Analiza Declaratiilor De Creanta » Consultă Avocat
avocati bucuresti online
Procedura de reorganizare
17 martie 2020
avocat online bun
Primele masuri insolventa
17 martie 2020

Analiza declaratiilor de creanta

avocat

avocat

Analiza declaratiilor de creanta

Art. 67

 1.  Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea fiecarei cereri Si a documentelor depuse Si va efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta Si prioritatea fiecarei creante.
 2. In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicatii de la debitor, va putea sa poarte discutii cu fiecare creditor, solicitandu-i, daca considera necesar, informatii Si documente suplimentare.

Art. 68

Creantele negarantate Si partile negarantate ale creantelor garantate, care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere, vor fi inscrise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare, insa, in cursul falimentului, orice distribuire de sume pentru astfel de creante se va face cu respectarea dispozitiilor art. 125.

Art. 69

 1.  Creantele constand in obligatii, care nu au fost calculate in valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii, vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator Si inscrise in tabelul de creante cu valoarea nominala pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecatorul-sindic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administrator pentru astfel de creante.
 2. Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschiderii procedurii.

Art. 70

O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi inscrisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala, pana va fi complet acoperita. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor, pana ce creditorul a fost deplin satisfacut, in numerar sau in bunuri. Daca totalul sumelor distribuite creditorului, in toate actiunile cu debitorii, va depaSi totalul sumei care ii este datorata, acesta va trebui sa restituie sumele primite in plus, care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor, proportional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era datorat.

Art. 71

 1. Un creditor care, inainte de inregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului, poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante numai pentru partea pe care nu a incasat-o inca.
 2. Un codebitor sau un fidejusor, care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita, va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. In acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plateasca, pana la achitarea integrala a creantei sale, cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului, ramanand creditor al acestuia doar pentru suma neachitata.
 3. Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie, concura la masa credala, pentru a face posibila realizarea garantiei sale, dar pretul obtinut din vanzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scazandu-se din suma ce este datorata.

Comentarii la art. 67

Verificarea cererilor de admitere a creantelor Si a documentelor depuse de fiecare creditor in parte este o obligatie care incumba administratorului judiciar; verificarea trebuie sa aiba un caracter amanuntit Si este menita sa permita stabilirea legitimitatii, valorii exacte Si a prioritatii fiecarei creante.

Legitimitatea reprezinta insuSi «fondul dreptului de creanta al creditorului, respectiv validitatea actului sau faptului juridic pe care se bazeaza»

Procedura de verificare a creantelor este complexa, iar administratorul judiciar va avea un rol activ, in sensul ca va purta discutii cu creditorii Si va solicita acestora lamuriri suplimentare Si documente justificative ale pretentiilor formulate, in cazul in care analiza actelor depuse impreuna cu cererea de admitere a creantei nu permite formularea unei opinii clare asupra legitimitatii, valorii sau prioritatii creantei.

In cazul creantelor negarantate Si a partilor negarantate din creantele garantate, care nu sunt scadente la data inregistrarii la tribunal a cererii de admitere a creantelor, administratorul judiciar va proceda la inscrierea acestora in tabelul creantelor cu intreaga valoare, insa distribuirile de sume din cursul procedurii falimentului pentru astfel de creante se vor face cu respectarea regulilor instituite de art. 125 din lege, Si anume:

 • titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara, potrivit ordinii prevazute la art. 123.
 • in cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creantelor cu acelaSi rang de prioritate, titularilor din respectiva grupa de prioritate li se va distribui pro rata, suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in categoria creantelor respective.

De asemenea, in acest context devin aplicabile Si prevederile art. 127 din lege care include in categoria sumelor care trebuie consemnate (provizionate) cu ocazia distribuirilor partiale a urmatoarelor sume:

 1. sume proportionale, datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse unei conditii suspensive care nu s-a realizat inca;
 2. sume proportionale, datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtator Si care au originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat;
 3. sume proportionale, datorate creantelor admise provizoriu;
 4. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.
 1. Comentarii la art. 69

Asemenea creante se pot referi la obligatii de a da sau a face pentru marfuri fungibile sau prestatii in natura (in primul caz), respectiv plati indexate, titluri de credit negociabile la bursa etc. (in cel de-al doilea caz).

In consecinta, fata de dispozitiile art. 69 alin. (2) din Legea privind procedura insolventei, apreciem ca in prezent nu mai exista nici o posibilitate legala pentru a inscrie o creanta in valuta in tabelul de creanta al debitorilor supuSi prevederilor acestei legi, indiferent de natura creantei ori de numele sau calitatea creditorului.

 1. Comentarii la art. 70

In relatiile comerciale, cele mai des intalnite categorii de debitori solidari, in sensul Legii insolventei, sunt garantii fidejusori, girantii Si avaliStii biletelor la ordin, cambiilor Si cecurilor.

Inscrierea creantei creditorului la intreaga valoare in fiecare procedura pana in momentul in care aceasta este acoperita integral este menita a oferi creditorului o garantie in plus in sensul incasarii integrale a creantei sale. Prin urmare, Si in situatia in care procedura insolventei unuia dintre codebitorii solidari este deschisa, iar creditorul a obtinut recuperarea unei parti a creantei sale in cadrul acestei proceduri, in cazul in care ulterior este deschisa procedura insolventei Si impotriva celui de-al doilea codebitor, creditorul va declara intreaga creanta Si in aceasta procedura, pana la stingerea integrala a creantei. “Explicatia acestei facultati conferite debitorului se fondeaza pe argumentul  ‘per a contrario’,  situatie ce n-ar permite niciodata realizarea integrala a creantei.

Prin distribuirile facute in toate aceste proceduri, creditorul nu va putea insa sa obtina Si sa pastreze mai mult decat cuantumul total al creantei sale. In acest sens, pentru a evita eventuale abuzuri din partea creditorilor, este necesara colaborarea dintre administratorii judiciari ai tuturor debitorilor solidari, pentru a putea urmari gradul de indestulare al creditorului Si a evita efectuarea oricaror plati care sa depaSeasca cuantumul total al creantei datorate.

Diligentele pe care administratorii judiciari din cele doua proceduri trebuie sa le intreprinda sunt cu atat mai mari cu cat este cunoscuta dificultatea cu care se poate obtine in justitie recuperarea sumelor achitate cu titlu de plata nedatorata - procesele pot dura luni sau chiar ani de zile, timp in care creditorul datornic iSi poate inceta existenta.

In cazul in care asemenea plati, peste nivelul total al creantei datorate, sunt totuSi facute, acestea sunt supuse restituirii, pe calea promovarii unor actiuni in justitie impotriva creditorului respectiv, cu respectarea procedurilor prevazute de lege in acest sens.

In cazul in care, anterior deschiderii procedurii insolventei, creditorul a primit o plata partiala din partea unui codebitor solidar sau fidejusor al debitorului, creditorul va fi indreptatit sa formuleze cerere de admitere a creantei numai pentru diferenta de creanta neincasata.

Codebitorul solidar sau fidejusorul care a facut plata catre creditor, daca, potrivit conventiilor Si intelegerilor partilor este indreptatit la restituire, va putea fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului pe pozitia de prioritate imediat inferioara celei pe care se gaseSte creditorul. Creditorul comun va avea prioritate in procedura, astfel incat acesta va putea cere sa i se plateasca, pana la achitarea integrala a creantei sale, cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului, ramanand creditor al acestuia doar pentru suma neachitata.

In acelaSi spirit de asigurare a satisfacerii integrale a creantei creditorului comun este Si alineatul 3 al art. 71; astfel, codebitorul sau fidejusorul debitorului care au constituit un drept de garantie asupra bunurilor debitorului, concura la masa credala, insa pretul obtinut din vanzarea bunurilor garantate va fi atribuit cu prioritate tot creditorului, dreptul sau de garantie comportandu-se ca un drept de rang inferior fata de cel al creditorului comun, scazandu-se din suma ce este datorata acestuia de codebitorii solidari

Criterii pentru admitere sau respingere

 1. Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar/lichidatorul va intocmi Si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente Si aratand pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma solicitata de creditor Si suma acceptata de administratorul judiciar.
 2.  La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraSte garantia, rangul acesteia Si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabel sau au fost inlaturate.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *