Model Acțiune în Atragerea Răspunderii Administratorului Special - Avocat Online
avocat bucuresti on line
Model Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară
3 noiembrie 2016
Avocat Online
Model Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
16 ianuarie 2017

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special

Sediul materiei:

  • Art. 84 alin. (2) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor majoritar/adunarea creditorilor/administrator judiciar[2],

în contradictoriu cu pârâtul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ….. în calitate de administrator special al debitorului ….. formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN ATRAGEREA RĂSPUNDERII[3]

prin care solicit constatarea obligarea pârâtului la plata sumei de _______, reprezentând parte din pasivul debitorului.

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[4]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  2. Titular al cererii este administratorul judiciar, adunarea creditorilor, cererea fiind formulată de preşedintele comitetului creditorilor sau de un alt creditor desemnat de aceasta, sau creditorul ce deţine 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală ↑
  3. Potrivit art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, administratorul special desemnat într-o procedură de insolvenţă răspunde pentru încălcarea dispoziţiilor art. 87, judecătorul-sindic putând dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de către administratorul special, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele sau operaţiunile astfel desfăşurate ↑
  4. Titularii cererii vor trebui să dovedească efectuarea de operaţiuni şi plăţi de către debitor ulterior deschiderii procedurii, precum și faptul că acestea nu reprezintă plăți sau operațiuni curente, autorizate de judecătorul sindic sau avizate de practicianul în insolvență ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.