Model Contract Adaptare Profesională | Discută Cu Un Avocat Online
avocat consultanta juridica
Model Acord de transfer
7 ianuarie 2019
Avocat Online
Modele Contracte Administrare apartament
7 ianuarie 2019

Model Contract Adaptare profesională

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Contract Adaptare profesională

Model Contract Adaptare profesională

CONTRACT
de adaptare profesională
Nr. ............ din ..............

1. Părțile contractante:

A. ............................., cu sediul în ........................, str. .................. nr. ....., județul (sectorul) ..........., telefon ........., fax ................, e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ............. la ..........., reprezentat prin ..................., având funcția de ..............., în calitate de ANGAJATOR,

B. ......................, cu domiciliul în .............., str. ............. nr. ............, județul (sectorul) ............., telefon ............... CI seria ........................ nr. ............................ în calitate de ANGAJAT

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie realizarea unui stagiu de adaptare profesională a ANGAJATULUI la cerințele postului de ............................ cod COR ............................ în conformitate cu contractul individual de muncă nr. ................ din data ........................ și a fișei de post.

3. Durata contractului:

Durata contractului este de ................. luni (maxim 1 an), reprezentând ................... ore de pregătire teoretică și ............. ore de pregătire practică; derularea contractului începe la data de ........................................ .

4. Desemnarea FORMATORULUI

Pentru îndeplinirea prezentului contract, ANGAJATORUL desemnează ca FORMATOR pe dl./d-na ..................... având funcția de .............................

5. Obligațiile părților:

A. ANGAJATORUL se obligă:

a) să asigure ANGAJATULUI accesul la stagiul de adaptare profesională în conformitate cu graficul realizat de persoana desemnată să îndeplinească rolul de formator;

b) să asigure ANGAJATULUI resursele materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfășurării pregătirii teoretice și practice;

c) să asigure finalizarea procesului de adaptare profesională și susținerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică;

d) să asigure instructajul privind protecția muncii;

B. ANGAJATUL se obligă:

a) să se prezinte la pregătirea teoretică și practică în conformitate cu graficul realizat de FORMATOR;

b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul stagiului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării stagiului;

d) să respecte normele privind protecția muncii.

6. Organizarea examenului final

În termen de .................. zile de la terminarea pregătirii teoretice și practice, ANGAJATUL este obligat să se prezinte la examen în vederea certificării îndeplinirii cerințelor postului de ............................ Examenul constă într-o probă teoretică și o probă practică. Tematica și regulamentul examenului vor fi comunicate ANGAJATULUI cu .......... zile înainte de susținerea probelor. Criteriile de evaluare vor face obiectul unei anexe la prezentul contract.

În funcție de rezultatul obținut la examenul final, ANGAJATORUL va decide menținerea sau schimbarea locului de muncă al ANGAJATULUI.

7. Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 204 și art. 205 din Codului muncii din 2003, republicat.

Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, ......................, în două exemplare, din care unul pentru ANAGAJATOR și unul pentru ANGAJAT.

ANGAJATOR,

Prin reprezentant legal,

..............................................

ANGAJAT,
................................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.