Model CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII | Consultanta Juridica
Avocat Online
Model Contract de intermediere pentru vânzarea unui imobil
7 ianuarie 2019
Model Contract de prestări servicii medicale 1
Model Contract de prestări servicii medicale
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII

Model CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII

Încheiat astăzi ________ la _____________________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. _______________________________cu sediul social în _____________, str. ___________ nr. ____, bloc ______, scara ______, etaj _____, apartament ______, județ/sector _____________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ________ sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la _________________, telefon __________,fax ________________, reprezentată prin ________________, cu funcția de ______________, în calitate de locator al gestiunii și

1.2. S.C. ___________________________________ cu sediul social în localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, județ/sector ___________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ________ sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentată prin ________________, cu funcția de ______________, în calitate de locatar al gestiunii,

au convenit să încheie prezentul contract de locație de gestiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie predarea de către locator, respectiv primirea de către locatar a gestiunii ______________, în suprafață de ________ din care _________________.

2.2. a) Predarea-primirea obiectului prezentului contract se efectuează pe bază de procesului-verbal, încheiat de reprezentanții părților și anexat la acest contract.

b) În procesul-verbal de predare-primire se va consemna gradul de uzură a bunurilor care vor face obiectul său.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ___________ , cu începere de la data semnării procesului-verbal de predare-primire.

3.2. La expirarea duratei contractului, locatarul are un drept de preemțiune pentru prelungirea acestuia sau pentru negocierea unui nou contract.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Locatorul de gestiune îi revin următoarele obligații:

a) să pună la dispoziția locatarului gestiunea ______________ , în stare de funcționare, cu tot inventarul de spațiu, echipamentul industrial/comercial, mijloacele fixe, obiectele de inventar, mijloacele circulante existente în stoc la data predarii-preluarii, așa cum rezultă din procesul-verbal de evaluare anexă _________;

b) să efectueze, înainte de predare, contra cost, următoarele lucrări de amenajare și reparare: __________________________ . __________________________ .

c) să asigure locatarului, contra cost, următoarele servicii:

- aprovizionarea și transporturile tehnico-materiale conform graficului atașat la prezentul contract;

- recrutarea și formarea personalului de specialitate;

- asistența tehnică de specialitate;

- să țină contabilitatea activității desfășurate, bilanț contabil, etc;

d) opțiunea locatarului de a-și desfășura activitatea de gestionar cu propriile mijloace, în mod independent, se va negocia în prealabil și va fi consființită prin-un act adițional.;

e) să precizeze cu claritate condițiile puse locatarului în ceea ce privește prețurile pe care acesta le va practica.

4.2. Obligațiile locatarului sunt următoarele:

a) să verifice integritatea și starea de folosință a patrimoniului la preluarea gestiunii;

b) să conserve și să asigure dezvoltarea patrimoniului primit;

c) să implementeze politici de eficientizare a organizării muncii și de creștere a performanței personalului angajat;

d) să asigure o creșterea nivelului calității produselor și serviciilor;

e) să livreze locatorului cantitatea de produse și mărfuri, să presteze serviciile stabilite;

f) să respecte prețurile convenite;

g) să gospodărească rațional mijloacele materiale și financiare, să ia măsuri adecvate pentru sporirea fondurilor gestiunii;

h) să practice un adaos corespunzător la prețurile de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau pentru stimularea personalului;

i) să plătească la timp sumele convenite cu locatorul ca preț pentru prestațiile acestuia, cote de amortisment pentru mijloace fixe, chiria pentru spațiu și obiectele de inventar folosite, echivalentul dobânzilor pentru credite nerambursate și altele asemenea.

4.3. Locatarul își poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere sau cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea luată în locație.

4.4. Locatarul poate prelua integral sau parțial personalul salariat existent la data predariipreluarii gestiunii/poate încadra personal nou.

4.5. Locatarul gestiunii participă la administrația locatorului, în funcție de gradul de integrare a gestiunii în economia acestuia din urmă.

V. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul locației de gestiune este de _______ LEI/EURO/USD pe _____ luni/ani, locatarul obliganduse să-i achite până la data de ___________ astfel: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

5.2. Plățile se fac prin conturile:

a) locatorului nr. _______________ deschis la Banca ___________________.

b) locatarului nr. _______________ deschis la Banca ___________________.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează daune-interese, conform art. 1532 și urm. Cod civil.

6.2. Neplata chiriei la termen îl autorizează pe locator să rezilieze contractul și să ceară penalități de ___% pe zi de întârziere, conform art. 1539 teza a II-a Cod civil.

VII. FORȚA MAJORĂ

7.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de ____ (zile, ore), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3. Dacă în termen de _____(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. CLAUZA PENALĂ

8.1. Denunțarea unilaterală a contractului atrage după sine daune-interese, astfel: _____________________.

8.2. În cazul nerespectării totale sau parțiale ori a executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale, partea vinovată este obligată la ______________

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. ____, din prezentul contract;

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

- își încălca vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

- în termen de _____ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

9.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin ____ zile înainte de dată la care încetarea urmează să-si producă efectele.

9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

9.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat)______________ nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la pct. 10.1-10.3.

XI. LITIGII

11.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de reprezentanții lor.

11.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competențe.

XII. ALTE CLAUZE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă neînțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ____ exemplare, din care ______, astăzi __________, data semnării lui.

LOCATORUL GESTIUNII, ................................
LOCATARUL GESTIUNII, ................................

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *