Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE | Consultanță Juridică Online
firma avocatura
Model CONTRACT DE FACTORING
7 ianuarie 2019
avocati
Model CONTRACT de formare profesională
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

avocat online bun

avocat online bun

Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

Art. 1. PĂRȚILE
Dl./D-na ..............., domiciliat(ă) în .........., str. ......... nr. ...., posesor al B.I./C.I. cu seria ....., nr. ....., în calitate de debitor al obligației principale.

Dl./D-na .............., domiciliat(ă) în ............, str. ......... nr. ..., posesor al B.I./C.I. cu seria ....., nr. ...., în calitate de creditor al obligației principale.

Dl./D-na ............., domiciliat(ă) în ............., str. ......... nr. ..., posesor al B.I./C.I. cu seria ....., nr. .........., în calitate de fidejusor.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Fidejusorul garantează executarea de către debitor a obligației sale de a restitui creditorului suma de bani împrumutată în baza contractului de împrumut nr. ............ din data de ..........., intervenit între creditor și debitorul obligației principale.

Art. 3. DREPTURILE CREDITORULUI
Creditorul obligației principale are dreptul ca în cazul neexecutării obligației principale de către debitor, să urmărească direct pe fidejusor pentru executarea creanței.

Art. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FIDEJUSORULUI
Drepturile fidejusorului sunt:

- de a invoca beneficiul de discuțiune;

- de a invoca beneficiul de diviziune;

- de a se promova acțiune în regres împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligației principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului și pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Fidejusorul are obligația de a executa întocmai obligația asumată de debitorul principal, în cazul în care acesta nu își execută obligația asumată.

Art. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul în care fidejusorul nu-și execută obligația de plată, datorează creditorului, penalități de întârziere de ...............% pe zi.

Art. 6. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 7. LITIGII
Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DEBITOR PRINCIPAL,

CREDITOR PRINCIPAL,

FIDEJUSOR,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *