CONTRACT DE CONT CURENT » Consultă Avocat
avocatura bucuresti
CONTRACT DE DONAŢIE, model donatie
19 aprilie 2019
avocat bun
CONTRACT DE DEPOZIT DOCURI ANTREPOZITE
19 aprilie 2019

CONTRACT DE CONT CURENT

Avocat Online

Avocat Online

CONTRACT DE CONT CURENT

 

Încheiat astăzi ..............................

la ..................................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..........................., str. ................................... nr. .........................., bloc ..............., scara ............., etaj ..........., apartament ..........., judeţ/sector ............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .........................................., sub nr. ......................... din ...................................., cod fiscal nr. ......................................... din ..........................., având contul nr. ............................................... deschis la ................................................., reprezentată de ..........................., cu funcţia de ....................., în calitate de corentist prim, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ....................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ..........................., str. ..................................... nr. ........................, bloc ..........., scara ............., etaj ..........., apartament ..........., judeţ/sector ................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .........................................., sub nr. ......................... din ...................................., cod fiscal nr. ........................................ din ..........................., având contul nr. ................................................ deschis la ..............................................., reprezentată de ....................., cu funcţia de ....................., în calitate de corentist secund, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de cont curent, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    1. Obiectul compensării reciproce îl constituie stingerea datoriilor, cu creanţele reflectate în contabilitatea părţilor, pe baza prevederilor prezentului contract.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Părţile au convenit ca durata operaţiunii de compensare să fie de ....................... începând cu data semnării prezentului contract şi până la data de .............................. .

3.2. Stingerea datoriilor cu creanţele se va face la intervale de ......................................... pe baza actelor adiţionale încheiate între părţile contractante.

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Părţile prezentului contract au obligaţia să-şi transmită reciproc extrasele de cont şi copii de pe documentele operaţiunilor efectuate în contul celeilalte părţi.

4.2. Partea debitoare are obligaţia să confirme sau să infirme, după caz, soldurile extraselor de cont, în caz de infirmare părţile urmând a se întruni prin împuterniciţi pentru rezolvarea eventualelor litigii.

 

V. CLAUZE DE VALIDITATE

5.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

5.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

5.3. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială. În condiţiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: ....................................................................................................................................................

Ex: obligaţia vânzătorului de a livra produsele

obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul.

5.4. Faptul că (una dintre părţi) ................................ nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale.

5.5. a) Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

b) Acordul prevăzut la lit. a trebuie comunicat de cesionar în termen de .................... zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ......, din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ................. zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................... nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune - interese în valoare de ..................................., astfel: .................................................................................................... .

 

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ...... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ........................ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

8.4. Prevederile privitoare la forţa majoră de la art. ..................... nu sunt exoneratoare de răspundere dacă evenimentele imprevizibile şi de neînlăturat determină costuri mai mari decât paguba efectivă.

 

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 

X. LITIGII

10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care .................... astăzi ........................., data semnării lui.

 

CORENTIST PRIM

 

CORENTIST SECUND

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *