Model Cerere Cu Valoare Redusă | Discuta Online Cu Un Avocat Specializat

Model Cerere cu valoare redusă

Avocat Online
Căile extraordinare de atac în civil – revizuirea
15 octombrie 2017
Plangere Penala
Declararea recursului în casație
17 octombrie 2017
Show all

Model Cerere cu valoare redusă

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere cu valoare redusă

Model Cerere cu valoare redusă

ANEXA nr. 1

 

FORMULAR DE CERERE

 

[Articolul 1014 alineatul (2) din Codul de procedură civilă]

 

 

 

  1. Instanţa judecătorească

 

La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.

 

  1. Identificarea părţilor

 

2.1. Reclamantul

 

2.1.1. Nu aveţi obligaţia de a fi reprezentat de un avocat.

 

2.2. Pârâtul

 

Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de reclamant. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.

 

2.2.1. Pârâtul nu are obligaţia de a fi reprezentat de un avocat.

 

  1. Informaţii privind cererea introductivă

 

Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 RON sau cele care sunt menţionate la articolul 1011 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă (cererile în materiile fiscală, vamală sau administrativă; cererile în angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau drepturilor care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească îl informează pe reclamant în acest sens, iar dacă reclamantul nu îşi retrage cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.

 

3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea.

 

3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.

 

3.3.1. În cazul în care doriţi să reclamaţi dobânzi contractuale, de exemplu, în cazul unui credit, vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care se aplică.

 

3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda.

 

3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului etc.), precizaţi acest lucru la rubrica 3.4.

 

  1. Detalii privind cererea

 

4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dvs.

 

4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii.

 

4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. Nu vor fi însă încuviinţate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenţionale.

 

4.3. Dezbaterea orală

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.

Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

 

  1. Data şi semnătura

Verificaţi dacă v-aţi scris numele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat cererea în încheiere.

 

File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi.

 

 

 

Dosar nr. (*):

 

Înregistrat la Judecătoria _________________ la: _____(ziua)/_____________(luna)/______(anul)(*)

 

(*) A se completa de către instanţa judecătorească.

 

 

1. Cărei judecătorii îi adresaţi cererea?

 

1.1. Denumirea şi adresa judecătoriei: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2. Identificarea părţilor

 

2.1. Informaţii privind reclamantul

 

2.1.1. Numele şi prenumele sau, pentru persoanele juridice, denumirea:________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.1.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoanele juridice, sediul: __________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.1.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ([1]):___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.1.4. Numărul de telefon ([2]): __________________________________________________________

 

2.1.5. Adresa de poştă electronică ([3]): __________________________________________________

 

2.1.6. Numărul de fax ([4]): _____________________________________________________________

 

2.1.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului reclamantului, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul profesional (dacă este cazul):____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.1.8. Alte informaţii ([5]): ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2.2. Informaţii privind pârâtul

 

2.2.1. Numele şi prenumele sau, pentru persoanele juridice, denumirea:________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoanele juridice, sediul: __________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

2.2.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar([6]):____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2.4. Numărul de telefon ([7]): __________________________________________________________

 

2.2.5. Adresa de poştă electronică ([8]): __________________________________________________

 

2.2.6. Numărul de fax ([9]): _____________________________________________________________

 

2.2.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului pârâtului, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul profesional (dacă este cazul şi dacă vă este cunoscut):

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2.8. Alte informaţii ([10]): _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. Informaţii privind cererea introductivă   

 

3.1. Cerere evaluabilă în bani

3.1.1. Valoarea obligaţiei principale (fără accesoriile pretenţiei principale): _________________________________________________________________________________

 

3.2. Cerere neevaluabilă în bani

 

3.2.1. Obiectul cererii: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.2.2. Valoarea estimativă a cererii: _________________________________________________

3.3. Solicitaţi plata unor dobânzi?

Da                                                            □

Nu                                                            □

 

În caz afirmativ, dobânda este:

 

Contractuală?                                          □ completaţi punctul 4.4.1, dacă este cazul

 

Legală?                                                    □ completaţi punctul 4.4.2, dacă este cazul

 

 

3.3.1. Dacă este contractuală

 

1) rata dobânzii este:                              □ _________ %

□  cu _________%  mai mare decât rata dobânzii

de referinţă a Băncii Naţionale a României

□ alta: _______________________

 

