Model Acord De Transfer | Discută Cu Un Avocat Online
cabinet avocat
Model Contestație la executare cu solicitarea suspendării executării silite
7 ianuarie 2019
Plangere Penala
Model Contract Adaptare profesională
7 ianuarie 2019

Model Acord de transfer

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Acord de transfer

Model Acord de transfer

ACORD DE TRANSFER*

Încheiat astăzi .................................., între:

(ziua, luna, anul)

Art. 1.
PĂRȚILE

1.1. CLUBUL .................................................................................., (denumirea completă a clubului care cedează jucătorul – CLUB CEDENT), în calitate de cedent, reprezentat de:

D-nl / D-na .................................................................................... (numele și prenumele oficialului împuternicit al clubului cedent), cu funcția de ................................................................ (funcția împuternicitului în cadrul clubului)

1.2. CLUBUL .................................................................................., (denumirea completă a clubului care primește jucătorul – CLUB CESIONAR) în calitate de cesionar, reprezentat de:

D-nl / D-na .................................................................................. (numele și prenumele oficialului împuternicit al clubului cesionar) cu funcția de ............................................................... (funcția împuternicitului în cadrul clubului)

și

1.3. JUCĂTORUL ................................................................ (numele și prenumele jucătorului), născut la data de ....................................., în localitatea .............................................., județul.............................., C.I. seria ............, nr. ..............., CNP......................................................

Art. 2.
OBIECTUL ACORDULUI

Părțile arătate mai sus au convenit transferul jucătorului respectiv de la clubul cedent la clubul cesionar pe o perioadă determinată de ......... de la ................................, până la ..................................... (sau pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de ..............................)

Art. 3.
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Clubul cedent se obligă:

a) să permită jucătorului transferat ca începând cu data arătată la art.2 pentru ca acesta să se prezinte la clubul cesionar și să participe la procesul de întruire al noului club;

b) să remită clubului cesionar carnetul de legitimare a jucătorului/licențade jucător profesionist;

c) clubul și jucătorul cunosc faptul că o dată cu semnarea acestui acord de transfer orice obligații reciproce încetează (în cazul transferului definitiv) cu excepția obligațiilor prevăzute în acest acord.

3.2. Clubul cesionar se obligă:

a). să plătească clubului cedent suma de .................................................... (se completează în cifre și litere) cu titlu de indemnizație de transfer,

într-o singură tranșă până la data de .................................................................. (sau în mai multe tranșe , astfel: ..............................................................)

b) să încheie cu jucătorul un contract individual de muncă sau o conveție civilă (pentru jucătorii profesioniști) ;

c) să depună la forul competent să opereze transferul toate documentele prevăzute de regulamentele în vigoare, inclusiv dovada achitării taxei de transfer la ...................................

3.3. Jucătorul se obligă:

a) să încheie cu clubul cesionar un contract de muncă sau o convenție civilă (numai jucătorii profesioniști);

b) să se prezinte la programul de intruire, competiții și alte activități ale clubului cesionar, începând cu data efectuării transferului.

Art. 4.
ALTE CLAUZE CONVENITE DE PĂRȚI ....................................................................................................................................................................

Art. 5.
DISPOZIȚII FINALE

5.1. Părțile semnatare ale prezentului acord de transfer se angajează să respecte și să aplice dispozițiile regulamentelor ........................ în vigoare privind statutul și transferul jucătorilor de ......................

5.2. Litigiile izvorâte din,sau în legătură cu, acest acord de transfer se vor soluționa exclusiv de către instanțele jurisdicționale ......................

Prezentul acord este însoțit de o anexă cuprinând .............................................................................................. și a fost încheiat în patru exemplare originale, unul pentru fiecare parte și unul pentru federația ...................................... .

CLUB CEDENT,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DENUMIREA CLUBULUI CEDENT)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(NUMELE ȘI PRENUMELE ÎMPUTERNICITULUI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(SEMNĂTURA)
ȘTAMPILA
CLUB CESIONAR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DENUMIREA CLUBULUI CESIONAR)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(NUMELE ȘI PRENUMELE ÎMPUTERNICITULUI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(SEMNĂTURA)
ȘTAMPILA
JUCĂTOR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(NUMELE ȘI PRENUMELE JUCĂTORULUI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(SEMNĂTURA)
ACORDUL PĂRINTELUI
(numele, prenumele și semnătura)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.