Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ | Avocat
firma avocatura
Model PROCES-VERBAL DE DARE ÎN CUSTODIE DUPĂ INVENTARIERE
3 octombrie 2018
caut avocat
Model PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF
3 octombrie 2018

Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ

Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ

Întocmit azi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . .anul . . . . . . . . . .

Eu, . . . . . . . . . . . . ., notar public/ notar stagiar sau secretar* la biroul notarial . . . . . . . . . ., la cererea expresă a** . . . . . . . . . ., m-am deplasat, la adresa din . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., în vederea efectuării inventarului succesoral privind bunurile mobile aflate în imobilul situat în . . . . . . . . . ., care au aparținut defunctului . . . . . . . . . . . . decedat la data de . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str.
. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .județul/sectorul.

Prezenți la inventar au fost***:

1 . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .

Procedura a fost îndeplinită****.

S-a procedat la inventarierea bunurilor după cum urmează *****

Datoriile defunctului și alte elemente de pasiv sunt ******

Cu ocazia efectuării inventarului s-a găsit un testament olograf datat din al cărui conținut rezultă că ar aparține defunctului . Testamentul olograf a fost ridicat de către notar/notar stagiar/secretar și depus în depozitul notarial după ce în prealabil notarul l-a vizat spre neschimbare*******.

S-au găsit următoarele bunuri cu regim special . . . . . . . . . . (arme, muniție, droguri, etc).******** Bunurile menționate au fost ridicate de către organele de Poliție în baza procesului-verbal nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Următoarele bunuri . . . . . . . . . .sunt contestate de către . . . . . . . . . .că ar fi aparținut defunctului.

Se ia act de declarația lui . . . . . . . . . .că mai există și alte bunuri ale defunctului care se găsesc în *********

Bunurile găsite cu ocazia inventarului au fost predate în custodie lui . . . . . . . . . ., căruia i s-a atras atenția că trebuie să le conserve până la emiterea certificatului de moștenitor sau după caz a partajului succesoral și se vor preda celor îndreptățiți să le primească.

Prezentul proces-verbal încheiat în . . . . . . . . . .exemplare a fost semnat de . . . . . . . . . ., eliberându-se câte un exemplar lui . . . . . . . . . .

Succesibili, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martor, . . . . . . . . . .

Curator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Custode . . . . . . . . . .

NOTAR PUBLIC/ NOTAR STAGIAR/SECRETAR, . . . . . . . . . .

* Notarul stagiar sau secretarul întocmesc inventarul în baza unei împuternicirii, dată de notarul public în acest sens.

** Cererea de inventariere poate fi făcută de orice succesibil, de executorul testamentar, de creditorii defunctului sau ai moștenitorilor, ori de altă persoană care justifică un interes.

*** La întocmirea inventarului pot participa succesibilii, după caz, executorul testamentar, creditorii și în mod obligatoriu doi martori. În cazul în care succesibilii, executorul testamentar sau creditorii refuză să semneze procesul-verbal, semnătura martorilor este suficientă pentru îndeplinirea procedurii.

**** La primirea cererii de inventar, notarul va solicita celui care a depus-o informații cu privire la numele și domiciliul succesibililor, pe care are obligația să îi anunțe despre efectuarea inventarului. În cazul în care unul dintre succesibili sau altă persoană care are în posesie bunuri din patrimoniul defunctului se opune la efectuarea inventarului, notarul va întocmi un proces-verbal care să cuprindă acest refuz și va indica persoanelor care insistă la inventariere să solicite instanței competente să dispună efectuarea inventarului. În cazul în care instanța a dispus efectuarea inventarului notarul îl va efectua, fără să mai țină seama de vreo opoziție, iar în procesul verbal de inventariere va menționa că inventarierea se face în baza hotărârii judecătorești și nu a cererii inițiale.

***** Se vor consemna bunurile aflate în locuință cu enumerarea, descrierea acestora și evaluarea lor provizorie.

****** Datoriile defunctului trebuie să rezulte din înscrisuri sau din declarațiile celor prezenți.

******* Această mențiune se va insera numai în cazul în care în locuință se găsește un testament olograf.

******** La anunțarea organelor de poliție despre existența unor asemenea bunuri acestea au obligația să le ridice pe loc, iar procesul-verbal încheiat cu această ocazie va fi menționat în procesul verbal de inventar. Aceste bunuri nu pot fi lăsate în custodia moștenitorilor, nu pot fi lăsate în locuință și nici ridicate de către notarul public.

********* Se va preciza adresa unde se găsesc respectivele bunuri.

 

Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ ÎN CAZUL UNEI MOȘTENIRI VACANTE

Dispoziții generale privind succesiunile vacante

În cazul în care bunurile sunt situate pe teritoriul României, temeiul legal îl constituie art. 1135 C. civ. și art. 963 alin. 3 C. civ., iar succesiunea vacantă se culege de comună/oraș/municipiu.

Pentru bunurile mobile și imobile situate în străinătate, temeiul legal îl constituie art. 553 alin. 3 C. civ., caz în care titularul dreptului va fi statul român prin Ministerul Finanțelor Publice.

În cazul bunurilor imobile înscrise în Cartea Funciară, un exemplar al certificatului de vacanță succesorală va fi trimis la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea îndeplinirii operațiunilor de publicitate, imobilele intrând în domeniul privat al comunei/orașului/municipiului. Pentru bunurile imobile situate în străinătate un exemplar al certificatului de vacanță succesorală va fi trimis la Ministerului Afacerilor Externe - Direcția consulară în vederea efectuării demersurilor necesare îndeplinirii operațiunilor de publicitate imobiliară.

Bunurile ridicate de către notarul/notarul stagiar/secretarul care a întocmit inventarul vor fi depuse de către acesta în depozitul notarial. La rubrica deponent din registrul de depozit va fi trecută persoana care le-a ridicat de la locul inventarului.

În situația în care se găsesc sume de bani acestea se vor depune la bancă, iar dacă bunurile sunt confecționate din metal galben sau alb susceptibile a fi metale prețioase sau pietre susceptibile a fi prețioase, acestea se vor depune la unitatea de trezorerie a statului.

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ

Întocmit azi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . .anul

Eu, . . . . . . . . . . . . ., notar public/ notar stagiar sau secretar* la biroul notarial . . . . . . . . . ., la cererea expresă a** . . . . . . . . . ., m-am deplasat la adresa din . . . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., în vederea efectuării inventarului succesoral privind bunurile mobile aflate în imobilul situat în . . . . . . . . . .,care au aparținut defunctului . . . . . . . . . .decedat la data de . . . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .județul/sectorul.

Prezenți la inventar au fost***:

1 . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .

Procedura a fost îndeplinită****.

S-a procedat la inventarierea bunurilor după cum urmează *****

Datoriile defunctului și alte elemente de pasiv sunt ******

S-au găsit următoarele bunuri cu regim special . . . . . . . . . . (arme, muniție, droguri, etc).******* Bunurile menționate au fost ridicate de către organele de Poliție în baza procesului-verbal nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Bunurile găsite cu ocazia inventarului au fost predate în custodie lui . . . . . . . . . .reprezentantul comunei/orașului/municipiului . . . . . . . . . ., desemnat de autoritatea competentă și numit de către notar ca și curator special al moștenirii, căruia i s-a pus în vedere că trebuie să le conserve până la emiterea certificatului de vacanță succesorală și se vor preda celor îndreptățiți să le primească.

Prezentul proces-verbal încheiat în . . . . . . . . . .exemplare a fost semnat de . . . . . . . . . ., eliberându-se câte un exemplar lui . . . . . . . . . .

Reprezentantul Orașului/comunei/municipiului, . . . . . . . . . .

Martor, . . . . . . . . . . .

Curator special /Custode . . . . . . . . . .

NOTAR/NOTAR STAGIAR/SECRETAR, . . . . . . . . . .

* Notarul stagiar sau secretarul întocmesc inventarul în baza unei împuternicirii, dată de notarul public în acest sens.

** Orice persoană care justifică un interes sau notarul, din oficiu, în cazul în care este învestit cu soluționarea unui dosar de vacanță succesorală.

*** La întocmirea inventarului vor participa reprezentanții autorității publice (comuna/orașul/ municipiul) de la locul situării bunurilor și doi martori sau, după caz, creditorii. În situația în care defunctul deținea bunuri mobile și în alte localități, la sesizarea notarului învestit cu soluționarea cauzei, se va întocmi un alt inventar de către notarul competent teritorial. Inventarul astfel întocmit se va depune la dosarul cauzei. În toate cazurile la efectuarea inventarelor va participa reprezentantul comunei/orașului/municipiului care urmează să primească bunurile respective (art. 1139 C. civ.)

**** Se va consemna că procedura este îndeplinită dacă persoanele care trebuie să participe la inventar au fost înștiințate de data și locul inventarierii. Dacă la data și ora fixată pentru inventariere nu se prezintă reprezentantul comunei/orașului/municipiului sau alte persoane interesate, notarul va solicita unor vecini sau altor persoane să participe la inventariere în calitate de martori, în inventar menționându-se despre îndeplinirea procedurii. În cazul în care reprezentantul comunei/orașului/municipiului sau creditorii refuză să semneze procesul-verbal, semnătura martorilor este suficientă pentru îndeplinirea procedurii.

***** Se vor consemna bunurile aflate în locuință cu enumerarea, descrierea acestora și evaluarea lor provizorie. În situația în care cu ocazia inventarului se găsesc sume de bani (în lei sau în altă monedă) acestea se vor număra și se vor ridica de către notarul public, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal. Dacă cu ocazia inventarului se găsesc obiecte ce para fi pietre prețioase sau confecționate din metal prețios, acestea se vor descrie în inventar în funcție de culoare și/sau ca fiind din metal galben sau alb. Acestea vor fi ridicate de către notar, făcându-se mențiune în procesul-verbal de inventariere despre acestea. La fel se va proceda și în cazul în care se găsesc titluri de valoare la purtător sau acțiuni.

****** Datoriile defunctului trebuie să rezulte din înscrisuri sau din declarațiile celor prezenți.

******* La anunțarea organelor de poliție despre existența unor asemenea bunuri, acestea au obligația să le ridice de îndată, iar procesul-verbal încheiat cu această ocazie va fi menționat în inventar. Aceste bunuri nu pot fi lăsate în custodie, nu pot fi lăsate în locuință și nici ridicate de către notarul public.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *