Model Contract De Prestări Servicii Medicale | Consultanta Juridica Online
consultanta juridica avocat
Model CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII
7 ianuarie 2019
avocat online bun
Model CONVENȚIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE VIITORII SOȚI
7 ianuarie 2019

Model Contract de prestări servicii medicale

Model Contract de prestări servicii medicale 2

consultanta juridica avocatura

Model Contract de prestări servicii medicale

Model Contract de prestări servicii medicale

Nr. ........ din data .......

Art. 1. - PĂRȚILE
S.C. ............................. S.R.L., cu sediul în ..............., str. ..............., nr. ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., CUI ............, având cod fiscal .........., având contul .................. deschis la ........................., reprezentată legal prin .............. având funcția de ......................, în calitate de PRESTATOR

și

S.C. ............................. S.R.L., cu sediul în ..............., str. ............, nr. ................, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................., CUI ............, având cod fiscal ..........., având contul ................. deschis la .........................., reprezentată legal prin ............. având funcția de ....................., în calitate de BENEFICIAR,

Art. 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie prestare de servicii de medicina muncii în conformitate cu Normele Generale de Protecția Muncii - 2002.

Art. 3. - SERVICIILE MEDICALE PRESTATE
Serviciile de medicina muncii prestate BENEFICIARULUI sunt următoarele:

- examen medical la angajare

- examen medical de adaptare

- examen medical periodic (o dată pe an)

- examen medical de reluare a muncii

- evaluarea riscurilor profesionale

- consultanță în domeniul medicinii muncii

- participarea unui medic de medicina muncii la ședințele comitetului de sănătate

- acțiuni de informare și formare în domeniul medicinei muncii pe specificul de activitate al BENEFICIARULUI.

Prestarea serviciilor medicale se face pentru un număr de ....... de angajați ai Beneficiarului, așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la prezentul contract, numită și lista proprie. Condițiile prezentului contract sunt aplicabile indiferent de dinamica personalului Beneficiarului, în limita a ........ de angajați. În cazul în care Beneficiarul va angaja personal peste limita de ........... de angajați, Prestatorul este obligat să asigure aceleași servicii medicale și pentru noii angajați la aceleași tarife prevăzute în anexa 1.

Art. 4. - DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durata de 1 an, cu începere de la data semnării acestuia de către ambele părți. În cazul persoanelor angajate ulterior încheierii prezentului contract, efectele acestuia se produc asupra noilor angajați pe o durata de 1 an de la data angajării acestora.

Contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art. 5. - TARIFE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Tarifele examenelor medicale ce fac obiectul contract sunt detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Contravaloarea examenelor medicale se va achita de către BENEFICIAR în termen de 7 zile de la efectuarea acestora. Datele la care vor fi executate examenele medicale vor fi stabilite de comun acord de ambele părți.

Prestatorul va trimite factura prin poștă și prin fax.

Art. 6. - OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
a) să presteze serviciile medicale prevăzute la art. 3 din prezentul contract;

b) să respecte calendarul desfășurării prestațiilor ce fac obiectul prezentului contract. Calendarul va fi stabilit de comun acord de către ambele părți și va fi anexat la prezentul contract.

c) să acorde servicii medicale tuturor angajaților înscriși în lista proprie fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente și economice de tratament;

d) să monitorizeze starea de sănătate a angajaților Beneficiarului;

e) să consilieze Beneficiarul cu privire la adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților săi;

f) să ofere relații angajaților Beneficiarului despre serviciile oferite, modul în care vor fi prestate acestea și să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și ai păstrării sănătății;

g) să își asume responsabilitatea serviciilor medicale prestate pentru Beneficiar. În acest sens, Prestatorul îl garantează pe Beneficiar pentru orice prejudicii datorate nerespectării de către prestator a obligațiilor ce îi incumbă potrivit prezentului contract și a legislației în vigoare.

h) să predea Beneficiarului sinteza și concluzia examinărilor medicale.

i) să actualizeze lista angajaților Beneficiarului, în funcție de modificările intervenite, comunicate de acesta;

j) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la angajații înscriși pe lista proprie, precum și intimitatea acestora;

k) să factureze contravaloarea serviciilor de asistență medicală în conformitate cu tariful stabilit, în funcție de numărul de angajați ai Beneficiarului.

