Model Contestație La Executare Cu Solicitarea Suspendării Executării Silite
avocati bucuresti
Model Contestarea recunoașterii paternității
7 ianuarie 2019
avocat consultanta juridica
Model Acord de transfer
7 ianuarie 2019

Model Contestație la executare cu solicitarea suspendării executării silite

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Contestație la executare cu solicitarea suspendării executării silite

Model Contestație la executare cu solicitarea suspendării executării silite

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . ., ap. . . . . ., sec./jud. . . . . . . . . . . . . ., reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., et. . . . . , ap. . . . . ., sec./jud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în termen legal formulez

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului nr. . . . . . . . . înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc . . . . . . . . . efectuate la solicitarea intimatului creditor . . . . . . . . . cu domiciliul în . . . . . . . . . , în baza titlului executoriu reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , solicitandu-vă totodată ca în baza art. 719 alin. 1 C. proc.civ. să dispuneți, cu plata unei cauțiuni și

SUSPENDAREA PROVIZORIE A EXECUTĂRII SILITE,

până la soluționarea prezentei contestații.

În fapt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În drept îmi întemeiez cerearea pe art. 712 - art. 720 din C. proc. civ.

În dovedire solicităm instanței încuviințarea probei cu înscrisuri / probei testimoniale / probei cu interogatoriul pârâtului / probei cu expertiza judiciară în specialitatea . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri . . . . . . în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în . . . exemplare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun cererea . . . . . . . exemplare, din care un exemplar se va comunica creditorului și unul pentru instanșa de judecată.

Anexez chitanța de plata taxei de timbru în valoare . . . . . . . . . . . . lei.

Anexez somația de executare nr. . . . . . . ., din data . . . . . . . . , împuternicirea avocațială și contractul de asistență juridică nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura, . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Model 2

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu CNP . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formulez:

CONTESTAȚIE LA EXECUTARE

împotriva executării silite a deciziei civile nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . pronunțată de . . . . . . . . . . . rămasă definitivă și irevocabilă, învestită cu formulă executorie, la cererea intimatului(ei) . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . .

Până la soluționarea acestei contestații, vă rog să dispuneți:

SUSPENDAREA EXECUTĂRII

Admițând contestația și anulând formele de executare, vă rog să dispuneți să-mi fie restituită taxa de timbru în valoare de . . . . . . . . . . . lei, consemnată și intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele contestației:

În fapt, (se prezintă starea de fapt și motivele care justifică suspendarea executării începute și în final anularea executării).

Față de starea de fapt enunțată, vă rog să admiteți contestația, să anulați formele de executare și până la soluționarea acestei contestații să dispuneți suspendarea executării sale.

Fiind vorba de un caz urgent, vă rog ca în baza art. 719 C. proc. civ., să suspendați executarea înainte de orice înfățișare.

În drept, îmi întemeiez contestația pe dispozițiile art. 712 - art. 714 și art. 719 Cod procedură civilă.

Depun prezenta contestație în . . .. . exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citația și unul pentru insanța de judecată.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Dovada o voi face cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexez chitanța de plata taxei de timbru în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . lei.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.