Masuri Premergatoare Lichidarii » Consultă Avocat
avocat
Vanzarea proprietatilor debitorului
17 martie 2020
caut avocat
Comentarii generale: După parcurgerea procedurii de verificare a creanţelor, administratorul judiciar va proceda la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor, menţionând în cuprinsul acestuia toate observaţiile făcute cu privire la creanţele declarate de creditori, respectiv dacă aceste creanţe sunt chirografare, garantate, cu priorităţi, sub condiţie sau nescadente. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare referitoare la cuantumul creanţei sau dreptul de preferinţă pretins, administratorul judiciar va solicita creditorului precizarea creanţei şi depunerea de documente justificative înainte de întocmirea şi afişarea Tabelului preliminar. Importanţa acestor clarificări preliminare este cu atât mai mare cu cât astfel sunt eliminate eventualele contestaţii ulterioare ale creditorilor, de natură a impieta asupra celerităţii derulării procedurii. Intocmirea, inregistrarea Si comunicarea tabelului preliminar al creantelor
17 martie 2020

Masuri premergatoare lichidarii

avocat pret

avocat pret

Masuri premergatoare lichidarii

Dispozitii generale privind intrarea in faliment

Art. 3

23. Prin procedura falimentului  se intelege procedura de insolventa concursuala Si colectiva care se aplica debitorului In vederea lichidarii averii acestuia, pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.

Art. 59

 1.  In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la art. 1 alin. (2), raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori, dupa caz, motivele care nu permit reorganizarea Si, in acest caz, va propune intrarea in faliment.
 2.  In cazul in care, prin raportul sau administratorul judiciar arata ca activitatea debitorului este reorganizabila, acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor, daca, la cererea debitorului, colaboreaza la intocmirea acelui plan, sau daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul sau mai multi creditori.
 3. Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului, in procedura generala, prevazuta la alin. (2) va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditorilor la prima Sedinta a acesteia.
 4. In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare in faliment, judecatorul-sindic va dispune, in termen de 3 zile de la primirea raportului, publicarea unui anunt referitor la raport in Buletinul procedurilor de insolventa, cu indicarea datei adunarii creditorilor, intr-un termen de maxim 10 zile de la expirarea termenului prevazut de art. 62 alin. (1) lit. e), la care se va supune votului adunarii creditorilor propunerea administratorului judiciar Si punctul de vedere al comitetului creditorilor asupra acesteia.
 5. Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. (1) la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului Si la registrul comertului sau, dupa caz, la registrul in care este inmatriculat debitorul Si va fi comunicata debitorului.

Art. 60

 1.  In cadrul Sedintei adunarii creditorilor prevazute la art. 59 alin. (4), administratorul judiciar ii va informa pe creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrare in faliment a debitorului in procedura generala.
 2. Adunarea creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar, prevazuta la art. 59 alin. (2) prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. Indiferent de rezultatul votului, propunerea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori, detinand impreuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar, iSi anunta intentia de a depune, in termenul legal, un plan de reorganizare a debitorului.
 3.  In cazul aprobarii de catre adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazuta la art. 59 alin. (2), judecatorul-sindic va decide, prin sentinta, intrarea in faliment a debitorului in conditiile art. 107 alin. (1) lit. D.
 4. Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. 59 alin. (2), in cazul in care, pana la data Sedintei adunarii creditorilor de aprobare a raportului prevazut la alin. (1), a fost admis un plan de reorganizare de catre judecatorul-sindic.

Art. 107

(1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art. 32, intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:

 1. a) debitorul Si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
 1.  debitorul nu Si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic; Si
 2. nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat Si confirmat;
 1. debitorul Si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat Si confirmat;
 2.  obligatiile de plata Si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite, in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfaSurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale;
 3. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea debitorului in faliment, potrivit art. 54 alin. (5), sau art. 60 alin. (3).
 1.  Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare Si va dispune:
 1. ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
 2. in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum Si stabilirea atributiilor Si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului;
 3. in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator a administratorului judiciar desemnat conform art. 19 alin. (1) sau art. 34, dupa caz;
 4. termenul maxim, de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidator, impreuna cu lista actelor Si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii, mentionata la art. 46 alin. (2);
 5.  intocmirea, de catre administratorul judiciar, Si predarea catre lichidator, in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzand numele Si adresele creditorilor Si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;
 6. notificarea intrarii in faliment.
 1.  In cazul intrarii in faliment, incheierea sau, dupa caz, sentinta va indica Si termenele prevazute la art. 108 alin. (2) sau, dupa caz, de art. 109 alin. (2).
 2.  Dupa intrarea in faliment in procedura generala, dispozitiile art. 62 - 76 vor fi aplicate, daca este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveSte creantele nascute intre data deschiderii procedurii Si data intrarii in faliment, precum Si procedura de admitere a acestora.
 3.  Debitorii intrati in procedura falimentului iSi acopera pierderile anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit din profiturile impozabile obtinute in toata perioada, pana la inchiderea procedurii de faliment.

Comentarii la art. 59 și art. 60

La recomandarea administratorului judiciar, adunarea creditorilor va putea sa decida intrarea in faliment a debitorului fara ca acesta sa mai poata depune un plan, daca cel putin 66,67% dintre creditori aproba o astfel de recomandare; cu toate acestea, daca creditorii detinand 20% din totalul creantelor iSi anunta intentia de a depune un plan alternativ planului debitorului, votul pentru intrarea directa in faliment nu va fi luat in considerare Si perioada de observatie va continua.

Comentarii la art. 107

In cazul in care debitorul nu iSi exprima in temeiul prevazut la art. 32 intentia de a propune un plan de reorganizare Si, potrivit raportului intocmit de administratorul judiciar conform art. 54, debitorul nu se incadreaza la minima dintre situatiile prevazute la art. 1, creditorii au posibilitatea de a decide asupra oportunitatii depunerii unui plan pana cel tarziu la data raportului privind cauzele incetarii de plati prevazut la art. 59 alin. (1) Si sa depuna un astfel de plan in termenul prevazut la art. 94. Daca aceasta decizie nu este luata, judecatorul va pronunta hotararea de intrare in faliment a debitorului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *