Model Cerere De înregistrare Marcă | Consultă Un Avocat Online
cabinet de avocat
Model Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
27 noiembrie 2018
Plangere Penala
Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență
27 noiembrie 2018

Model Cerere de înregistrare marcă

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de înregistrare marcă

Model Cerere de înregistrare marcă

 

 

 

 

Model Cerere de înregistrare marcă

Dreptul asupra mărcii sau a indicației geografice este dobândit și protejat prin înregistrarea acestora la OSIM în condițiile Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor și indicațiilor geografice, modificată și completată prin Legea 66/2010.

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și în special forma produsului sau ambalajului său, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.

Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condițiile prevăzute de lege, precum și de regulamentul de aplicare a acesteia.

În condițiile în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul și nici o unitate industrială sau comercială, efectivă și funcțională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat, cu excepția procedurii de depunere a cererii de înregistrare de marcă.

După modul de reprezentare grafică, marca poate fi:

Marca verbală - o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard

Marca figurativă - un element grafic (desen) care nu conține litere sau cifre

Marca combinată - o denumire scrisă cu o grafică deosebită și/sau in culori sau o denumire însoțită de un element grafic (desen)

Marca tridimensională - marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

După natura solicitanților, o marcă poate fi:

Marca individuală - marca a cărui solicitant/i este/sunt persoana/le juridică/e sau/și fizica/e;

Marca colectivă - marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații de produsele sau serviciile aparținând altor persoane. Înregistrarea mărcii colective este condiționată de existența și depunerea unui regulament în care să se indice persoanele și condițiile în care acestea sunt îndreptățite la utilizarea mărcii;

Marca de certificare - marca a cărui solicitant este o persoană juridică legal abilitată să exercite exclusiv controlul produselor și serviciilor în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație. Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de folosire a mărcii de certificare și autorizația sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare.

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoțită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completați un formular tip - cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale națională și să achitați taxele prevăzute în O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, cu modificările și completările ulterioare - Anexa 4. Anexa 4 poate fi accesată pe link-ul www.osim.ro/legislatie/Taxe_OG41_2015_Marci.pdf. Formularul se găsește pe site-ul www.osim.ro și se completează obligatoriu pe calculator (nu se primește completat de mână). Completarea lui se poate face prin două modalități:

A) on-line, accesând de pe prima pagina a site-ului OSIM sau din rubrica “ Mărci și indicații geografice”, link - ul „Depunere electronică cerere înregistrare marcă națională”; pentru această situație, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitați taxele de depunere a cererii și de publicare a acesteia, având în vedere că pentru a se închide aplicația și a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizați numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menționate, să-l scanați și să-l adăugați în fișier. Reproducerea grafică a mărcii (dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif.

B) accesând formularul în format .pdf, din rubrica “Formulare”, sau din rubrica “Mărci și indicații geografice” (pentru accesarea acestui formular vă recomandăm să intrați pe site-ul OSIM prin Internet Explorer); dacă optați pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite și prin fax sau pe e-mail cu condiția ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM și formularul original, însoțit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax sau e-mail și să se menționeze numărul care a fost primit de la "Biroul de Recepție Înregistrări C.B.I., D.M.I., MĂRCI" al OSIM. Dacă marca are o grafică particulară (respectiv o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ (desen) care însoțește denumirea) este necesar să atașați o reproducere grafică suficient de clară a mărcii, de dimensiune maxim 8×8 cm, în spațiul corespunzător de pe formular și să anexați pe o pagină separată încă 5 reproduceri, de aceeași dimensiune și culoare cu cea de pe formular. Odată cu depunerea cererii va trebui să achitați taxa de depunere a acesteia în valoare de 44 lei și taxa de publicare a ei, care are valoarea de 132 lei pentru mărcile alb-negru și 441 lei pentru mărcile color; dacă depuneți cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituției, dacă o trimiteți prin poștă va trebui să atașați la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menționate.

ATENȚIE! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit!

După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observații (pe motive absolute de refuz – art. 5 din lege) și opoziții (pe motive relative de refuz - art. 6 din lege).

În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond (în caz contrar dosarul urmând a fi radiat pentru neplată taxe). Valoarea acestei taxe urmează a fi stabilită în funcție de felul în care arată marca și de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menționate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecția prin marcă și se găsesc în Clasificarea Internațională a Mărcilor de la Nice ediția a - X - a (se găsește pe site în limba română). În cazul în care nu sunteți sigur de încadrarea claselor, puteți trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activității dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 132 lei.

CONTUL O.S.I.M. (lei): RO29 TREZ 7032 0F36 5000 XXXX,Trezoreria Sector 3, str. Cireșului, nr. 6, sector 3, București; cod fiscal: 4266081.

În conformitate cu Ordonanța menționată anterior avem următoarele taxe de examinare pentru o clasă:

- pentru mărcile individuale:

marca verbală: 485 lei;

marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 617 lei;

marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 970 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plătește suma de 221 lei. - pentru mărcile colective sau de certificare:

marca verbală: 1720 lei;

marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 1985 lei;

marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2427 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plătește suma de 309 lei.

Pe site-ul OSIM, la cap. "Mărci și Indicații Geografice" este pus la punct un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci și indicații geografice”.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiția achitării taxelor corespunzătoare și decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

În cazul admiterii înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea Mărci, în format electronic și se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiția achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 221 lei.

OPȚIONAL! Odată cu cererea de înregistrare de marcă sau în următoarele săptămâni, puteți solicita efectuarea unei cercetări documentare de către specialiștii din cadrul Serviciului Mărci. Scopul cercetării este de a afla dacă mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al cărei titular ar putea face opoziție la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de doua luni de la data publicării. Veți găsi formularul tip și taxele corespunzătoare pe site-ul OSIM la capitolul de "Servicii"- punctul 3: "Servicii în domeniul mărcilor". Formularul pentru cercetări documentare în domeniul mărcilor are inscripționat în colțul din dreapta sus cuvântul "MĂRCI", iar tarifele sunt cuprinse în Ordinul 65/09.07.2008.

Această cercetare documentara are doar caracter informativ pentru dvs. și nu are nici o legătură cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Răspunsul la cercetarea documentară este constituit dintr-o listă de mărci.

NU ESTE O DECIZIE! Decizia o veți lua dvs., sau în cazul în care nu vă lămuriți ce este de făcut, puteți să apelați la serviciile unui consilier în proprietate industrială, autorizat de OSIM și membru al CNCPIR.

Vă mai informăm că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice și pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:

- http://api. osim.ro:18080/marci/index.jsp

- http://www .wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

- https://www. tmdn.org/tmview/welcome#.

Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licență, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii.

Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare și poate fi reînnoită pentru oricâte de multe perioade de 10 ani.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Adresa OSIM este str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, București, cod 030044.

Pentru orice alte informații legate de O.S.I.M. si de domeniul proprietății industriale, puteți veni la sediul OSIM la Biroul Relații cu Publicul, parter - camera 2, puteți scrie la adresa de e-mail : a-mail, sau puteți suna la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrala 021/306.08.00 ÷ 29 , interior 208 sau 284.

Atenție. Modelul este doar pentru informare deoarece acesta se completează electronic în format pdf. Începând cu data de 31.03.2014 cererile de Marcă se pot depune și on-line. Pentru a utiliza această facilitate trebuie să accesați pagina Depunere electronică cerere înregistrare marcă națională de pe site-ul OSIM.

Mai multe detalii pe www.osim.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *