Model CONTRACT CONFIDENȚIALITATE |CONFIDENTIAL AGREEMENT
avocat
Model CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ
7 ianuarie 2019
cabinet avocat
Model CONTRACT DE CONSIGNAȚIE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE

avocati

avocati

Model CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE

Model CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială ................... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la .................., reprezentată de ..............., în calitate de ANGAJATOR

și

Dl./D-na ............................ domiciliat în ..................., str. ............, nr. ........., identificat cu actul de identitate seria ...... nr. ......., având funcția de .............................., în calitate de ANGAJAT

a intervenit prezentul angajament pentru păstrarea confidențialității datelor, informațiilor și documentele, fiind conex contractului individual de muncă încheiat între părți și înregistrat sub nr. ..................... din data .................

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Informațiile pe care le obține ANGAJATUL ca efect al executării contractului de muncă sus-menționat sunt strict confidențiale.

Sunt confidențiale următoarele informații:

- situația financiară;

- proiectele de afaceri;

- produsele nelivrate pieței;

- procesele de fabricație;

- licențele și brevetele de invenție;

- alte documente care reprezintă poziția pe piață a ANAGAJATORULUI.

De asemenea sunt confidențiale documentele care s-au pus sau se vor pune la dispoziția ANGAJATULUI.

Art. 3. DURATA ANGAJAMENTULUI
Durata prezentului angajament este de .........................

În cazul rezilierii contractului individual de muncă cu care este conex prezentul angajament, acesta încetează de drept.

Art. 4. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Partea care încalcă prevederile prezentului angajament este obligată să plătească celeilalte părți contractante despăgubiri.

Următoarele situațiile exonerează de răspundere partea care le invocă:

- informațiile erau cunoscute înainte de a fi obținute de la ANAGAJATOR;

- informația provine dintr-o sursă neconfidențială;

- dezvăluirea informație s-a făcut după primirea acordului scris pentru aceasta;

- informația era de dată publică la data dezvăluirii ei;

- ANGAJATUL a fost obligat în mod legal să dezvăluie informația.

Prezentul angajament a fost încheiat azi ................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ANGAJAT,

ANGAJATOR,

CONFIDENTIAL AGREEMENT

CONDIȚII GENERALE PREALABILE DE VALIDITATE

1. Prezenta convenție s-a încheiat în secret astăzi, ziua ....... luna ...... anul ........ în localitatea ............... la sediul ...................... în prezența martorilor ...............................

2. Redactarea s-a făcut la cererea tuturor părților în urma negocierii condițiilor stabilite de părțile semnatare, și reprezintă voința lor fermă consensuală irevocabilă, liber exprimată.

3. Dactilografierea și procesarea textului s-a făcut, la cererea părților, cu spații albe completate olograf - prin scriere proprie - de către fiecare parte semnatară, astfel ca la final, fiecare semnatar va deține un exemplar completat - prin scriere proprie - de către cealaltă parte contractantă.

4. Părțile au convenit să dea un caracter secret confidențial absolut prezentului act, să nu îl folosească în interese potrivnice înțelegerii convenite și să nu îl folosească decât în ideea și scopul pentru care a fost creat.

5. Părțile semnatare au convenit să predea în depozit actul astfel întocmit, însoțit de actele anexate urmând să fie încredințat biroului notarial, prin închiriere contra unei taxe, în depozit.

6. Părțile semnatare ale prezentei convenții sunt următoarele persoane fizice/juridice identificate mai jos: ........................................

a) Prima parte ............................................. cu domiciliul în localitatea ...................... str. ................ jud./sect. ............ identificat cu buletinul/pașaportul seria ........ nr. ................ eliberat de ........................ având calitatea de ................... la societatea comercială ............................ înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...... din data .......... care în calitatea sa dublă de ................... și având procura de reprezentare/mandat cu drepturi de dispoziție, delegație de serviciu, etc. ................. cu seria ............. nr. .............. emisă de .............. la data de ................ în calitate de cedent abilitat, pe de o parte

b) A doua parte ............................................ cu domiciliul în localitatea ................. str. ............ nr. ...... jud./sect. .......... identificat cu buletinul seria .... nr. ........ eliberat la data de ........... având calitatea de cesionar abilitat, pe de altă parte

A intervenit prezenta convenție/contract secret de cesionare/vânzare/înstrăinare a părților sociale în procentaj de ........% de la societatea comercială .................... cu sediul în ........................ str. .................... nr. ......... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............. cod fiscal ........................... reprezentată în această tranzacție/convenție de numita .................. domiciliată în ............... str. ................... nr. ..... bl. ..... apt. ....... având toate drepturile legale și procura specială de administrare și de dispoziție, emisă de ........., la data de ........... autentificată de ............. la sediul ................

