Modele Contracte Administrare Apartament | Discută Cu Un Avocat Online
Plangere Penala
Model Contract Adaptare profesională
7 ianuarie 2019
Avocat Online
Model CONTRACT DE AGENȚIE COMERCIALĂ
7 ianuarie 2019

Modele Contracte Administrare apartament

Avocat Online

Avocat Online

Modele Contracte Administrare apartament

Modele Contracte Administrare apartament

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. ......... din data de .................

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C ".............................." cu sediul în .......... str. .........., nr. ......, bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal ................, cont nr. .......... deschis la ............., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ....... situat în str. ......................, nr. ......, reprezentată prin .................. .

și

D-na/Dl. ................................., domiciliat în .................., str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ...., nr. ........, eliberat de .............., la data de ..................., în calitate de ADMINISTRATOR

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA Apartamentului nr. .........., situat în .........................., str. ........................, nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., compus din: ....................... ................................................... având destinația de sediu al firmei ...................

Art. 3.
DURATA CONTRACTULUI

Termenul prezentului contract este de ................ cu începere de la data semnării lui de către ambele părți.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ADMINISTRATORUL se obligă:

a) să efectueze lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații;

b) să asigure curățenia și igienizarea apartamentului;

c) să achite cheltuielile de întreținere, gaz, energie electrică, telefon, impozit pe clădiri etc. Sumele cheltuite vor fi suportate integral de PROPRIETAR și vor fi decontate pe baza facturilor.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

PROPRIETARUL se obligă:

- să plătească ADMINISTRATORULUI sumele cheltuite pentru administrarea și întreținerea apartamentului, cât și pentru reparațiile efectuate;

- să plătească ADMINISTRATORULUI o sumă de .........../lună pentru serviciile prestate.

Art. 6.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează

- prin acordul ambelor părți;

- prin reziliere de către oricare dintre părți cu un preaviz de .... zile, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor contractuale de către cealaltă parte.

Art. 7.
PREVEDERI FINALE

Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional, numai cu acordul părților.

Partea care nu își va respecta obligațiile contractuale va plăti despăgubiri echivalente cu prejudiciile cauzate celeilalte părți, prin neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor ce îi revin.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,
ADMINISTRATOR,

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. ......... din data de .................

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Dl./d-na .............................. domiciliat (ă) în ............., str. ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......................, din str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în baza actului de proprietate nr. ..........., din data de ..............,

Și

S.C ".............................." cu sediul în .......... str. .........., nr. ......, bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal ................, cont nr. ........ deschis la ................, în calitate de ADMINISTRATOR, reprezentată prin .................. .

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA APARTAMENTULUI CU NR. .............., situat în ............., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., compus din: ................................................................................ (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.), apartament ce se găsește în stare bună de folosință.

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de ......... cu începere de la data semnării acestuia de către părți. Prelungirea contractului se poate realiza printr-un act adițional cu acordul ambelor părți.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ADMINISTRATORUL se obligă:

a) să întrețină și să mențină în stare bună de funcționare apartamentul;

b) să execute lucrările de reparații ale elementelor de construcție și instalațiilor;

Orice lucrări executate de ADMINISTRATOR pentru îmbunătățirea apartamentului nr. ........., rămân în sarcina acestuia, fără ca PROPRIETARUL să fie obligat la plata acestora.

c) să nu schimbe destinația de locuință a apartamentului;

d) să plătească cheltuielile de întreținere, gaz, energie electrică etc.

Art. 5.
ADMINISTRATORUL are dreptul de a închiria apartamentul pe o durată care să nu depășească durata prezentului contract. În acest caz, revine PROPRIETARULUI, un procent de ....% din chiria încasată. Plata impozitului pentru venitul provenit din închiriere revine ADMINISTRATORULUI.

Art. 6.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

PROPRIETARUL se obligă:

- să predea apartamentul nr. ......, ADMINISTRATORULUI, la data încheierii contractului;

- să nu efectueze nici o altă lucrare la apartament de natură să schimbe destinația ori modul de utilizare al acestuia;

- să nu vândă apartamentul pe durata valabilității prezentului contract;

- să plătească impozitul pe clădiri.

Art. 7.
PLĂȚI

Pentru serviciile de administrare a apartamentului, PROPRIETARUL va plăti ADMINISTRATORULUI, lunar suma de ................... lei.

În cazul închirierii apartamentului de către ADMINISTRATOR, chiria îi va reveni acestuia, iar PROPRIETARULUI un procent de .....% din chiria încasată.

