Model CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti
Model CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI
3 octombrie 2018
caut avocat bucuresti
Model CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI

firma avocatura

firma avocatura

Model CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI

Model CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI

Între:

1 . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . ..., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de debitor în Contractul de împrumut autentificat sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public ... și

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de nou debitor

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de creditor

în temeiul art. 1599 C. civ., s-a încheiat prezentul contract de preluare a datoriei în următoarele condiții:

Subsemnatul . . . . . . . . . .- debitor transmit* numitului . . . . . . . . . .- nou debitor obligația de restituire a împrumutului în cuantum de . . . . . . . . . .pe care o am față de creditorul . . . . . . . . . .conform Contractului de împrumut autentificat sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . .

Obligația de restituire a împrumutului a fost garantată cu o ipotecă asupra imobilului proprietatea mea . . . . . . . . . .situat în ... înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . .a localității ... cu numărul cadastral ...și consimt ca această garanție să se mențină până la stingerea creanței**.

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- nou debitor preiau obligația de plăti împrumutul în cuantum de . . . . . . . . . . .pe care debitorul... o are față de creditorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .conform Contractului de împrumut autentificat sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . .

Prin efectul prezentului contract, îl înlocuiesc pe debitor cu privire la executarea obligațiilor asumate de acesta față de creditor și mă oblig să achit suma menționată, la scadență, în condițiile stipulate în actul mai sus amintit.

Declar pe propria răspundere că sunt solvabil*** și mă oblig să probez creditorului situația mea financiară cu orice mijloace de probă va solicita acesta.

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .creditor sunt de acord cu preluarea de către noul debitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a obligației de restituire a sumei pe care am împrumutat-o debitorului . . . . . . . . . .în baza contractului de împrumut mai sus amintit.

Debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .este liberat de obligațiile asumate prin contractul de împrumut cu condiția ca noul debitor să fie solvabil la data încheierii prezentului contract****.

Mă oblig ca la data la care va îmi va fi restituită de noul debitor suma împrumutată, să dau chitanță descărcătoare sub formă de înscris autentic, în baza căreia se va radia din Cartea Funciară dreptul de ipotecă asupra imobilului debitorului.

Conform convenției părților, onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina . . . . . . . . . .

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părților.

Debitor,

Nou debitor,

Creditor,

* Preluarea datoriei este un mod de transmitere a obligațiilor (de a plăti o sumă de bani sau de a executa altă prestație) prevăzut de art. 1599 C. civ.

** În exemplul dat s-a avut în vedere cazul în care preluarea datoriei se realizează cu toate părțile (creditor, debitor, nou debitor) prezente în fața notarului, însă acordul creditorului poate fi dat și ulterior, printr-un act separat (art. 1605 C. civ.). În cazul în care preluarea datoriei se realizează printr-un contract între creditor și noul debitor, acordul debitorului nu este necesar .

Pentru a evita orice interpretare legată de menținerea garanțiilor creanței (dacă există), se recomandă ca, în toate cazurile, debitorul să-și exprime acordul cu privire la menținerea acestor garanții.

*** În general, orice obligație poate fi transmisă prin preluarea datoriei.

Obligația de întreținere (nu și creanța de întreținere, care este incesibilă) poate fi transmisă prin instituția preluării datoriei, dar creditorul trebuie să consimtă la preluare în ambele cazuri prevăzute de textul art. 1599 C. civ.

**** A se vedea, art. 1601 C. civ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *