Model Contestarea Recunoașterii Paternității | Intreabă Avocat Online
avocat bucuresti
Model Declarație de acceptare expresă a succesiunii
7 ianuarie 2019
cabinet avocat
Model Contestație la executare cu solicitarea suspendării executării silite
7 ianuarie 2019

Model Contestarea recunoașterii paternității

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Contestarea recunoașterii paternității

Model Contestarea recunoașterii paternității

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . . . . / asistat de ocrotitor legal . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

în contradictoriu cu pârâtul (5) /pârâții . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., având codul numeric personal (6) . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că recunoașterea de paternitate formulată de către numitul . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . ., cu privire la copilul . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . ., nu corespunde adevărului și, în consecință, acesta nu este tatăl copilului în cauză;

precum și ( dacă este cazul (7) )

- să dispună revenirea copilului la numele de familie purtat anterior recunoașterii, respectiv acela de . . . . . . . . .

În fapt, arătăm că . . . . . . . . . (8)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 420 din C. civ., coroborat cu art. 421 din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . . . . . . . . . ( după caz ).

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (9) . . . . . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul (10) , în . . . . . . . . . (11) exemplare.

În cadrul probei cu testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume . . . . . . . . . , prenume . . . . . . . . .) . . . . . . . . ., cu domiciliul (12) în . . . . . . . . ., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt . . . . . . . . . și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând (13).........

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea . . . . . . . . ., solicităm încuviințarea următoarelor obiective (14) . . . . . . . . .

Solicităm judecarea cauzei în lipsă (15), în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităminstanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată (16) ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în . . . . . . . . . (17) exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . . . . . (18) și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/ (19) copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant (20) .

Data, Semnătura (21) ,

Domnului Președinte al Judecătoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Note:

(1) Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei, de la domiciliul pârâtului.

(2) Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

(3) Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

(4) Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

(5) În calitate de pârâți vor figura, în funcție de persoana care a introdus acțiunea, persoana care a recunoscut copilul sau moștenitorii acestuia - dacă acțiunea este pornită de către copil sau de moștenitorii acestuia; persoana care a recunoscut copilul și copilul (prin reprezentant legal, dacă nu a împlinit vârsta de 14 ani, respectiv în nume personal și asistat de ocrotitor legal, dacă a împlinit această vârstă) - dacă acțiunea este pornită de către mamă, de către pretinsul tată biologic, de către procuror sau de o altă persoană care poate justifica un interes legitim; copilul în cauză sau moștenitorii acestuia - dacă acțiunea este pornită de către titularul recunoașterii.

(6) Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 C. proc. civ.

(7) Petitul accesoriu de mai jos se inserează numai dacă persoana recunoscută (copilul) și-a modificat numele de familie după recunoașterea de paternitate, încuviințându-i-se să poarte numele tatălui.

(8) Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului; data recunoașterii și modalitatea în care aceasta a fost efectuată; împrejurarea pentru care recunoașterea nu corespunde adevărului (spre exemplu, printr-o expertiză extrajudiciară se constată o incompatibilitate între profilele genetice aparținând autorului recunoașterii și copilului, paternitatea fiind exclusă sau altele asemenea) sau pentru care această modalitate de stabilire a filiației față de tată era inaplicabilă (spre exemplu, mama minorului era căsătorită la data nașterii copilului).
Exemplu în cazul în care cererea este introdusă chiar de pretinsul tată: În fapt, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . am intrat în relații de concubinaj cu pârâta și aceasta, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dat naștere minorului(ei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cărui(ei) naștere am declarat-o la oficiul stării civile, dată când am recunoscut că eu sunt tatăl minorului(ei) respectiv(e).La data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-am căsătorit cu pârâta.Ulterior, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am efectuat o expertiză medico-legală care a stabilit că eu niciodată nu am avut și nu voi avea capacitatea de procreere, așa încât recunoașterea mea că sunt tatăl minorului(ei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu corespunde adevărului. Tatăl copilului este un alt bărbat.De aceea, înțeleg să contest recunoașterea paternității minorului(ei) . . . . . . . . . . . . . care nu corespunde adevărului.

(9) Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se depun certificatul de naștere al copilului, certificatul medical constatator al nașterii copilului, orice alte înscrisuri relevante pentru dovedire aspectelor invocate prin cererea de chemare în judecată.

(10) Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

(11) Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art. 149-150 C. proc. civ.

(12) Se va menționa adresa completă a martorilor (localitate, stradă, număr, blocul, scara, etajul, numărul apartamentului, sectorul/județul).

(13) Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că mama și persoana înregistrată ca tată al copilului în temeiul recunoașterii de paternitate nu au conviețuit și nu au întreținut relații intime în perioada concepțiunii.

(14) Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, într-o astfel de cauză se poate solicita efectuarea unei expertize tip ADN prin care să se dovedească că autorul recunoașterii nu poate fi, din punct de vedere genetic, tatăl persoanei recunoscute.

(15) Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

(16) Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

(17) Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

(18) Taxa de timbru se va determina în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.80/2013. În prezent aceasta este de 20 de lei (art. 15 lit.f din OUG).

(19) Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

(20) Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

(21) Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.