Art. 8.
FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de ... zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de ........ luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 9.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează

- prin acordul ambelor părți;

- prin reziliere de către oricare dintre părți cu un preaviz de .... zile, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor contractuale de către cealaltă parte.

Art. 10.
PREVEDERI FINALE

Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional, numai cu acordul părților.

Partea care nu își va respecta obligațiile contractuale va plăti despăgubiri echivalente cu prejudiciile cauzate celeilalte părți, prin neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor ce îi revin.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR ADMINISTRATOR
. . . . . . . . . . . . . . . . . S.C. . . . . . . . . . . . . . (Numele)
reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . (Numele)

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. ......... din data de .................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.
Prezentul contract se încheie între: ................................. domiciliat în ............., str. ............ ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......................, din str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în baza actului de proprietate nr. ........................, din data de ..............,

Și

S.C ".................................." înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal ................, cu sediul social la adresa: Str. ............., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., București, în calitate de ADMINISTRATOR, reprezentată prin ................... .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.
Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA APARTAMENTULUI CU NR. .........., situat în ............., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., compus din: ................................................................................ (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.), apartament ce se găsește în stare bună de folosință.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.
Administrarea apartamentului nr. .............., va începe la data de .................. și se va sfârși la data de ........... . La sfârșitul acestui contract de administrare proprietarul și administratorul, pot să îl prelungească de comun acord prin încheierea unui nou contract.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.
OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul garantează că apartamentul nr. ....... va fi menținut în bună stare, inclusiv toaletele, holurile, intrările și că nu i se va schimba destinația de locuință sau cel mult va fi întrebuințat ca birouri.

Orice lucrări executate de ADMINISTRATOR pentru îmbunătățirea apartamentului nr. ........., rămân în sarcina acestuia fără ca PROPRIETARUL să fie obligat la plata acestora.

În cazul deteriorării apartamentului ce formează obiect al acestui contract, administratorul îl va despăgubi pe proprietar în raport cu valoarea acestora.

Administratorului îi revine obligația de a închiria apartamentul nr. ......, în numele proprietarului.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

PROPRIETARUL are următoarele obligații:

- să predea apartamentul nr. ........ ADMINISTRATORULUI, la termenul stipulat în contract;

- să nu efectueze nici o altă lucrare la apartament de natură să schimbe destinația ori modul de utilizare al acestuia, dat prin prezentul contract;

- să plătească ADMINISTRATORULUI procentul cuvenit din chiria încasată de PROPRIETAR.

V. PLĂȚI

Art. 6.
Chiria (suma de bani ce reprezintă contravaloarea închirierii apartamentului nr. ....) îi va reveni PROPRIETARULUI, acesta la rândul său obligându-se să plătească ADMINISTRATORULUI .....% din chiria încasată.

Art. 7.
Reparațiile privind apartamentul nr. ......., și orice altă îmbunătățire a acestuia intră în sarcina ADMINISTRATORULUI, PROPRIETARUL fiind exclus de la plata acestora.

Art. 8.
Plata telefonului, energiei electrice și a întreținerii se va face de către ADMINISTRATOR.

Plata tuturor impozitelor și altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru apartamentul nr. ......, intră în sarcina PROPRIETARULUI.

VI. PREVEDERI FINALE

Art. 9.
Acest contract de administrare rămâne valabil și în cazul în care PROPRIETARUL vinde sau transferă apartamentul nr. ....., în proprietatea altei persoane.

Art. 10.
Nici una din părțile contractante nu poate modifica ori pune capăt prezentei convenții fără acordul scris al celeilalte.

Art. 11.
Partea care nu își va respecta obligațiile contractuale va plăti despăgubiri echivalente cu prejudiciile cauzate celeilalte părți, prin neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor ce îi revin.

Art. 12.
În cazul în care apartamentul ce constituie obiectul acestui contract este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare care îl fac complet inutilizabil, ADMINISTRATORUL va fi absolvit de orice vină putând să înceteze contractul de închiriere. După un preaviz transmis locatorului, prin care îl anunță pe acesta că intenționează să pună capăt contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.

După cum atestă semnăturile de mai jos, ADMINISTRATORUL și PROPRIETARUL încheie acest contract de administrare în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de ............

PROPRIETAR ADMINISTRATOR
. . . . . . . . . . . . . . . . . S.C. . . . . . . . . . . . . . (Numele) reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . (Numele)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.