Model Contract De Comodat Sediu Social | Consultanta Juridica Online
caut avocat bucuresti
Model CONTRACT DE ADMINISTRARE
7 ianuarie 2019
Avocat Online
Model Contract de intermediere pentru vânzarea unui imobil
7 ianuarie 2019

Model Contract de comodat sediu social

firma avocatura

firma avocatura

Model Contract de comodat sediu social

Model Contract de comodat sediu social

 

Încheiat astăzi, .../......../.........

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

I.1. ........................., domiciliat în ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, născută la data de ........., în ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., și .................................., domiciliat în ........., str. ............, nr. ......., Bl. ......, sc. ....., ap. ......, născut la data de ...................., în ...................., posesor al cărții de identitate seria ........, nr. ........., eliberat de ......................., C.N.P.........................., în calitate de comodanți, pe de o parte,

și

I.2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., născută la data de ...................., în ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, CNP .................................., în calitate de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul situat în .............., str. ......................., nr. ......., bl. .........., sc........, ap. ..........., și este compus din .................

II.2. Comodanții, în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 și urm. din Codul civil, împrumută comodatarului, cu titlu gratuit, imobilul ce face obiectul prezentului contract, cu destinația de sediu, respectiv ...................

II.3. Comodanții declară că imobilul ce face obiectul prezentului contract nu se suprapune cu sediul altei firme, se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit și a intrat în proprietatea comodanților prin ...................................................

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

III.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

a) să îngrijească și să conserve locuința ca un bun proprietar și chiar mai bine decăt de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice în caz de pericol, în vederea conservării lucrului împrumutat;

b) sa aducă imobilului îmbunătățirile necesare în vederea desfășurarea activității stipulate în prezentul contract (compartimentare, amenajări birouri)

c) să folosească imobilul, sub sancțiunea plății de daune interese, conform destinației prevăzute în contract;

d) să suporte toate cheltuielile de folosință ale locuinței precum cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, abonament telefon, internet, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnică a imobilului;

e) să suporte taxele și impozitele aferente imobilului împrumutat

f) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa;

g) să predea locuința liberă și în bună stare, la data expirării termenului contractului;

III.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

a) să predea la termenul, prevăzut la pct. IV.2. din contract, spre folosință comodatarului imobilul mai sus menționat;

b) să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, în situația în care avea cunoștiință de existența acestora la data încheierii contractului;

c) să nu înstrăineze bunul împrumutat și să nu perturbe activitatea comodatarului pe toată durata derulării prezentului contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosință se încheie pe o perioadă de .............ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adițional.

IV.2. Predarea locuinței va avea loc la data de ...................., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie până la data de .....................

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V. 1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care:

a) una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la punctul III, din prezentul contract;

b) intervine decesul comodatarului.

V.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin ........ zile de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

V.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

V.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VII. LITIGII

VI.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VI. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin contract.

VIII. CLAUZE FINALE

VII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

VII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

VII.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

VII.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..................... într-un număr .................. exemplare originale pentru fiecare parte

COMODANȚI .....................

COMODATAR ....................
reprezentat de .......................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.