Art. 7. - OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
a) să transmită, în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea prezentului contract, dosarele angajaților cuprinzând fișa de solicitare a examenului medical și fișa de expunere la riscuri profesionale;

b) să respecte calendarul desfășurării prestațiilor ce fac obiectul prezentului contract.

c) să respecte concluziile medicului de medicina muncii;

d) să actualizeze lista proprie cuprinzând angajații înscriși, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia și să comunice aceste modificări Prestatorului;

e) să achite Prestatorului contravaloarea serviciilor medicale executate, la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul contract;

f) să păstreze sinteza examinărilor medicale;

g) să predea angajaților săi concluzia examinărilor medicale;

h) să ofere relații angajaților proprii despre drepturile pe care le au și care decurg din calitatea de angajat, precum și despre serviciile oferite de Prestator și modul în care vor fi prestate acestea.

Art. 8. - CALITATEA SERVICIILOR
Prestatorul garantează că serviciile medicale acordate în baza prezentului contract se încadrează din punct de vedere al calității lor, în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate de comisii de specialitate din cadrul Colegiului medicilor din România și de Ministerul Sănătății și Familiei.

Art. 9. - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor ce le revin la termenele stipulate în prezentul contract, părțile datorează penalități în cuantum de 0,5% din valoarea contractului.

Prestatorul de servicii medicale garantează și răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate angajaților Beneficiarului.

Art. 10. - FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT.
Cazul fortuit și forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit este obligată să o notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile lucrătoare și să transmită totodată actele doveditoare ale acestei împrejurări. Încetarea cazului de forță majoră și a cazului fortuit va fi notificată în termen de 3 zile lucrătoare.

Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 60 de zile, fiecare parte poate considera contractul încetat de drept.

Art. 11. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- ajungerea la termen;

- acordul scris al ambelor părți;

Art. 12. - REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută vreuna din obligațiile contractuale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă;

- se află în procedură de lichidare ori faliment;

- cesionează contractul fără acordul scris al celeilalte părți.

În cazul rezilierii contractului din culpa Beneficiarului, acesta este obligat să achite contravaloarea serviciilor medicale efectuate de Prestator până la ziua anterioară celei de reziliere a contractului. În cazul rezilierii contractului din culpa Prestatorului, acesta este obligat să restituie sumele de bani achitate de către Beneficiar și eventualele daune interese pentru serviciile medicale neefectuate până la ziua anterioară celei de reziliere a contractului.

Art. 13. - CORESPONDENȚA
Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau curier, direct la sediul părților.

Art. 14. - LITIGII
Litigiile în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unor proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. Litigiile nesoluționate conform prevederii de mai sus vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art. 15. - CONFIDENȚIALITATE
Părțile semnatare se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor din contract. Dacă una dintre părțile contractante este solicitată de către organele judiciare sau administrative competente să dezvăluie prezentul contract, în virtutea aplicării unei legi sau altei norme juridice ori hotărâri judecătorești, aceasta va înștiința prompt cealaltă parte pentru a da posibilitatea acesteia de a se pune sub protecția unui ordin sau a unei alte dispoziții legale adecvate privitoare la confidențialitatea informațiilor.

Art. 16. - DISPOZIȚII FINALE
Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv tel., fax) ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 5 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea. Modificarea se face prin act adițional semnat de către ambele părți și este anexă la prezentul contract.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract conține .... pagini și a fost încheiat azi ............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

- Anexa nr. 1 va conține, în funcție de situația concretă, tarifele pentru fiecare serviciu medical prestat (de ex. examen clinic general, examen oftalmologic etc.).

- Anexa nr. 2 va conține tabelul nominal cu angajații beneficiarului la data încheierii contractului, precum și funcție fiecăruia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.