Model CONTRACT DE COLABORARE | Consultantă Juridică Online
avocati bucuresti online
Model Cesiune părți sociale
7 ianuarie 2019
cabinet avocat
Model CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE COLABORARE

firma avocatura

firma avocatura

Model CONTRACT DE COLABORARE

Model CONTRACT DE COLABORARE

CONTRACT DE COLABORARE

Între

1. S.C. ................... S.R.L., cu sediul în ......................, str. ..............., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare BENEFICIAR

și

2. Dl./D-na ....................., domiciliat în ................., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ......, identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., denumit în continuare COLABORATOR.

a intervenit prezentul contract de colaborare.

Art. 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI

COLABORATORUL desfășoară asigură traducerea documentelor BENEFICIARULUI în cadrul S.C. ............................. S.R.L. contra unei remunerații lunare.

Art. 2.
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ....... luni, cu începere de la data semnării acestuia.

Art. 3.
OBLIGAȚIILE COLABORATORULUI

Pentru realizarea obiectului prezentului contract, COLABORATORUL se obligă:

- să realizeze traducerea actelor interne și a documentelor necesare îndeplinirii activității BENEFICIARULUI, la termenele cerute de acesta;

- să asigure traducerea în cazul unor discuții cu parteneri străini;

- să manifeste o conduită onorabilă, să respecte regulamentul de ordine interioară al societății;

- în caz de îmbolnăvire sau în alte situații, independente de voința sa, care îl fac indisponibil, să anunțe BENEFICIARUL în timp util pentru a fi înlocuit, urmând să prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natură să dovedească incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;

- să prezinte BENEFICIARULUI, în timpul derulării contractului de colaborare, certificatul care atestă cunoașterea limbii engleze;

Art. 4.
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

- să asigure condiții corespunzătoare desfășurării activității COLABORATORULUI în perioada contractului;

- să pună la dispoziția COLABORATORULUI spațiile și dotările necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini integral obligațiile asumate;

- să restituie COLABORATORULUI, la expirarea contractului de colaborare, certificatul care atestă cunoașterea limbii engleze;

- pentru perioada de colaborare să elibereze COLABORATORULUI o adeverință din care să rezulte durata contractului, precum și venitul realizat de către acesta;

- să efectueze plata drepturilor de colaborare lunar în sumă de ............ lei, din care COLABORATORUL va vărsa la bugetul statului impozitul pe venit datorat și stabilit potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 5.
Modificarea condițiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul părților.

Încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și al treilea pentru circumscripția financiară teritorială la care se face înregistrarea contractului.

BENEFICIAR,

COLABORATOR,

CONTRACT DE COLABORARE Nr. ..............
din ....................

Între unitatea/organizatorul .................................., cu sediul în localitatea ......................................, strada...................... nr. ........................, județul (sectorul) .............................., în calitate de beneficiar, reprezentată/reprezentat prin ....................... funcția (calitatea) ....................., pe de o parte, și .................., cu domiciliul în localitatea ....................., strada ..................... nr. ..............., județul (sectorul) ............., posesor al buletinului de identitate seria ............... nr. ................., eliberat de ............ la data de ..............., cu nr. ....................., posesor al atestatului de artist liber profesionist nr. .........., specialitatea ...................., încadrat la ................., cu sediul în localitatea ......................., strada .................... nr. ........., județul (sectorul) ................., în funcția de ........................, în calitate de colaborator, a intervenit prezentul contract de colaborare având ca obiect:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Pentru realizarea obiectului prezentului contract, colaboratorul se obligă:

- să se preocupe de pregătirea repertoriului propriu, după criterii profesionale, în condiții de maximă exigență interpretativă și în total consens cu scenariul (programul) convenit cu beneficiarul;

- prin repertoriul abordat, prin modalitățile interpretative adoptate în reprezentațiile pentru care a fost contractat, să asigure calitatea, profesionalitatea prestației;

- să fie prezent la locul desfășurării reprezentației cu cel puțin o 1/2 oră premergător începerii acesteia;

- să accepte modalitățile de reclamă pe care beneficiarul le consideră eficiente;

- în caz de forță majoră, să recurgă la serviciile unor înlocuitori numai cu acordul beneficiarului;

- în reprezentații să manifeste o conduită onorabilă, demnă de un reprezentant al specialității artistice pe care o practică, să respecte regulamentele de ordine interioară ale sălilor în care se va produce, regulile de folosire a spațiilor, normele de securitate a muncii și de pază contra incendiilor;

- în caz de îmbolnăvire sau în alte situații, independente de voința sa, care îl fac indisponibil la una sau mai multe reprezentații, să anunțe beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmând să prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natură să dovedească incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;

- să depună la beneficiar, în timpul derulării contractului de colaborare, atestatul de artist liber profesionist pe care-l deține;

- să nu participe, pe durata contractului, la susținerea altor programe artistice/reprezentații, chiar cu titlu gratuit, fără acordul prealabil al beneficiarului.

Colaboratorul se mai obligă:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Beneficiarul se obligă:

- să asigure condiții corespunzătoare desfășurării activității colaboratorului în perioada contractului, într-un regim de activitate artistică de ............. ore zilnic, din care .......... ore pentru repetiții;

- să pună la dispoziția colaboratorului spațiile și dotările necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini integral obligațiile asumate;

- să asigure pe durata desfășurării programului, potrivit practicii artistice curente, pauzele și timpul de odihnă necesar;

- să programeze, săptămânal, ziua liberă a colaboratorului, având în vedere specificul activității artistice din unitatea de care a fost contractat, precum și interesele profesionale, strict legale, ale beneficiarului;

- să organizeze, pe cheltuiala sa, cu consultarea colaboratorului, reclama programului artistic (reprezentație) susținut în exclusivitate sau la care contribuie acesta;

- să restituie colaboratorului, la expirarea contractului de colaborare, atestatul de artist liber profesionist;

- pentru perioada de colaborare să elibereze colaboratorului o adeverință din care să rezulte durata contractului, precum și veniturile brute și nete realizate de către acesta;

- să efectueze plata drepturilor de colaborare/onorarii (pe reprezentație, săptămânal, bilunar, lunar - cum se convine) în sumă de .................... lei brut, din care beneficiarul va vărsa la bugetul statului impozitul pe venit datorat de colaborator și stabilit potrivit reglementărilor în vigoare;

- în legătură cu plata drepturilor de colaborare, beneficiarul își mai asumă următoarele obligații legate de efectuarea unor remunerații suplimentare ocazionale (pentru repetițiile cu public la care se percep taxe de intrare, pentru a doua reprezentație susținută în aceeași zi, pentru condiții de desfășurare speciale, neprevăzute, care pot apărea pe durata colaborării, pentru onorarea unor prime de mare succes la public, cu influență asupra creșterii nivelului încasărilor pe parcursul turneelor, în principal etc.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Beneficiarul se mai obligă:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Modificarea condițiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul părților.

Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage după sine:

- în cazul colaboratorului, consecințele care decurg din reglementările în vigoare;

- în cazul beneficiarului sau, după caz, al șefului de unitate, suportarea integrală a pagubelor materiale pricinuite prin fapta lor, celelalte consecințe care rezultă din legislația specifică.

Încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și al treilea pentru circumscripția financiară teritorială la care se face înregistrarea contractului.

Valabil până la data de ....................................

BENEFICIAR,

COLABORATOR,

Am luat la cunoștință,

(După caz, șef de unitate)

* (După caz, șef de unitate)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *