compromisă.

Art. 11. Neplata ratelor și dobânzilor aferente la creditul acordat, precum și nerespectarea vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract, dau dreptul băncii să treacă la retragerea imediată a creditului și dobânzilor datorate din contul de disponibilități al împrumutatului, iar când acest lucru nu este posibil, se va trece la recuperarea creditului prin executarea silită.
Art. 12. Banca nu preia riscul politic sau calamitățile naturale și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat.
Art. 13. Prezentul contract are valoarea de înscris autentic și constituie titlu executoriu.
Art. 14. Relațiile reciproce dintre părțile contractante nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare, precum și celorlalte norme ale băncii, existente la data prezentului contract.
Art. 15. Litigii
Litigiile de orice fel dintre părțile contractante vor fi soluționate de instanțele judecătorești și de drept comun.

Art. 16. Acest contract a fost încheiat în număr de .......... exemplare, din care ....... exemplare rămân la bancă și ........ exemplare la împrumutat.
Art. 17. La dobânzile datorate și neachitate în termen pentru perioada de întârziere, se va percepe o dobândă penalizatoare de 25% pe an, calculată asupra cuantumului acestor dobânzi.
Anexele nr. ........ fac parte integrantă din contract

Banca,

Împrumutatul,

CONTRACT DE CREDIT NR. ...........
ÎNCHEIAT ASTĂZI ...........

Între Banca ......... societate pe acțiuni, Sucursala ....... Filiala .......

În baza împuternicirii date prin Decizia Consiliului de Administrație al ............... București, denumită în prezentul contract banca, reprezentată prin ..........., în calitate de director și .........., în calitate de contabil șef, pe de o parte și .........., număr de ordine în Registrul Comercial ......, numită în prezentul contract împrumutat, reprezentată prin ................., în calitate de director și ........................, în calitate de contabil șef, a intervenit în prezentul contract.

1. Banca acordă împrumutatului un credit în sumă de .......... lei, pe termen de cu o perioadă de grație de ..... luni, care începe de la data de ............

Se menționează că perceperea comisioanelor și dobânzilor începe la momentul acordării și respectiv utilizării creditelor. În perioada de grație nu se rambursează credite, dar se percep dobânzi la creditele utilizate.

2. Creditul se va utiliza pentru: .......................................

3. Creditul aprobat se acordă astfel:

- integral, la data de .............

- eșalonat, la datele și în sumele menționate în graficul anexă la prezentul contract;

În contract se include una din aceste trei modalități de acordare, în funcție de rezultatul negocierii și natura creditului.

4. Creditul se acordă cu o dobândă de ........... pe an, calculată și vărsată lunar.

Pe parcursul utilizării și rambursării creditului, banca va indexa dobânda în funcție de evoluția inflației și a costului resurselor; dobânda indexată se va aplica de către bancă la soldul creditului existent la data indexării dobânzii.

5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat, care urmează a se definitiva după acordarea integrală a creditului. Prima rată se va rambursa la expirarea perioadei de grație, iar ultima rată la data de ............

Nerambursarea ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, atrage după sine trecerea acestora la restanțe și plata de către împrumutat a unei dobânzi majorate cu 5 puncte pe an.

Creditul poate fi rambursat de către împrumutat și înainte de scadență, în întregime sau parțial, numai cu acceptul băncii.

Banca este îndreptățită să recupereze de la împrumutat eventualele influențe nefavorabile generate de rambursarea în devans a creditului.

6. Pentru neutilizarea creditului la datele și în sumele stabilite prin contract, banca calculează și împrumutatul plătește un comision asupra sumei neutilizate din credit, pe perioada de la data stabilită pentru utilizare și până la utilizarea efectivă a creditului.

Comisionul de neutilizare va fi de 1,5 pe an și se calculează de către bancă la data utilizării efective a creditului.

Comisionul de neutilizare se plătește de către împrumutat în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării băncii asupra comisionului datorat.

7. Împrumutatul se obligă:

a) să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat și acordat în condițiile stabilite în contract;

b) să restituie băncii creditul primit și să plătească dobânda și comisioanele bancare, la termenele și sumele stabilite în graficul anexat la contract;

c) să respecte prevederile normelor tehnice ale băncii și să reflecte corect și la zi în evidențele sale contabile toate operațiunile legate de acordarea și rambursarea creditului;

d) să menționeze pe documentele de plată poziția unde se găsește cheltuiala, precum și sursa din care se efectuează plata (surse proprii, credit) în cazul creditelor pentru investiții.

