Model CESIUNE DE CREANȚĂ | Discută Cu Un Avocat Online
caut avocat bun
Model CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE
7 ianuarie 2019
cabinet avocatura
Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
7 ianuarie 2019

Model CESIUNE DE CREANȚĂ

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model CESIUNE DE CREANȚĂ

Model CESIUNE DE CREANȚĂ

 

Model CESIUNE DE CREANȚĂ

Subsemnații: 1.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . ., creditor în contractul de împrumut autentificat sub nr . . . . . de notarul public . . . . . . . . . . . . , în calitate de CEDENT, și

2. S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , bloc . . . . , ap. . . . ., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. . . . . . ., cont curent . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de CESIONAR,

în temeiul art.1566 -1586 Cod civil, încheiem prezentul contract de cesiune de creanță, în următoarele condiții:

EU............... - cedent cesionez 2. cu titlu oneros 3.............. - cesionar toate drepturile 4. pe care le dețin în legătură cu creanța în cuantum de..........., purtătoare de dobândă remuneratorie în cuantum de.........., scadentă la data de.........., împotriva debitorului.........., deținută în baza contractului de împrumut autenticficat sub nr........ de notarul public.........

Dobânzile remuneratorii neîncasate pentru perioada........... se cuvin cesionarului începând cu data încheierii prezentului contract. 5.

Prețul cesiunii este de . . . . . . . . . . . .

Eu, cedentul declar că am primit integral acest preț, azi data autentificării, anterior semnării prezentului act .

De asemenea, remit cesionarului exemplarul original contractului de împrumut aflat în posesia mea. 6.

Transferul creanței în patrimoniul cesionarului are loc azi data autentificării prezentei .

Subsemnatul, . . . . . . . cesionar dobândesc cu titlu oneros de la cedentul . . . . . . . . . toate drepturile pe care acesta le deține în legătură cu creanța în cuantum de . . . . . . . . purtătoare de dobândă remuneratorie în cuantum de . . . . . . . . . . scadentă la data de . . . . . . . . , împotriva debitorului . . . . . . . , în baza contractului de împrumut autentificat sub nr. . . . de notarul public . . , în condițiile menționate în cuprinsul prezentului contract.

Mă oblig să comunic debitorului cesiunea de creanță, prin poștă, cu confirmare de primire, printr-un înscris care va cuprinde date privind identitatea mea, creanța cedată, precum și solicitarea ca la scadență debitorul să-și îndeplinească față de mine obligația de plată a sumei împrumutate și să îi prezint acestuia, la cererea sa, prezentul contract de cesiune de creanță. 7.

Conform convenției părților, onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina . . . . .

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . . . . . , în . . . . . . exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial și . . . . . . exemplare s-au eliberat părților.

Cedent, . . . . . . . . . . . . . Cesionar, . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *