CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE | Avocat Online
firma avocatura
Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor
7 ianuarie 2019
cabinet de avocat
Model CESIUNE DE CREANȚĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE

caut avocat bun

caut avocat bun

Model CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE

Model CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE

 

CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE
Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Dl./D-na .............., domiciliat (ă) în ................, str. ............. nr. ....., în calitate de CEDENT

și

S.C. ................., cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..........., cod fiscal nr. ................, cont nr. ............ deschis la .............. reprezentată prin ..............., în calitate de CESIONAR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentul contract în constituie cesionarea brevetului de invenție nr. ........... eliberat de O.S.I.M., privind ...............

Art. 3. EXCLUSIVITATEA
Cesiunea drepturilor asupra brevetului de invenție sus-menționat este exclusivă pe teritoriul României.

Art. 4. PREȚUL
Cesionarul va plăti cedentului un procent de ......% lei lunar, calculat din încasările obținute de pe urma exploatării invenției la data de .......... a lunii.

Art. 6. OBLIGAȚIILE CEDENTULUI
Obligațiile cedentului sunt:

- să asigure cesionarului toate condițiile pentru exploatarea normală a brevetului de invenție pe toată durata prezentului contract;

- să transmită cesionarului know-how-ul legat de exploatarea invenției;

- să acorde cesionarului asistența tehnică necesară exploatării invenției;

- să respecte caracterul exclusiv al cesiunii.

Art. 6. OBLIGAȚIILE CESIONARULUI
Obligațiile cesionarului sunt:

- să plătească integral și la termenele stabilite remunerația datorată cedentului;

- să nu cesioneze drepturile ce fac obiectul prezentului contract;

- să înceteze orice act de exploatare a brevetului după expirarea termenului contractului.

Cesionarul dispune de drepturile născute din brevetul de invenție în fața oricărei persoane.

Art. 7. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........ ani, începând cu data de ............ și până la data de ............ .

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Oricare dintre părți poate cere daune interese celeilalte părți în caz de nerespectare de către aceasta a obligațiilor contractuale.

În cazul în care o parte nu-și executa obligațiile asumate prin prezentul contract, cealaltă parte poate considera contractul desființat, dar numai după punerea în întârziere a părții care refuză să-și execute obligațiile, în formele prevăzute de lege.

Art. 9. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 10. LITIGII
Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea prezentului contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de .............., în două exemplare.

CEDENT, .........................................
CESIONAR, .....................................

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *