Model Cesiune Părți Sociale | Consultanță Juridică Specializată
cabinet avocatura
Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
7 ianuarie 2019
firma avocatura
Model CONTRACT DE COLABORARE
7 ianuarie 2019

Model Cesiune părți sociale

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Cesiune părți sociale

Model Cesiune părți sociale

 

 

CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE

Încheiat între subsemnații:

1. ......X............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

2. ......Y............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

3. ......Z............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cesionar

care am convenit asupra următoarele:

Eu, ..........X..............., cedez la valoarea nominală 10 părți sociale a ........ lei, lui ............Z..........., urmând a mă retrage din calitatea de asociat în S.C. .................. S.R.L., renunțând prin prezentul act la orice drepturi și obligații în societatea sus-menționată.

Eu, .........Y................, cedez la valoarea nominală 40 părți sociale a ........ lei, lui ...........Z.............., urmând a deține 50 părți sociale a ........... lei, adică 50% din capitalul social.

Eu, .......Z........., primesc de la .......X....... un total de 10 părți sociale a ......... lei fiecare, în valoarea totală de .......... lei și de la .......Y......... un total de 40 părți sociale a ........ lei fiecare, în valoare totală de .......... lei, urmând a avea un total de 50 părți sociale în valoare de ............. lei fiecare, adică 50% din capitalul social.

Redactat și semnat de părți în șase exemplare, din care cinci exemplare au fost eliberate părții astăzi, data autentificării la Biroul Notarului Public.

Semnăturile,

 

CONTRACT DE CESIUNE

Încheiat între:

1. S.C. ...............X.............. S.R.L., în calitate de asociat unic al S.C. ...............Y................. S.R.L. persoană juridică română cu sediul în ......................., str. ..............., nr. ......, bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sect. ....., reprezentată de ...................... deținând 99,55% din totalul capitalului social al S.C. ............X........... S.R.L. și d-na ....................... care deține 0,45% din totalul capitalului social al S.C. ......X............ S.R.L., în calitate de CEDENT, pe de o parte

și

2. Dl./D-na ................................., cetățean român, născut la data de ............. în .............., domiciliat în ............ str. ............ nr. ..... ap. ..... posesor C.I. seria ......... nr. .................. eliberat de ................. la data de ..........., în calitate de CESIONAR, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract de cesiune al tuturor părților sociale deținute de către S.C. ........X....... S.R.L. în S.C. ........Y......... S.R.L. persoană juridică română cu sediul în ................., str. .................. nr. ........ sect. ..., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .......... în următoarele condiții:

Art. 1.
Cedentul, declară că cedează ferm și irevocabil cota integrală de 100% din capitalul social total pe care o deține la S.C. ......Y........ S.R.L., respectiv 573 acțiuni nominative cu o valoare nominală de .................. lei fiecare, în valoare totală de ................. lei, numerotate de la 01 la 573, precum și toate drepturile și obligațiile aferente acestora.

Art. 2.
Cesionarul declară că primește ferm și irevocabil de la cedent cota de 100% din capitalul social total, respectiv 573 părți sociale cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în valoare totală de ........................., numerotate de la 01 la 573 pe care cedentul o deține din capitalul social al S.C. .........Y......... S.R.L., preluând astfel toate drepturile și obligațiile aferente cotei cedate.

Art. 3.
Prețul cesiunii este de ............ USD și va fi achitat de cesionar prin transfer bancar cedentului în termen de 90 de zile de la data punerii în funcțiune și a recepției finale a obiectivului Fabrica de confecții și tricotaje la cheie conform proiectului depus la Banca ..............

Art. 4.
Orice acte de dispoziție, cesionare sau vânzare întocmite către o terță persoană înainte de trecerea acestui termen sunt nule prin convenția părților.

Art. 5.
La data semnării prezentului contract de cesiune, între cele două părți s-a efectuat în integralitate egalizarea creanțelor și debitelor, astfel încât de la această dată nici una din părți nu poate solicita celeilalte părți plata vreunei creanțe sau a unui debit contractate anterior datei semnării prezentului contract de cesiune. Nici una din părți nu va mai putea pretinde celeilalte executarea nici unei obligații născute anterior datei semnării prezentului contract.

Art. 6.
Ca urmare a prezentei cesiuni, capitalul social total al societății va rămâne neschimbat.

 

Încheiat la ............ astăzi data semnării, în 4 exemplare originale, câte două pentru fiecare parte.

CEDENT,

CESIONAR,

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.