7. Pentru a putea semna legal în numele societății, mandatara de mai sus are mandatul expres al adunării generale din data de ............................ să cesioneze/vândă/înstrăineze definitiv ferm și irevocabil cota de ..........% din capitalul social total deținută de ..............., respectiv un nr. de ........ acțiuni (în litere .................) cu o valoare nominală de câte ............ lei fiecare acțiune, deci în valoare absolută suma de .......................... (în litere ..........................) numerotate de la ....... la nr. ......... precum și toate drepturile sau/și obligațiile conferite și aferente acestora.

8. Părțile semnatare ale prezentului act declară sub semnătură că au predat și primit ferm, definitiv și irevocabil, cu data încheierii prezentului act acțiunile și cotele procentuale aferente, și mai declară că:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

9. Beneficiară a prezentei cesionări/cedări/înstrăinări/vânzări este numită ..................................... cu domiciliul în ................ transfer ce este recunoscut ca fiind realizat/îndeplinit azi data semnării actului.

10. Obiectul și scopul licit al prezentei înțelegeri este acela de a se realiza crearea unei noi societăți comerciale.

11. Sediul noii societăți va fi în ........................

12. Obiectul principal de activitate al său va fi ........................... ................................................................................

13. Capitalul social va fi în valoare de .................................... milioane lei structurat în .............. acțiuni numerotate de la ............. fiecare în valoare de câte .................... lei procentual.

14. Capitalul va fi structurat în cote de ...........% din care ............% va aparține numitei ...................................... iar ................% va aparține numitei .....................................

15. Orice operațiune de majorare/micșorare a capitalului social se va face numai de către ......................... și numai în cazul .....................

16. Principalele drepturi și obligații ce decurg din calitatea de acționar principal/majoritar/și prioritar sunt următoarele:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

deoarece deține cota de ..........% din totalul acțiunilor.

17. Adunarea generală va fi organul de conducere și va fi compusă din ............................................................................... Votul decizional/majoritar de .......% va fi asigurat de .....................

18. Adunarea generală va avea ca atribuții generale cele de:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

și ca atribuții speciale de:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Convocarea se va face de ..................................................

19. Consiliul de administrație al societății va fi format din:

...............................................................................

și va asigura .................................................................

20. În problemele privind asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, fuziunea, lichidarea societății ............................... litigiile, forța majoră ....................... competentă este instanța .....................

21. Încetarea activității va fi hotărâtă și votată de ....................... ..............................................................................

22. Nulitatea absolută a actelor de dispoziție făcute sau dispuse în societate fără acordul/semnătura/avizul sau votul acționarei majoritare este necondiționată și produce efecte de la data emiterii acestora.

23. Se instituie începând de la data semnării prezentului act, clauza succesorală și testamentară de unic beneficiar al drepturilor cuvenite în caz de deces al acționarei principale numita ....................................... în favoarea fiicei sale .................................... în vârstă de ......... domiciliată în .............. și care prin curatorul său numitul ............... va avea drepturile de dispoziție conferite de acest act.

24. Alte clauze sau modificări convenite și care fac parte integrantă din prezentul contract sunt: .......................................................

25. Actul este semnat sub clauză de confidențialitate absolută.

26. Actul astfel întocmit și semnat se va depune la sediul biroul notarial cu încheiere de dată certă și/sau de primire în depozit.

Un exemplar în copie xerox se va depune și la ...............................

Prezentul act secret conține un număr de ....... pagini, incluzând și anexele și s-a redactat în ........ exemplare originale și având același conținut, formă și forță juridică probantă.

Redactarea și procesarea textului s-a făcut la cerere de către cabinetul individual de avocatură .............. iar, toate exemplarele ștampilate, vizate spre neschimbare și confidențialitate au fost predate părților semnatare.

Niciuna dintre părți nu are de făcut obiecțiuni suplimentare în afara celor mai sus menționate la rubrica "alte clauze și modificări".

DATA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.