Model Cerere De Renunţare La Judecată | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de renunţare la judecată

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de renunţare la judecată

Model Cerere de renunţare la judecată

Sediul materiei:

 • Art. 406 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Completul….

Termenul[2]….

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[3] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de reclamant/apelant/contestator/revizuent în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/ prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de reclamant/apelant/recurent/contestator/revizuent în dosarul nr...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE RENUNŢARE LA JUDECATĂ

În fapt, arătăm că am formulat o cerere de chemare în judecată/apel/recurs/contestaţie în anulare/revizuire /contestaţie la executare care a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …... şi înţelegem să renunţăm la judecarea acesteia.

Până la acest moment, în cauză nu a fost stabilit un termen de judecată, astfel că nu este necesar acordul pârâtului[8]/intimatului cu privire la renunţarea la judecată.

sau

În cauză a fost stabilit termenul de judecată la data de…., astfel că, în temeiul art. 406 alineatul (4) C. proc. civ., vă solicităm să luaţi act de poziţia pârâtului/intimatului exprimată faţă de cererea de renunţare, la termenul acordat, sau, dacă pârâtul/intimatul lipseşte, să acordaţi un termen până la care acestea să îşi exprime poziţia procesuală.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 406 C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar pentru instanţă.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare care cuprinde şi mandatul special pentru a renunţa la judecată[9].

sau

copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[10]/extras din registrul public[11]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[12], precum şi procura specială pentru a renunţa la judecată.

Data, Semnătura[13],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../ Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii. ↑
 2. Menţiunea se referă la situaţia în care renunţarea la judecată are loc începând cu momentul stabilirii primului termen de judecată. ↑
 3. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Menţiunea se referă exclusiv pentru ipoteza renunţării la judecată cu privire la cererea de chemare în judecată. ↑
 9. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 10. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 11. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 12. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 13. Semnătura de pe cererea de renunţare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *