Model Partaj Succesoral | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Partaj succesoral

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Partaj succesoral

Model Partaj succesoral

Sediul materiei:

 • Art. 1143 C. civ.
 • Art. 980 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/ prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier juridic (nume ....., prenume .....), având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] ....., formulăm

CEREREA DE IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE

cu privire la bunurile succesorale aparţinând numitului[14] …., decedat la data de…., potrivit certificatului de deces seria…., nr. …., având ultimul domiciliu în …. .

Solicităm atribuirea bunurilor către fiecare dintre coindivizari, potrivit cotelor succesorale, respectiv[15]…., astfel cum au fost stabilite în cadrul dezbaterii succesiunii potrivit certificatului de moştenitor nr. …. din data de …. eliberat de (denumirea biroului notarial care a întocmit actul)/ sentinţei nr…. din data de…. pronunţată de (instanţa).

În fapt, arătăm că la data de …., a decedat ….., având ultimul domiciliu.

Precizăm că masa succesorală, asupra căreia solicităm ieşirea din indiviziune este compusă din următoarele bunuri.[16]:….

Moştenitorii defunctului suntem ….., având cotele mai sus precizate.

Faţă de cele expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1143 C. civ. şi art. 979-994 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[17] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [18] exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indic în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[19] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicit citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[20], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[21] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[22]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[23], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[24] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [25] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... [26] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[27].

Data, Semnătura[28] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei[29]

 1. Menţiunile se referă persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se va indica numele complet al defunctului. ↑
 15. Se vor preciza cotele deţinute de coindivizari. Formularea are în vedere faptul că împărţeala se realizează în natură, ca regulă generală. În ipoteza în care loturile nu au valoare egală, urmează a fi întregite printr-o sumă de bani, conform art. 983 alin. (2) din C. civ. ↑
 16. Potrivit art. 980 C. proc. civ se vor indica toate bunurile supuse partajului, valoarea lor, locul unde acestea se află, precum şi persoana care le deţine sau le administrează. ↑
 17. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare; este obligatoriu a se depune înscrisul din care rezultă dezbaterea moştenirii (certificatul de moştenitor întocmit de notar ori hotărârea judecătorească definitivă), certificate de naştere, după caz, căsătorie (în cazul schimbării numelui), înscrisuri referitore la bunurile imobile (titlul de proprietate). ↑
 18. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 19. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 20. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 21. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 22. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 24. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 25. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 26. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 28. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑
 29. Potrivit art. 94, pct. 1, lit. i) C. proc. civ. judecătoriile judecă cererile de împărţeală judiciară, indiferente de valoare; potrivit art. 118 alin. (1), pct. 2 C. proc. civ. cererile de sistare a indiviziunii succesorale sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului; prin urmare, în privinţa prezentei cereri, instanţa competentă este judecătoria celui din urmă domiciliu al defunctului. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.