Model Cerere De închidere A Procedurii Concordatului Preventiv | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de închidere a procedurii concordatului preventiv

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere de închidere a procedurii concordatului preventiv

Model Cerere de închidere a procedurii concordatului preventiv

Sediul materiei:

  • Art. 36 Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu sediul în ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de administrator concordatar[2], formulez prezenta:

CERERE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII CONCORDATULUI PREVENTIV[3]

prin care solicit închiderea concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din ....., cu privire la debitorul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax..... ..

În fapt[4], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 36din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[5]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004 ↑
  2. Titular al cererii este administratorul concordatar, care supraveghează îndeplinirea obligațiilor asumate de către debitor prin concordatul preventiv (art. 28 alin. (1) din Legea nr. 85/2014) ↑
  3. Cazurile de închidere a procedurii concordatului preventiv sunt prevăzute de art. 36 din Legea nr. 85/2014: - dacă procedura concordatului preventiv se finalizează cu succes, la termenul prevăzut în contract sau anterior acestuia. În acest caz, modificările creanţelor prevăzute în concordatul preventiv rămân definitive; - în cazul în care în cursul derulării procedurii, înainte de expirarea termenului prevăzut pentru realizare, administratorul concordatar apreciază că este imposibilă realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului. ↑
  4. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care stau la baza solicitării, cu prezentarea cazului de închidere și a constatarilor administratorului concordatar ↑
  5. Administratorul concordatar va trebui să dovedească finalizarea cu succes a procedurii concordatului preventiv, astfel încât obiectul concordatului preventiv este realizat, sau imposibilitatea de realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului ↑
  6. Judecătorul-sindic va dispune închiderea procedurii concordatului preventiv prin încheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv sau prin sentință prin care va constata nereuşita concordatului preventiv. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.