Model Contestaţie împotriva Deciziei De Concediere - Avocați Online 24/7
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Contestaţie împotriva deciziei de concediere

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Model Contestaţie împotriva deciziei de concediere

Model Contestaţie împotriva deciziei de concediere

Sediul materiei:

 • Art. 78-80 Codul muncii
 • Art. 253 alin. (1)-(2) Codul muncii
 • Art. 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • Art. 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • Art. 148-151 C. proc.civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[1] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[2], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[3] .....

în contradictoriu cu intimata[4] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[5]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[6]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE CONCEDIERE

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea deciziei de concediere nr. ....., emisă de intimată în data de .....;
 • obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care subsemnatul ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii;
 • repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a subsemnatului, potrivit art. 80 alin. (2) din Codul muncii[7];
 • obligarea intimatei la plata de daune morale, apreciate la valoarea de ....., potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii[8];

În fapt, arătăm că[9] ..... am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de ....., în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu intimata ..... nr. ..... din ..... .

Pe parcursul executării acestui contract ..... .

La data ..... mi s-a comunicat încetarea contractului de muncă prin concediere[10]. ..... .

Decizia de concediere este nelegală, neîntemeiată şi nejustificată pentru următoarele motive: ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[11] ..... .

Intimata a emis decizia de concediere cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art ..... .

În dovedire[12], solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei.

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii: ..... .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[13] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[14]....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[15] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat intimatei[16], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[17] ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[19] ocazionate de acest proces

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[20] ….. exemplare.

Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21]/ împuternicirea sindicatului[22],decizia de concediere nr. …/….; contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

Data, Semnătura[23]

Domnului Preşedinte al Tribunalului[24] .....

 1. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 2. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică ↑
 5. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 6. Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Solicitarea este facultativă. Potrivit art. 80 alin. (3) din Codul muncii, în cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. ↑
 8. Solicitare este facultativă. Se formulează numai în ipoteza în care concedierea i-a produs reclamantului un prejudiciu moral. Potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un astfel de prejudiciu moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. ↑
 9. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să decurgă nelegalitatea/netemeinicia deciziei de concediere. ↑
 10. Disciplinară/ca urmare a arestului preventiv de peste 30 de zile/pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică/pentru necorespundere profesională/din motive ce nu ţin de persoana salariatului, după caz. ↑
 11. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea de anulare a deciziei de concediere. Spre exemplu, acesta poate invoca art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, în cazul în care decizia de concediere a fost dispusă pe parcursul incapacităţii temporare de muncă a salariatului. Poate invoca art. 62 alin. (3) şi art. 76 lit. a) din Codul muncii dacă în decizia de concediere nu au fost precizate motivele care au determinat concedierea. Poate invoca art. 65 alin. (2) din Codul muncii dacă respectiva concediere a intervenit din motive independente de persoana salariatului, fără a întruni condiţia ca desfiinţarea locului de muncă să fie reală şi serioasă etc. ↑
 12. Menţionăm că potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului. ↑
 13. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 14. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 15. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 16. Angajatorul este o persoană juridică, acesta potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu. Reclamantul ataşează interogatoriul, în două exemplare, din momentul depunerii contestaţiei împotriva deciziei de concediere, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 17. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt pe care le invocă şi faţă de care solicită anularea deciziei de concediere. ↑
 18. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 19. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 20. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 22. Se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. ↑
 23. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑
 24. Contestaţia împotriva deciziei de concediere este de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.