Efectele Nedemnității Succesorale | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
avocati bucuresti online
Dreptul de preempțiune
6 februarie 2017
avocat bucuresti
Timbrarea cererii de chemare în judecată
14 februarie 2017

Efectele nedemnității succesorale

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Efectele nedemnității succesorale

Nedemnul este înlăturat atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară.

Efectele nedemnității față de nedemn

Nedemnul nu va putea reclama partea sa de moştenire; nu culege nici rezerva succesorală.

Partea de moştenire la care ar fi avut dreptul se va cuveni, în temeiul legii, celor cu care ar fi venit împreună sau pe care prezența sa i-ar fi înlăturat de la moştenire.

Dacă nedemnul a intrat în posesia bunurilor moştenirii înainte de constatarea nedemnității, va fi obligat să le restituie persoanelor îndreptățite.

Restituirea se va face în natură sau prin plata de despăgubiri.

Nedemnul are dreptul să i se înapoieze sumele plătite pentru achitarea datoriilor moştenirii, precum şi cheltuielile necesare şi utile.

Efectele nedemnității față de descendenții nedemnului

Descendenții nedemnului pot veni la moştenire, atât prin reprezentarea ascendentului lor nedemn, cât şi în nume propriu.

Rezultă că sancțiunea nedemnității nu produce efecte şi față de descendenții nedemnului.

Atunci când, însă, unicul copil al defunctului este nedemn, fiul nedemnului vine la moştenire în nume propriu.

Efectele nedemnității față de terți

Întrucât nedemnitatea desființează titlul de moştenitor al nedemnului cu efect retroactiv, de la data dechiderii moştenirii, în principiu, şi actele subsecvente încheiate de nedemn vor fi desființate cu efect retroactiv.

Ca excepție, potrivit art.960, alin.3) Cod Civil, sunt valable şi se mențin actele de conservare, precum şi actele de administrare în măsura în care profită moştenitorilor, încheiate între nedemn şi terți; actele de dispoziție cu titlu oneros încheiate între nedemn şi terții dobânditori de bună-credință.

În cazul în care actul juridic este menținut, nedemnul va fi obligat să plătească despăgubiri moştenitorilor adevărați, ca un posesor de rea-credință, iar dacă actul va fi desființat cu efect retroactiv, nedemnul va putea fi acționat de către terț pentru evicțiune.

Înlăturarea efectelor nedemnității

Efectele nedemnității de drept sau judiciare pot fi înlăturate expres prin testament sau printr-un act autentic notarial, de către cel care lasă moştenirea.

Înlăturarea efectelor nedemnității (iertarea nedemnului) se face numai prin declarație expresă cuprinsă în testament sau act notarial.

În lipsa declarației exprese, legatul lăsat nedemnului după săvârşirea faptei care atrage nedemnitatea nu înlătură efectele acesteia.

Efectele nedemnității nu pot fi înlăturate prin reabilitarea nedemnului, amnistie intervenită după condamnare, grațiere sau prescripția executării pedepsei.

Invocarea nedemnității succesorale

 

Invocarea şi constatarea nedemnității de drept

Potrivit art.958, alin.3) Cod Civil, nedemnitatea de drept poate fi constatată:

  • Oricând (înainte sau ulterior obținerii certificatului de moştenitor, chiar înainte de deschiderea moştenirii);
  • La cererea oricărei persoane interesate (comoştenitor, moştenitor subsecvent, creditori, legatari, donatari);
  • La cererea procurorului;
  • Din oficiu de către instanța de judecată ori de către notarul public;
  • Pe baza hotărârii judecătoreşti din care rezultă nedemnitatea.

Nedemnul poate invoca numai propria nedemnitate de drept.

În principiu, în cazul nedemnității de drept nu este necesară o hotărâre judecătorească de constatare a nedemnității deoarece există o hotărâre penală de condamnare din care rezultă nedemnitatea.

Acțiunea prin care se solicită constatarea nedemnității de drept este imprescriptibilă.

Invocarea şi declararea nedemnități judiciare

Conform art.959, alin.2) Cod Civil, orice succesibil (comoştenitorii legali, moştenitorii legali subsecvenți, legatari etc.) poate cere instanței să declare nedemnitatea pesoanei care a săvârşit fapte incriminate de lege.

Acțiunea în declararea nedemnității se introduce în termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii.

Ca excepție, termenul de 1 an poate să curgă şi de la altă dată, astfel:

  • De la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
  • De la data apariției cauzei de împiedicare a condamnării;
  • De la data când succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate.

Termenul de 1 an are natura unui termen de decădere, şi în consecință, nu poate fi întrerupt, suspendat şi nici nu poate opera repunerea în termen.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.