Model Cerere De Contestaţie în Anulare | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat specializat
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 11)
16 februarie 2017

Model Cerere de contestaţie în anulare

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Cerere de contestaţie în anulare

Model Cerere de contestaţie în anulare

Sediul materiei:

 • Art. 503 C. proc. civ.
 • Art. 148 - 151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu

sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../, având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE[16] DE CONTESTAŢIE ÎN ANULARE

împotriva sentinţei/deciziei civile[17] nr. ....., pronunţate în dosarul nr.[18] ...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ....., în termenul legal de 15 zile de la data comunicării hotărârii, fără a se depăşi termenul de un an de la data rămânerii definitive a acesteia[19], prin care solicităm admiterea cererii, anularea hotărârii atacate şi soluţionarea fondului cauzei în sensul admiterii/respingerii cererii de chemare în judecată.

În fapt, arătăm că[20].....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 503 alin.[21] …..din C. proc. civ.

În dovedire[22], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[23] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[24] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[25], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimatul la plata cheltuielilor de judecată[26] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de contestaţie în anulare, în[27] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei[28] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[29]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[30]/extras din registrul public[31]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[32].

Data, Semnătura[33],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .....

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care contestatorul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. În raport de calitatea contestatorului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care contestatorul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către contestator, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 16. În măsura în care contestaţie în anulare vizează o hotărâre a instanţei de recurs, cererea va fi formulată cu respectarea dispoziţiilor art. 83 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., adică de un avocat/consilier juridic sau de o persoană licenţiată în drept potrivit distincţiilor prevăzute în respectivul articol. Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 462/17.09.2014, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3) şi art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este încă publicată în Monitorul Oficial. ↑
 17. Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. Obiectul contestaţiei în anulare este reprezentat de o sentinţă (hotărâre pronunţată în prima instanţă) numai pentru motivul prevăzut de art. 503 alin.(1) C. proc. civ. şi numai dacă aceasta este definitivă, în conformitate cu dispoziţiile art. 634 C. proc. civ. ↑
 18. Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. ↑
 19. În conformitate cu art. 506 C. proc. civ. ↑
 20. Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele contestatorului, în susţinerea cererii formulate prin raportare la cazul de contestaţie în anulare invocat conform art. 503 din C. proc. civ. ↑
 21. Se va indica unul dintre alineatele şi punctele prevăzute la art. 503 din C. proc. civ. în funcţie de cazul de contestaţie în anulare invocat. ↑
 22. În funcţie de motivul de invocat, se vor indica probele pe care contestatorul doreşte să le administreze. ↑
 23. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 24. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 25. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 26. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 27. Cererea de contestaţie în anulare va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. ↑
 28. Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. ↑
 31. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 32. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 33. Semnătura de pe cererea de contestaţie în anulare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.