Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR AUTOR
cabinet de avocat
Model CESIUNE DE CREANȚĂ
7 ianuarie 2019
avocati bucuresti online
Model Cesiune părți sociale
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Încheiat între:

Dl./D-na ............... domiciliat(ă) în ................, str. ............ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sector ..........., care se legitimează cu C.I. seria .... nr. ......... în calitate de autor CEDENT

și

S.C. .................. S.R.L. cu sediul în ............., str. ............, nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...., ORC J .........., cont curent ........, deschis la ..............., reprezentată prin DIRECTOR GENERAL ............., în calitate de CESIONAR.

Art. 1. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect cedarea de către autor a dreptului de reproducere și difuzare a operelor create de autor, către cesionar. Prezentul contract este o cesiune neexclusivă.

Art. 2. Remunerația
Remunerația cuvenită lunar autorului în temeiul prezentului contract este de ............ lei net, pentru totalul operelor al cărei drept de reproducere și difuzare sunt cedate. Remunerația se plătește lunar la data de 1 a fiecărei luni.

Art. 3. Obligațiile cedentului
Cedentul se obligă să transmită cesionarului câte 3 articole săptămânal pe toată perioada derulării contractului. Transmiterea dreptului de reproducere și difuzare a operei create operează la data predării operelor spre reproducere și difuzare.

Art. 4. Obligațiile cesionarului
Cesionarul se obligă să primească operele create de autor și să achite acestuia la termenul prevăzut la art. 2, remunerația ce i se cuvine pentru operele care au fost predate.

Cesionarul nu are dreptul să transmită altor persoane cu titlu gratuit sau oneros spre difuzare, reproducere sau cu orice alt titlu, articolele ce fac obiectul prezentului contract, fără acordul prealabil al autorului.

Cesionarul se obligă să rețină și să vireze contribuțiile legale datorate pentru remunerația primită de autor.

Art. 5. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată și intră în vigoare la data de ..............

Art. 6. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează prin:

- reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor prezentului contract, cu o notificare prealabilă în termen de 5 zile lucrătoare;

- denunțare unilaterală, cu un preaviz de 15 zile;

- de comun acord.

Art. 7. Alte clauze
Părțile înțeleg, fiind în deplină cunoștință de cauză, asupra faptului că prezentul contract nu reprezintă o cesiune a tuturor operelor viitoare ale autorului, nefiind în prezența ipotezei prevăzute de art. 41 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Încheiat azi ............, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CEDENT,

CESIONAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 comentarii adăugate

  1. Avocat Marius Todeancă spune:

    Vă mulțumim frumos pentru feedback, este foarte important pentru noi.

  2. georgescu spune:

    ati fost recomandati ca foarte buni.

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.