8. Împrumutatul se obligă să garanteze creditul primit cu (se vor menționa numai garanțiile aferente creditului respectiv);

a) bunuri mobile, mijloace circulante diverse individualizate prin elementele de la punctul de mai jos, asupra cărora se constituie gaj în favoarea băncii.

Bunurile vor fi asigurate la societățile de asigurare.

b) materii, materiale și alte bunuri cumpărate din credite asupra cărora se constituie ipotecă sau gaj în favoarea băncii. Bunurile vor fi asigurate la societățile de asigurare.

c) cesionarea în favoarea băncii până la concurența creditului acordat, a drepturilor bănești ce se cuvin împrumutatului pentru bunurile asigurate la societățile de asigurare pe baza asigurării prin efectul legii și facultative, bunurile ce au fost nominalizate în prezentul contract.

d) garanții bancare emise de bănci sau instituții financiare și de credit din țară și străinătate, titluri de valoare, obiecte din metale prețioase.

e) sume de bani în depozit în cont de bancă;

În contract se vor înscrie numai garanțiile efective, stabilite de comun acord cu solicitantul. Sumele rămase în depozit până la rambursarea integrală a creditului.

Banca preia în custodie în depozitul propriu al clientului următoarele bunuri mobiliare: .......... ............ ............... ............. .............., pentru care beneficiarul plătește o taxă de custodie de ........... lei lunar.

f) cesionarea în favoarea băncii a drepturilor bănești pe care beneficiarul de credit le are de primit de la un agent economic cu care a încheiat un contract de livrare, respectiv de executare de lucrări.

g) Imobilul situat în ........... compus din: ....................... evaluat de .............. la suma de ....... în proprietatea conform actului nr. ....... căruia se constituie ipoteca în favoarea băncii.

Imobilul este asigurat la societățile de asigurare prin

h) Alte imobile ca: ................. vor fi evidențiate prin elemente de la pct. ....

9. Prezentul contract intră în vigoare după înscrierea garanțiilor nominalizate la punctul a) la Notarul public și la Primărie, după caz, precum și înregistrarea la societățile de asigurare a cesiunii drepturilor de despăgubire pentru bunurile ipotecate și gajate în favoarea băncii.

Împrumutatul are obligația reînnoirii anuale a asigurărilor la societățile de asigurare pentru bunurile cu care vine în garanția creditului.

10. Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care se acordă creditul, existența permanentă și integritatea garanțiilor creditului pe toată perioada derulării sale până la rambursarea completă a acestuia. În acest scop, împrumutatul se obligă să pună la dispoziția băncii toate documentele solicitate (buget de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi etc.) precum și orice alte documente oficiale privind garanțiile, bunurile realizate sau cumpărate din credit;

Cele care privesc activitatea desfășurată;

Nerespectarea de către împrumutat a acestor obligații atrage după sine dreptul băncii de a trece la retragerea creditului înainte de scadență.

11. Banca poate anula sau reduce cuantumul creditului aprobat în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către împrumutat a unor date nereale după expirarea unui termen de preaviz de minim 5 zile dat în scris.

Banca poate întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea creditului aprobat în cazul în care împrumutatul a încălcat regulile privind disciplina creditului sau în cazul în care situația economică și financiară a acestuia este compromisă.

12. Neplata ratelor și dobânzilor aferente la creditul acordat, precum și nerespectarea vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract, dau dreptul băncii să treacă la retragerea imediată a creditului și dobânzilor datorate din contul de disponibilități al împrumutatului, iar când acest lucru nu este posibil, se va trece la recuperarea creditului prin executarea silită.

13. Banca nu preia riscul politic sau calamitățile naturale și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat.

14. Prezentul contract are valoarea de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

15. Relațiile reciproce dintre părțile contractante nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare, precum și celorlalte norme ale băncii, existente la data prezentului contract.

16. Alte clauze:

Litigiile de orice fel dintre părțile contractante vor fi soluționate de instanțele judecătorești și de drept comun.

17. Acest contract a fost încheiat în număr de ....... exemplare, din care ....... exemplare rămân la bancă și ........ exemplare la împrumutat.

18. La dobânzile datorate și neachitate în termen pentru perioada de întârziere, se va percepe o dobândă penalizatoare de 25% pe an, calculată asupra cuantumului acestor dobânzi.

Anexele nr. ........ fac parte integrantă din contract

Banca

Domnul ............ în calitate de director

Domnul ............ în calitate de contabil șef

Domnul ............ în calitate de consilier juridic

Împrumutatul

Domnul ............ în calitate de director

Domnul ............ în calitate de contabil șef

Domnul ............ în calitate de consilier juridic

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR

Între

Banca ..................., cu sediul în ..................., str. .........., nr. ..., bl. ...., sc. .... ap. ...., sector ........, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ................, având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ........... deschis la ................., reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director și ....................... în calitate de contabil denumită în prezentul contract CREDITOR,

și

Dl./D-na ................................. în calitate de DEBITOR, domiciliat în ......................, str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ........................., identificat cu B.I. seria ..... nr. ..........., eliberat de ............ la data de ............ .

Art. 1. CREDITORUL acordă DEBITORULUI un credit în sumă de ......... lei, pe termen de ............, care începe de la data de ..........
Se menționează că perceperea comisioanelor și dobânzilor începe la momentul acordării și respectiv utilizării creditelor.

Art. 2. Creditul se va utiliza pentru: ....................................
Art. 3. Creditul aprobat se acordă integral, la data de ...................
Art. 4. Creditul se acordă cu o dobândă de .............. pe an, calculată și vărsată lunar.
Art. 5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat, data scadentă fiind ................ .
Creditul poate fi rambursat de către DEBITOR și înainte de scadență, în întregime sau parțial, numai cu acceptul băncii.

CREDITORUL este îndreptățit să recupereze de la DEBITOR eventualele influențe nefavorabile generate de rambursarea în devans a creditului.

Art. 6. Împrumutatul se obligă:
a) să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat și acordat în condițiile stabilite în contract;

b) să restituie băncii creditul primit și să plătească dobânda și comisioanele bancare, la termenele și sumele stabilite în graficul anexat la contract;

c) să respecte prevederile normelor tehnice ale băncii;

d) să garanteze îndeplinirea obligațiilor de plată prin constituirea unei ipoteci asupra imobilului situat în ..................., str. ................., nr. .......... . Imobilul asupra căruia se constituie ipoteca, va fi asigurat de către DEBITOR la o societate de asigurare agreată de CREDITOR. Garanția este anexată la prezentul contract.

Art. 7. Prezentul contract intră în vigoare după înscrierea garanției nominalizate mai sus la Notarul public și la Primărie, după caz, precum și înregistrarea la societatea de asigurare a cesiunii drepturilor de despăgubire pentru bunul ipotecat în favoarea CREDITORULUI.
DEBITORUL are obligația reînnoirii anuale a asigurărilor la societatea de asigurare pentru bunul cu care vine în garanția creditului.

Art. 8. CREDITORUL are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care se acordă creditul, existența permanentă și integritatea garanțiilor creditului pe toată perioada derulării sale până la rambursarea completă a acestuia. În acest scop, DEBITORUL se obligă să pună la dispoziția băncii toate documentele solicitate (documente oficiale privind garanțiile, bunul cumpărat din credit).
Art. 9. Neplata ratelor și dobânzilor aferente la creditul acordat, precum și nerespectarea vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract, dau dreptul CREDITORULUI să treacă la recuperarea creditului prin executarea silită.
Art. 10. Banca nu preia riscul politic sau calamitățile naturale și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat.
Art. 11. Prezentul contract are valoarea de înscris autentic și constituie titlu executoriu.
Art. 12. Relațiile reciproce dintre părțile contractante nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare, precum și celorlalte norme ale băncii, existente la data prezentului contract.
Art. 13. Litigii
Litigiile de orice fel dintre părțile contractante vor fi soluționate de instanțele judecătorești și de drept comun.

Art. 14. Acest contract a fost încheiat în număr de .......... exemplare, din care ....... exemplare rămân la CREDITOR și ........ exemplare la DEBITOR.
Art. 15. La dobânzile datorate și neachitate în termen pentru perioada de întârziere, se va percepe o dobândă penalizatoare de 25% pe an, calculată asupra cuantumului acestor dobânzi.
Anexele nr. ........ fac parte integrantă din contract.

DEBITOR,

CREDITOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.