Model Opoziţie împotriva Hotărârii Asociaţilor| Discută Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor

avocat online bun

avocat online bun

Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor

Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor

Sediul materiei:

 • Art. 61 şi art. 62 Legea nr. 31/1990

Instanţa[1]

Organul la care se depune: Opoziţia se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente.

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10]/prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâta[13] (denumirea societăţii.....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....),

şi

în contradictoriu cu pârâtul[16] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[17] ....., formulăm

OPOZIŢIE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ASOCIAŢILOR

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • admiterea cererii de opoziţie[18] la Hotărârea Adunării Generale
  nr. ....... din ...... a S. ..... .

– anularea totală/parţială a hotărârii menţionate, în sensul .....;

– obligarea societăţii pârâte/asociaţilor pârâţi la repararea prejudiciului cauzat, în sumă de ..... .

În fapt, arătăm că[19] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 61, 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[20] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[21] .... exemplare.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[22], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[23] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[24]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[25], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[26] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[27] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[28] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[29]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[30]/extras din registrul public[31].

Data, Semnătura[32] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 1. Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul principal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. Pot introduce acţiune creditorii sociali şi orice alte persoane interesate, respectiv creditorii particulari ai asociaţilor, adică persoanele care sunt prejudiciate prin hotărârea atacată. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot introduce acţiune creditorii sociali şi orice alte persoane interesate, respectiv creditorii particulari ai asociaţilor, adică persoanele care sunt prejudiciate prin hotărârea atacată. ↑
 7. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Pârâtă este societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat, precum şi asociaţii, în situaţia când se solicită obligarea acestora din urmă la repararea prejudiciului ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc. ↑
 16. Pârâţi pot fi şi asociaţii, în situaţia când se solicită obligarea acestora din urmă la repararea prejudiciului. ↑
 17. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 18. Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă legea nu prevede un alt termen ↑
 19. Se vor menţiona motivele care justifică opoziţia ↑
 20. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 21. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 22. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 23. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 24. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză, care vor viza în special cuantificarea prejudiciului. ↑
 25. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 26. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 27. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 28. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 31. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 32. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.