Model CONTRACT DE CONSIGNAȚIE | Consultanta Juridica Online
avocati
Model CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE
7 ianuarie 2019
Plangere Penala
Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONSIGNAȚIE

cabinet avocat

cabinet avocat

Model CONTRACT DE CONSIGNAȚIE

Model CONTRACT DE CONSIGNAȚIE

 

CONTRACT DE CONSIGNAȚIE

Încheiat astăzi ........... între:

Societatea comercială .......... cu sediul în ........... str. .............. nr. .... jud. ............ înregistrată în Registrul Comerțului la nr. ......... cont virament nr. ........ deschis la ............ reprezentată prin ........... director general și .......... director economic, denumită în prezentul contract CONSIGNANT

ȘI

..................... cu sediul ................... înregistrată în Registrul Comerțului la nr. ............. cont ................ deschis la ............... denumită în prezentul contract CONSIGNATAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Vânzarea în sistem de consignație a bunurilor, mărfurilor, provenite din activitatea de producție sau de la terți, încredințate de consignant spre vânzare consignatorului conform avizelor întocmite la ridicarea mărfurilor.

II. PĂRȚILE

A. CONSIGNANTUL:

1. Încredințează spre vânzare consignatorului, deodată sau treptat, mărfuri (provenite din activitatea sa productivă sau de la terți) menționate în avize de expediție, note și facturi.

Orice transmitere de bunuri spre vânzare către consignator va fi precedată sau însoțită de o notificare scrisă, cuprinzând condițiile de vânzare a bunurilor (programarea decontării).

2. Păstrează toate drepturile asupra bunurilor respective și continuă a putea dispune oricând de ele, putând relua și ridica oricând toate sau o parte din bunurile încredințate consignatorului fără preaviz și fără alte despăgubiri, cheltuielile de transport fiind suportate de consignant.

3. Asigurările de orice fel contractate de consignatar cu privire la bunurile predate în consignație, se consideră încheiate în favoarea consignantului - Consignantul va notifica asiguratorului existența consignației, înainte de plata despăgubirilor.

4. Consignantul are dreptul de a controla și verifica oricând bunurile încredințate consignatarului și proceda la inventarierea lor.

5. Consignantul poate modifica oricând unilateral condițiile de vânzare, acestea fiind obligatorii pentru consignatar din momentul în care îi sunt confirmate în scris.

6. În cazul vânzării pe credit a bunurilor predate în consignație, situația acceptată în mod expres în prealabil de consignant, creanța pentru prețul datorat aparțin consignatarului. Consignantul are oricând dreptul de a interzice vânzările pe credit.

7. Consignantul fixează prețul de vânzare pentru produse, le încredințează consignatarului. Diferența dintre prețurile efectiv realizate din vânzările făcute și prețurile din facturi revine consignatarului - diferența cuprinzând și cheltuielile legate de transportul și vânzarea produselor.

8. Consignantul răspunde de calitatea produselor încredințate spre vânzare consignatarului, de viciile aparente și ascunse ale bunurilor, constatate conform legislației în vigoare.

9. Garanția și service-ul cad în sarcina .....................

B. CONSIGNATARUL:

1. Primește de la consignant, spre vânzare, bunurile și mărfurile încredințate conform prezentului contract.

2. Are obligația de a lua toate măsurile unui bun comerciant pentru conservarea în bună stare a acestor bunuri.

3. Răspunde de orice lipsă, pierdere sau deteriorare provenită din culpa sa, a agenților sau prepușilor săi.

4. Este obligat să păstreze bunurile, mărfurile în ambalajele lor originale, să conserve intacte etichetele, mărcile aplicate de producător.

5. Este obligat să depoziteze bunurile în spațiile de depozitare avizate (acceptate) de consignant, a căror folosință are pe bază de acte scrise.

6. Este obligat a comunica în scris consignatului viciile aferente sau ascunse descoperite în bunurile încredințate spre vânzare în cel mult 2 zile de la descoperirea lor.

7. Suportă toate cheltuielile de conservare, desfacere și transport a bunurilor predate în consignație, în vederea comercializării către populație.

8. Consignatarul va remite consignantului la momentul primirii mărfurilor în consignație, o garanție bănească reprezentând 10% din valoarea produselor depuse în consignație, exceptând prima livrare.

9. Nu poate vinde sau înstrăina bunurile din consignație decât în condițiile prezentului contract.

10. Vinde bunurile numai cu prețurile stabilite de comun acord până la livrarea mărfii.

11. Este obligat a contabiliza toate operațiunile referitoare la bunurile încredințate spre comercializare.

12. Este obligat a înștiința pe consignant de toate mărfurile vândute de el din bunurile ce i-au fost încredințate în consignație, la finele fiecărei săptămâni pentru toate operațiunile săptămânii respective.

13. Este obligat a remite consignantului la sfârșitul fiecărei săptămâni, toate sumele de bani provenite din vânzările bunurilor din consignație, la valoarea menționată în facturile consignantului, cu dispoziție de plată transmisă prin telex.

14. Este obligat a restitui la cererea consignantului bunurile predate în consignație nevândute până în acel moment.

15. Consignatarul va amenaja în magazinul propriu un stand cu firma și produsele ......................................................................

III. TERMENELE STABILITE

1. Prezentul contract este valabil până la data de ..................

2. Termenul de păstrare a bunurilor în consignație, spre vânzare, este de o lună, după care consignantul ori le retrage, ori le prelungește termenul de păstrare, cu posibilitatea reducerii prețurilor.

3. Consignantul poate dispune unilateral de ridicarea mărfurilor din consignație și înaintea îndeplinirii acestui termen.

4. Consignatarul nu poate dispune unilateral încetarea obligațiilor contractuale înainte de termen.

IV. CAZURI SPECIALE

1. Consignatarul nu poate exercita față de consignant nici un drept de retenție, nici asupra sumelor sau valorilor rezultate din vânzarea acestora.

2. Litigiile dintre consignant și consignatar, precum și cele cu terți, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

3. Contractul se completează cu prevederile Codului civil, republicat, și cu celelalte acte normative în vigoare.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi .................

CONSIGNANT

...........

CONSIGNATAR ...........

 

Model

CONTRACT DE CONSIGNAȚIE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ...................... cu sediul în .................., persoană juridică, înregistrată la Registrul Comerțului .................... sub nr. ...................., reprezentată de director ............................. având contul de decontare nr. ............. deschis la Banca .................., denumită în acest contract CONSIGNANT și

Societatea Comercială ................... cu sediul în ....................., persoană juridică, înregistrată la Registrul Comerțului .................... sub nr. ......................., reprezentată de director .......................... având contul de decontare nr. ............. deschis la Banca .................., denumită în acest contract CONSIGNATAR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Consignantul încredințează consignatarului mărfurile prevăzute în anexa 1 a contractului, spre a fi vândute la prețul prevăzut în contract, în schimbul unui comision.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a) Livrarea se va efectua de consignant în cantitățile stabilite de comun acord cu consignatarul.

b) Expedierea se va face în baza avizului de expediere, a procesului-verbal de recepție (autorecepție) și a certificatului de atestare a calității.

c) Transportul se va efectua cu mijloacele de transport ale consignantului sau cu cele ale consignatarului, contravaloarea acestuia fiind suportată proporțional de ambele părți.

d) Mărfurile rămân în proprietatea consignantului, care poate dispune de ele oricând, până la data vânzării (și-n orice mod le poate prelua preaviz, chiar dacă contractul a fost încheiat pe o perioadă determinată).

e) Consignatarul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea, conservarea mărfurilor și asigurării lor la ASIROM, în favoarea consignantului.

Asigurarea se va face de către consignatar pentru o valoare cel puțin egală cu prețul bunurilor prevăzute în contract sau în facturile din momentul expedierii.

În caz de neasigurare sau anulare a asigurării, consignatarul se consideră de drept în culpă și va răspunde de orice lipsuri sau pagube, provocate prin caz fortuit sau de forță majoră.

f) Consignantul va controla, verifica și inventaria bunurile încredințate consignatarului, oricând, fără demersuri.

g) Consignatarul este obligat a păstra mărfurile primite în ambalajele lor originale și a conserva întocmai etichetele, mărcile și orice alte semne exterioare așa cum au fost aplicate de consignant.

Consignatarul poate înmagazina sau depozita mărfurile încredințate lui numai la magazin sau în locuri special amenajate în acest sens, legal dobândite și deținute.

h) Consignantul răspunde față de terți pentru viciile produselor, în termenul de garanție, iar consignatarul pentru viciile aparente.

i) Cheltuielile pentru conservarea și desfacerea mărfurilor privesc pe consignatar.

j) Prețurile mărfurilor depuse în consignație sunt cele din anexă și pot fi modificate de consignant oricând prin dispoziție scrisă.

k) Valoarea mărfurilor vândute va fi achitată consignantului în termen de 5 zile de la data vânzării.

Decontarea se va face prin dispoziții de plată sau CEC. Se interzice consignantului vânzarea mărfurilor pe credit.

l) Consignantul este obligat a contabiliza toate operațiile referitoare la mărfurile lăsate în consignație, în registre speciale.

m) Consignatarul nu poate exercita fără acordul consignatarului nici un drept de retenție nici asupra bunurilor încredințate lui spre vânzare, nici asupra sumelor rezultate din vânzarea lor.

n) Alte clauze stabilite de comun acord de către părți: .....................

Art. 4. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract poate să fie modificat prin acordul părților sau prin efectul legii.

Raporturile dintre consignant și consignatar sunt guvernate de regulile mandatului, iar cele dintre consignatar și beneficiar, de regulile vânzării-cumpărării.

Prezentul contract este în vigoare până la data de ..........., valabilitatea lui prelungindu-se automat an de an (prin tacita reconducțiune) dacă nici una din părți nu denunță cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea termenului următor.

Prezentul contract s-a încheiat în 4 exemplare.

CONSIGNANT,

CONSIGNATAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.