Model Cerere DARE ÎN PLATĂ | Consultanta Juridica Online
avocat
Model CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE AUTOTURISM
7 ianuarie 2019
avocat online bun
Model CONTRACT DE DEPOZIT
7 ianuarie 2019

Model Cerere DARE ÎN PLATĂ

caut avocat

caut avocat

Model Cerere DARE ÎN PLATĂ

Model Cerere DARE ÎN PLATĂ

Între:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de creditor,

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de debitor,

având în vedere că:

- eu, debitorul am împrumutat de la creditor suma de . . . . . . . conform Contractului de împrumut autentificat sub nr... de notarul public...., obligația de restituire a sumei împrumutate fiind scadentă la data de . . . . . . . ;

- nu am putut plăti la scadență suma datorată, dar sunt de acord să execut în beneficiul creditorului o altă prestație decât cea datorată;

- eu, creditorul consimt să primesc de la debitor o altă prestație decât cea datorată de acesta în baza contractului de împrumut mai sus menționat 1,

s-a încheiat în baza art.1492 Cod civil prezentul contract de dare în plată în următoarele condiții:

În vederea stingerii totale a obligației de plată a sumei de . . . . . . . rezultată din contractul de împrumut mai sus menționat, eu debitorul transmit creditorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. . . . . situat în . . . . . , înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . a localității . . . . , cu număr cadastral . . . . . . compus din . . . . . camere de locuit si dependințe, în suprafață utilă de ... mp, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de . . . .%, corespunzătoare acestui apartament, din părțile si dependințele imobilului, care prin natura si destinația lor, sunt în proprietatea comună forțată si perpetuă a tuturor proprietarilor și cu dreptul de folosință asupra terenului aferent apartamentului, în suprafață indiviză de ....mp, care urmează regimul juridic prevăzut de art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.

Evaluez imobilul dat în plată la suma de . . . . . . . .

Modul de dobândire a dreptului de proprietate

Eu, debitorul declar că imobilul a intrat în patrimoniul meu în baza . . . .

Declarațiile și garanțiile debitorului

Subsemnatul debitor declar pe propria răspundere, cunoscând consecințele penale ale falsului în declarații, că bunul imobil care face obiectul acestei convenții, nu a fost înstrăinat, nu este grevat de sarcini, servituți și urmăriri de nicio natură, conform mențiunilor din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr.... eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară...., nu a fost scos din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ de trecere în proprietatea statului, nu face obiectul unor cereri de retrocedare în baza unor legi speciale, nu face obiectul unor contracte de închiriere și garantez pe dobânditor împotriva oricărei evicțiuni și pentru vicii, conform art.1492 alin.2, art.1695 și art.1707 din Codul civil 2..

Impozitele și taxele de orice natură datorate către stat sunt în sarcina mea până azi, data autentificării, fiind achitate, conform certificatului de atestare fiscală pentru nr. . . . eliberat de . . . dată de la care trec în sarcina dobânditorului.

Imobilul beneficiază de următoarele utilități . . . . . . . . , plata pentru furnizarea acestora fiind efectuată conform . . . . .

Cotele de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari sunt achitate, conform Adeverinței nr... eliberată de Asociația de proprietari.

Consimt la înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra acestui bun imobil în beneficiul creditorului.

Eu, creditorul, consimt să dobândesc de la debitor dreptul de proprietate asupra bunului imobil descris și evaluat mai sus, în condițiile menționate în cuprinsul acestui act.

Obligația debitorului de plată a sumei împrumutate în cuantum de . . . . . . s-a stins prin efectul acestui act.

Eu, creditorul declar că sunt căsătorit cu numita/ul....... în regimul separației de bunuri 3., conform convenției matrimoniale.... autentificată sub nr... de notarul public, așa cum rezultă și din certificatul nr...... emis de Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale, bunul imobil dobândit având regim de bun propriu.

De asemenea, declar am luat cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de debitor .

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil în patrimoniul creditorului are loc azi, data autentificării acestui contract.

Noi, părțile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar- fiscale competente.

Conform convenției noastre, taxele pentru autentificarea acestui act sunt în sarcina debitorului.

Notarul public instrumentator al acestui act are obligația să ceară, din oficiu, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului real imobiliar transmis în patrimoniul dobânditorului.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . . . . . , în . . . . . . exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și . . . . . . exemplare s-au eliberat părților.

Debitor, . . . . . . . . . . . . . . Creditor, . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.