Model Contract De Intermediere Pentru Vânzarea Unui ImobilI
firma avocatura
Model Contract de comodat sediu social
7 ianuarie 2019
consultanta juridica avocat
Model CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII
7 ianuarie 2019

Model Contract de intermediere pentru vânzarea unui imobil

Avocat Online

Avocat Online

Model Contract de intermediere pentru vânzarea unui imobil

Model Contract de intermediere pentru vânzarea unui imobil

I. PĂRȚILE DIN ANTECONTRACT

Prezentul antecontract se încheie prin intermediul .............................. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............, cod fiscal ........., cu sediul social la adresa: Str. ..............., nr. ....., bl. ...., ap. ...., sc. ......, sector ..........., București, în calitate de PRESTATOR DE SERVICII, reprezentată prin ........................ .

Între:

D-na/Dl. ................................, domiciliat în ..................., str. ............., nr. ...., bl. ......, sc. ........, et. ....., sect. ......, posesor al C.I. seria ..............., nr. ........, eliberat de .............., la data de ..................., în calitate de promitent-vânzător al imobilului situat în: localitatea ................, județ/sector ............., str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... .

Și

D-na/Dl. ........................., domiciliat în .........................., str. ......................., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, sect. ....., posesor al C.I. seria ........, nr. ........, eliberat de ........, la data de ...................., în calitate de promitent-cimpărător.

II. OBIECTUL ANTECONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie, în cazul vânzării-cumpărării imobilului situat în: localitatea ........................, județ/sector ................., str. ....................., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ........, MEDIEREA de către PRESTATOR, a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare.

Prin MEDIERE se înțeleg toate activitățile (prestările de servicii), pe care le îndeplinește PRESTATORUL, pentru ca vânzarea-cumpărarea să aibă loc între părțile contractante (de exemplu: căutarea vânzătorului, căutarea cumpărătorului, pregătirea actelor necesare pentru finalizarea contractului de vânzare-cumpărare etc.).

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI DE SERVICII

Prestatorului de servicii are următoarele obligații:

- să pregătească toate actele necesare finalizării tranzacției în termen de ............ de la încheierea prezentului Antecontract;

- în cazul în care "Contractul de vânzare-cumpărare" nu se va mai încheia din vina PRESTATORULUI DE SERVICII, acesta se obligă să restituie orice sume ce constituie avans al comisionului, celor de la care le-a primit.

- în cazul în care "Contractul de vânzare-cumpărare" nu se va mai încheia din vina uneia din părți, PRESTATORUL DE SERVICII se obligă să restituie suma ce constituie avans al comisionului, celeilalte părți ce nu are nici o vină.

B. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul are următoarele obligații:

- să plătească un comision PRESTATORULUI DE SERVICII în valoare de 3% din prețul vânzării reprezentând suma de .................. lei din care în momentul încheierii prezentului antecontract s-a încasat suma de ............... lei, sub formă de avans al comisionului, suma rămasă în valoare de .................. lei urmând a fi plătită în momentul perfectării "Contractului de vânzare-cumpărare", adică la semnarea sa;

- în cazul în care vânzătorul din motive necunoscute sau neîntemeiate nu va mai vinde imobilul de la adresa arătată la Pct. II. al prezentului antecontract, acesta va fi obligat să plătească

PRESTATORULUI DE SERVICII daune-interese, echivalente cu plata comisionului majorat cu 100%.

C. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpărătorul are următoarele obligații:

- să plătească un comision PRESTATORULUI DE SERVICII în valoare de 3% din prețul vânzării reprezentând suma de .................. lei din care în momentul încheierii prezentului antecontract s-a încasat suma de ............... lei, sub formă de avans al comisionului, suma rămasă în valoare de .................. lei urmând a fi plătită în momentul perfectării "contractului de vânzare-cumpărare", adică la semnarea sa;

- în cazul în care cumpărătorul din motive necunoscute sau neîntemeiate nu va mai cumpăra imobilul de la adresa arătată la Pct. II. al prezentului antecontract, acesta va fi obligat să plătească PRESTATORULUI DE SERVICII daune-interese, echivalente cu plata comisionului majorat cu 100%.

IV. VALOAREA ANTECONTRACTULUI

Prețul imobilului de la adresa arătată la Pct. II. este de ............. lei.

Valoarea Antecontractului o constituie valoarea comisionului de 3% din prețul vânzării imobilului, adică ................................. lei.

V. DURATA ANTECONTRACTULUI

Prezentul Antecontract se consideră încheiat în momentul semnării lui adică la data de ........... și este valabil până la executarea sa în întregime.

Antecontractul se consideră executat în întregime în momentul îndeplinirii obligațiilor ce le revin, de către părțile din prezentul antecontract.

VI. PREVEDERI FINALE

Condițiile în care se face vânzarea-cumpărarea vor fi stipulate în "Contractul de vânzare-cumpărare" iar prețul vânzării imobilului de la adresa arătată la Pct. II. va fi cel stipulat la Pct. IV din prezentul Antecontract.

În cazul în care prețul vânzării va fi mai mare în "Contractul de vânzare-cumpărare" decât cel arătat în Antecontract, comisionul de 3% al PRESTATORULUI DE SERVICII, se va calcula din noul preț, urmând să se scadă din comision suma deja achitată prestatorului sub formă de avans.

Nu este posibilă înlăturarea efectelor prezentului Antecontract, printr-un Contract de vânzare-cumpărare.

Niciuna din părțile contractante nu poate modifica ori pune capăt prezentei convenții fără acordul scris al celeilalte.

Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă la sediul societății. Litigiile nerezolvate pe cale amiabilă se vor soluționa de către instanța de Judecată competentă.

După cum atestă semnăturile de mai jos, PRESTATORUL DE SERVICII împreună cu VÂNZĂTORUL și CUMPĂRĂTORUL încheie acest Antecontract de vânzare-cumpărare în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de .............

VÂNZĂTOR ............................

PRESTATORUL DE SERVICII
S. C. ....................... reprezentată prin ............................

CUMPĂRĂTOR .............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *