Model CONTRACT DE CONT CURENT | Consultanta Juridica Online
Plangere Penala
Model CONTRACT DE CONSULTANȚĂ
7 ianuarie 2019
cabinet avocatura
Model CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONT CURENT

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model CONTRACT DE CONT CURENT

Model CONTRACT DE CONT CURENT

CONTRACT DE CONT CURENT

Art. 1. -
Părți contractante:

1. S.C. ............... din ........., str. ............, nr. ..., bloc ...., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..................... cont curent .................., deschis la ........................ reprezentată prin ........................ în calitate de ..........................., denumită în continuare .....................................................................

și

2. S.C. .............. din ..........., str. ............, nr. ...., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............. cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ........................, în calitate de ........................, denumită în continuare ...............................

Art. 2. -
OBIECTUL CONTRACTULUI

Părțile convin ca raporturile de credit dintre ele să fie înscrise într-un cont curent, operând compesațiunea reciprocă până la concurența debitului și a creditului, cu rezerva plății diferenței.

Art. 3. -
TERMENUL CONTRACTULUI

Părțile convin ca încheierea contului curent și lichidarea diferenței să aibă loc la data de .......................

Art. 4. -
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Părțile se obligă să înscrie în contul curent toate creditele și debitele dintre ele.

Dobânda capitalizată, rămasă după lichidarea diferenței se va împărți în mod egal între părți.

Art. 5. -
Prezentul contract este de drept desființat prin:

- scadența termenului convenit;

- retragerea uneia din părți;

- falimentul uneia din părți;

- moartea, inderdicția sau incapacitatea legală a uneia din părți.

Art. 6. -
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat azi ................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnăturile părților

...................,

......................,

CONTRACT DE CONT CURENT
nr. ...... din .............

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ................, numită în prezentul contract CORENTIST PRIM, reprezentată prin ....................., în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax .............., numită în prezentul contract CORENTIST SECUND, reprezentată prin ....................., în calitate de director

s-a încheiat prezentul contract de cont curent, privind următoarele prestații:

1. S.C. ............. S.R.L. în calitate de CORENTIST PRIM prestează servicii de consultanță în marketing în folosul CORENTISTULUI SECUND.

2. S.C. .................... S.R.L. în calitate de CORENTIST SECUND prestează servicii de service și asistență tehnică către CORENTISTUL PRIM.

Art. 2.
Contravaloarea prestațiilor prevăzute mai sus se va factura și se va înscrie reciproc în conturile deschise în contabilitatea fiecărei părți, iar compensarea reciprocă până la concurența debitului și creditului respectiv se va face semestrial, prin plata diferenței cuvenite părții creditoare, conform reglementărilor financiar-fiscale existente.

Art. 3.
Operațiunile se înscriu în conturile din contabilitatea celor două părți pe baza facturilor întocmite de fiecare dintre părți în conformitate cu reglementările legale. Părțile au obligația să confirme sau să infirme, după caz, soldul existent în contabilitatea fiecăreia. În caz de infirmare, părțile urmând a se întruni prin împuterniciți pentru rezolvarea litigiilor.

Art. 4.
Operațiunile înscrise în conturile curente nu sunt purtătoare de dobânzi și comisioane.

Art. 5.
Părțile pot conveni la raportarea în exercițiul următor a soldului stabilit pe 31 decembrie a exercițiului curent.

Art. 6.
Prezentul contract este de drept desființat la retragerea uneia din părți comunicată celeilalte părți în scris cu cel puțin ....... de zile înaintea retragerii.

Art. 7.
Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei terțe persoane fără acordul expres, dat în scris de cealaltă parte.

S.C. ........... S.R.L.

S.C. .............. S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.