Model CONTRACT DE FACTORING | Consultanță Juridică Online
caut avocat
Model CONTRACT DE EXPORT IMPORT
7 ianuarie 2019
avocat online bun
Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE FACTORING

firma avocatura

firma avocatura

Model CONTRACT DE FACTORING

Model CONTRACT DE FACTORING

Art. 1. Părțile contractante:
1. S.C. .................... din ............, str. ............, nr. ......, bloc ...., ap. ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......, cont curent ........., deschis la .............. reprezentată prin ............, în calitate de ................... denumită în continuare FACTOR

și

2. S.C. ...................... din ..........., str. ............, nr. ....., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare ADERENT

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract, ADERENTUL transmite FACTORULUI creanțele sale reprezentate prin facturi fiscale anexate prezentului contract, iar FACTORUL, în schimbul unui comision încasează creanțele și plătește facturile la data scadenței lor.

Art. 3. FACTORUL dobândește dreptul de proprietate asupra creanțelor transmise de ADERENT, împreună cu toate garanțiile ce sunt atașate acestora.
FACTORUL își rezervă dreptul de a nu accepta facturile neagreate pe plan comercial pentru lipsa de garanții.

Art. 4. OBLIGAȚIILE ADERENTULUI
ADERENTUL se obligă:

a) să transmită factorului continuu, în mod periodic (lunar), în condițiile stipulate în contract, facturile care dovedesc expedierea mărfurilor, cu mențiunea scrisă pe acestea că au fost cedate și plata lor trebuie să se facă FACTORULUI.

Facturile sunt în scrise într-un borderou și însoțite de garanțiile și documentele justificative, precum și de declarația prin care aderentul transmite factorului în plină proprietate creanțele privind prețul mărfurilor.

b) să garanteze existența creanței la data cesiunii și să execute întocmai și la timp contractul încheiat cu debitorul cedat;

c) să cedeze FACTORULUI drepturile accesorii creanței și să comunice informațiile pe care le are cu privire la debitori, în vederea urmăririi acestora;

d) să plătească FACTORULUI comisionul pentru activitatea depusă;

Art. 5. DREPTURILE ADERENTULUI
ADERENTUL are dreptul:

a) de a încasa de la factor contravaloarea facturilor acceptate de acesta;

b) de a primi de la FACTOR informațiile periodice privind situația clienților săi și cu privire la motivele care au determinat neîncasarea unor facturi;

Art. 6. OBLIGAȚIILE FACTORULUI
FACTORUL se obligă:

a) să plătească ADERENTULUI facturile pe care le-a aprobat în prealabil;

b) să avizeze toate facturile cedate, pe măsura prezentării lor de către ADERENT;

c) să suporte riscul insolvabilității debitorilor;

d) să deschidă la dispoziția aderentului pentru plata valorii facturilor cedată un cont curent.

Art. 7. DREPTURILE FACTORULUI
FACTORUL are dreptul:

a) de a dobândi proprietatea asupra creanțelor cedate de ADERENT, precum și toate drepturile și garanțiile atașate;

b) de a refuza plata creanțelor, dacă debitorul opune o neregularitate ce se datorează ADERENTULUI și FACTORUL face în prealabil dovada existenței situației invocate;

c) de a încasa comisionul aferent activității sale;

d) de a înainta acțiunea în repetiție împotriva ADERENTULUI pentru plata nedatorată în cazul inexistenței totale sau parțiale a creanței cedate sau când marfa livrată de acesta debitorului a fost refuzată ca necorespunzătoare pentru viciile ce țin de marfă.

Art. 8. COMISIONUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Comisionul datorat FACTORULUI este de ....% din valoarea facturilor încasate.

Plata se va face prin transfer bancar din contul .................... deschis la ........... în contul ........... deschis la ..........

Art. 9. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 10. LITIGII
Părțile convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 11. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul contract se încheie pe o durată de .............. cu începere de la data semnării de către părți.

Contractul a fost încheiat azi .................. în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

FACTOR,

ADERENT,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.