Model Cerere De Contestaţie în Anulare în Materie Penală | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de contestaţie în anulare în materie penală

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Cerere de contestaţie în anulare în materie penală

Model Cerere de contestaţie în anulare în materie penală

Sediul materiei:

  • Art. 427 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de contestator-inculpat/contestator-parte civilă/contestator-parte responsabilă civilmente/contestator - persoană vătămată, în baza art. 426 C. proc. pen., formulez

CONTESTAŢIE ÎN ANULARE[1]

împotriva hotărârii penale definitive[2] nr. … pronunţate la data de ... de către … (indicarea instanței care a pronunțat hotărârea)

În fapt,

Prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de … de Judecătoria …/Tribunalul … în cauza nr. …….. s-au dispus următoarele:…..(prezentarea soluţiei primei instanţe).

Prin decizia penală nr. … pronunţată la data de………de Curtea de Apel … în cauza nr. …..s-au dispus următoarele:…..(prezentarea soluţiei instanţei de apel).

Motivele invocate în sustinerea contestatiei sunt următoarele: … (contestatorul trebuie să arate cazul/cazurile[3] de contestaţie pe are le invocă, precum şi motivele aduse în sprijinul acestuia/acestora)

Pentru aceste considerente, solicit admiterea contestaţiei, desființarea hotărârii a cărei anulare se cere şi rejudecarea apelului[4]/rejudecarea cauzei după desființare[5].

În drept, invoc dispozițiile art. 426 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute de art. 426 C. proc. pen. poate fi introdusă în termen de 10 zile de la data când persoana împotriva căreia se face executarea a luat cunoştinţă de hotărârea a cărei anulare se cere, cu excepţia celei întemeiată pe cazul prevăzut de art. 426 lit. b) C. proc. pen., care poate fi introdusă oricând ↑
  2. Contestaţia în anulare se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere, cu excepţia contestaţie în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. i) C. proc. pen., care se introduce la instanța la care a rămas definitivă ultima hotărâre ↑
  3. Contestaţia în anulare poate fi formulată în următoarele cazuri (art. 426 lit. a) – i) C. proc. pen):a. când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a încunoștința instanţa despre această imposibilitate; acest motiv poate fi invocat doar dacă cazurile menţionate privesc pe contestator, iar nu o altă parte în proces;b. când inculpatul a fost condamnat deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal; c. când hotărârea a fost pronunţată de un alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a cauzei; d. când instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate; e. când judecata a avut loc fără participarea procurorului, sau a inculpatului când aceasta era obligatorie, potrivit legii; f. când judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie , potrivit legii; g. când şedinţa de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel; h. când instanţa nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă; i. când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă. ↑
  4. Când motivul de contestaţie în anulare vizează decizia pronunţată în apel. ↑
  5. Când motivul de contestaţie vizează sentinţa penală pronunţată de instanţa de fond. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.