Model CONTRACT DE EXPORT IMPORT | Consultanță Juridică Online
avocat bun
Model CONTRACT DE EDITARE
7 ianuarie 2019
firma avocatura
Model CONTRACT DE FACTORING
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE EXPORT IMPORT

caut avocat

caut avocat

Model CONTRACT DE EXPORT IMPORT

Model CONTRACT DE EXPORT IMPORT

Art. 1. Părțile
S.C. ............., cu sediul în ............., str. ......................., nr. ...., înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. ............, având codul fiscal nr. ............., cont curent nr. ........., deschis la ..............., reprezentată prin ................, numită în continuare VÂNZĂTOR

și

S.C. .................., cu sediul în ................, str. ..............., nr. ......, înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. ................, având codul fiscal nr. .........., cont curent nr. ........., deschis la ............, reprezentată prin ................, numită în continuare CUMPĂRĂTOR.

Art. 2. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea următoarelor bunuri (marfa se determină din punct de vedere a cantității și calității).

Art. 3. Cantitatea mărfii
- contractul trebuie să prevadă: unitatea de măsură, în funcție de natura mărfurilor și a uzanțelor pieței, locul determinării cantității ce se livrează, modul de stabilire a cantității, documentele care atestă cantitatea mărfii expediate (de regulă, documentele de transport).

Art. 4. Calitatea mărfii
- contractul trebuie să conțină precizări privind calitatea și parametrii mărfii (fizici, chimici, contextură, tehnico-funcționali, dimensionali).

- potrivit uzanțelor internaționale, în determinarea calității mărfurilor prin contract se folosesc: documentații tehnice, caiete de sarcini sau descrieri; mostre, standarde naționale sau internaționale, determinări chimice, organoleptice, degustări.

Art. 5. Ambalarea, marcarea și etichetarea mărfii
Vânzătorul este obligat să respecte cerințele privind ambalarea, marcarea și etichetarea mărfii astfel încât să asigure integritatea mărfii și să permită manipularea și lotizarea.

Art. 6. Prețul și condiții de plată
Prețul unitar al mărfii este de ............ (se precizează valuta). Valoarea totală a mărfii este de ............. (se precizează valuta).

Plata se poate face prin acreditiv irevocabil, confirmat de o bancă terță, de prim rang, transferabil, cu cel puțin 30-45 de zile înainte de termenul livrării.

Art. 7. Condiția de livrare este FOB stowed.
Art. 8. Obligațiile vânzătorului:
- să livreze marfa și să furnizeze factura comercială sau mesajul electronic.

- să obțină pe riscul și cheltuiala sa, licența de export sau orice altă autorizație oficială și să îndeplinească formalitățile vamale necesare pentru exportul mărfii.

- să livreze marfa la bordul vasului desemnat de către cumpărător, în portul convenit, după uzul portului, la data stabilită.

- să suporte toate costurile legate de marfă până în momentul în care aceasta a trecut de balustrada vasului în portul de încărcare.

- să avizeze cumpărătorul în mod corespunzător că marfa a fost livrată la bordul vasului.

- să furnizeze cumpărătorului documentul care face dovada livrării mărfii (conosamentul negociabil).

- să plătească cheltuielile legate de operațiunile de verificare (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărirea, numărarea), necesare pentru punerea mărfii la dispoziția cumpărătorului.

Art. 9. Obligațiile cumpărătorului:
- să plătească prețul prevăzut în contract;

- să obțină, pe riscul și pe cheltuiala sa licența de import sau orice altă autorizație oficială și să îndeplinească formalitățile vamale de import (dacă este cazul și pe cele necesare pentru tranzitarea mărfii printr-o terță țară;

- să încheie, pe riscul și pe cheltuiala sa, contractul pentru transportul mărfii de la portul de încărcare convenit;

- să preia marfa la bordul vasului;

- să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii din momentul în care aceasta a trecut balustrada vasului în portul de încărcare convenit;

- să plătească toate costurile legate de marfă din momentul în care aceasta a trecut balustrada vasului în portul de încărcare. Să plătească orice alte cheltuieli suplimentare care rezultă din faptul că vasul desemnat de el nu s-a prezentat în timp util, nu poate să încarce marfa sau nu poate să termine încărcarea înainte de data stabilită;

- să plătească taxele vamale și cheltuielile pentru îndeplinirea formalităților vamale de import;

- să avizeze vânzătorul, în mod corespunzător cu privire la numele vasului, locul de încărcare și termenul de livrare necesar;

- să plătească costurile legate de inspectarea prealabilă încărcării mărfii, inclusiv pentru pentru inspectarea dispusă de către autoritățile din țara exportatoare;

Art. 10. Garanții asupra mărfii
Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicțiunii și contra viciilor ascunse ale mărfii.

Cumpărătorul garantează că nu va copia, multiplica și exporta produsul ce face obiectul contractului, dacă el este protejat de brevete, know-how, mărci de fabrică și comerț.

Art. 11. Reclamațiile cumpărătorului referitoare la lipsurile cantitative, devierile de la condițiile de calitate înscrise în contract, deficiențele de ambalare, marcare, etichetare a mărfii se transmit prin fax, e-mail etc. în termen de 3 zile de la constatare, având anexate documente justificative și eșantioane din marfa reclamată.
Art. 12. Pentru întârzierea în livrarea mărfii vânzătorul va plăti penalități de .......% pe zi.
Art. 13. Forța majoră
Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de ........ zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de ........ zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 14. Litigii
Litigiile decurgând din acest contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil litigiile vor fi rezolvate de către Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Art. 15. Dispoziții finale
Prezentul contract a fost încheiat în limba ............, în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte.

Contractul poate fi modificat sau completat de către părți printr-un act adițional încheiat în limba ........... .

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.