Model Cerere De Amânare A Executării Pedepsei închisorii Sau A Detenţiunii Pe Viaţă
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

avocati

avocati

Model Cerere de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Model Cerere de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Sediul materiei:

  • Art. 589 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte[1],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de condamnat/ă formulez

CERERE DE AMÂNARE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII DE … ANI/A PEDEPSEI DETENŢIUNII PE VIAŢĂ

stabilită/aplicată prin sentința penală nr. … din data de … pronunțată de … (indicarea instanței), definitivă prin decizia penală nr. … din data de…….pronunțată de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr…….. având în vedere că….. (indicarea motivului pentru care se solicită amânarea executării pedepsei[2])

În fapt, prin sentința penală nr. …. pronunțată la data de….. de Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …….. definitivă prin decizia penală nr. ….. … pronunțată la data de………de Curtea de apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele:…..(prezentarea soluției astfel cum aceasta a rămas definitivă).

În baza sentinței sus - menționate a fost emis de …… (indicarea instanței) mandatul de executare a pedepsei nr. … din data de……

În motivarea cererii arăt că … (motivarea detaliată a cazului de amânare a executării pedepsei prevăzut de art. 589 alin. (1) C. proc. pen. pe care petentul îl invocă).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 589 C. proc. pen.

În dovedirea cererii solicit administrarea următoarelor mijloace de probă: …. (indicarea mijloacelor de probă)[3]

Pentru aceste motive, vă solicit să dispuneți admiterea cererii de amânare a executării pedepsei închisorii/detențiunii pe viață.

Atașăm prezentei cereri copii certificate conform cu originalul ale următoarelor înscrisuri: ….

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …

  1. Potrivit art. 591 alin. (1) C. proc. pen. instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei este instanţa de executare. Instanţa de executare este, potrivit art. 553 alin. (1), (2) C. proc. pen., instanța care a pronunțat hotărârea în fond, cu excepția Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (în această situație, cererea se va adresa Tribunalului București sau tribunalului militar, care pun în executare hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) ↑
  2. Potrivit art. 589 alin. (1) C. proc. pen. executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri:    a) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că persoana condamnată suferă de o boală ce nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face imposibilă executarea imediată a pedepsei, iar instanţa constată, pe baza probelor, că specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată;    b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea. ↑
  3. De exemplu, efectuarea unei expertize medico - legale din care să rezultă boala de care sufăr, dacă aceasta poate să fie tratată în rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor și dacă aceasta face imposibilă executarea imediată a pedepsei

    Sau

    Încuviințarea probei cu înscrisuri din care rezultă starea de graviditate/faptul că am în întreținere un copil cu vârsta mai mică de un an

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.