2) dobânda ar trebui să curgă de la: ______(ziua)/_______________(luna)/_______(anul)/

 

3.3.2. Dacă este legală,

 

dobânda ar trebui să curgă de la: ______(ziua)/_______________(luna)/_______(anul)/

 

3.4. Solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată?

 

3.4.1. Da                                                           □

 

3.4.2. Nu                                                           □

 

3.4.3. În caz afirmativ, precizaţi cheltuielile şi indicaţi suma solicitată sau cheltuită până în prezent: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Detalii privind cererea

 

4.1. Prezentaţi, pe scurt, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.2. Indicaţi probele pe care doriţi să le aduceţi în sprijinul cererii dvs. şi specificaţi care capăt de cerere este susţinut de fiecare dintre probe.

4.2.1. Înscrisuri                                            □   precizaţi mai jos:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.2.2. Alte probe                                           □   precizaţi mai jos:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.3. Doriţi să aibă loc o dezbatere orală?                                  

 

Da                                                           □

Nu                                                           □

 

În caz afirmativ, precizaţi motivele ([11]): _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5. Data şi semnătura

 

Ataşez prezentului formular un număr de …file suplimentare. Fiecare filă este semnată.

Prin prezenta, solicit instanţei judecătoreşti să pronunţe o hotărâre împotriva pârâtului în temeiul cererii mele.

Declar că, după ştiinţa mea, informaţiile furnizate mai sus sunt corecte şi date cu bună-credinţă.

 

 

Data: ______(ziua)/_______________(luna)/_______ (anul)/

 

Numele şi prenumele: ____________________________________________________________

 

Semnătura:______________________________________

 

 

ANEXA nr. 2

 

FORMULAR TIP PENTRU COMPLETAREA

ŞI/SAU RECTIFICAREA FORMULARULUI DE CERERE (*)

 

[Articolul 1014 alineatul (4) din Codul de procedură civilă]

 

 

(*) A se completa de către instanţă

 

 

Dosar nr.: ________________________________________________________________________

Înregistrat la Judecătoria _________________ la: _____(ziua)/________________(luna)/_____(anul)

 

1. Judecătoria                  

 

1.1. Denumire şi adresă: _____________________________________________________________

 

2. Reclamant

 

2.1. Numele şi prenumele sau, pentru persoanele juridice, denumirea:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoanele juridice, sediul: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

2.4. Numărul de telefon: ___________________________________________________________

 

 

2.5. Adresa de poştă electronică: ____________________________________________________

 

2.6. Numărul de fax: ______________________________________________________________

 

2.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului reclamantului, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul profesional:__________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.8. Alte informaţii: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Pârât                                                                     

 

3.1. Numele şi prenumele sau, pentru persoanele juridice, denumirea:_______________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoanele juridice, sediul: __________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

3.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.4. Numărul de telefon: ___________________________________________________________

 

3.5. Adresa de poştă electronică:  ___________________________________________________

 

3.6. Numărul de fax: ______________________________________________________________

 

3.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului pârâtului, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul profesional: __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.8 Alte informaţii: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Instanţa a examinat formularul dvs. de cerere şi consideră că informaţiile furnizate de dvs. nu sunt suficient de clare/sunt inadecvate/formularul dvs. de cerere nu a fost completat corect:

vă rugăm să completaţi/să rectificaţi formularul de cerere/să furnizaţi informaţii sau înscrisuri suplimentare, astfel cum se indică mai jos, cât mai curând posibil şi cel mai târziu până la data de _______(ziua)/__________________(luna)/_______(anul)

 

Instanţa respinge acţiunea, în conformitate cu dispoziţiile art. 1014 alin. (5) din Codul de procedură civilă, în cazul în care nu completaţi şi/sau nu rectificaţi formularul în termenul indicat mai sus.

Următoarele secţiuni ale formularului de cerere trebuie completate şi/sau rectificate după cum urmează: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Trebuie să furnizaţi instanţei următoarele informaţii şi/sau înscrisuri suplimentare:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Întocmit la: ___________________________________________(denumirea instanţei)

Data:          ______(ziua)/_________________(luna)/_______(anul)

Semnătura şi ştampila:

 

 

ANEXA nr. 3

 

 

FORMULAR DE RĂSPUNS

 

[Articolul 1015 alineatul (3) din Codul de procedură civilă]

 

 

 

 

INFORMAŢII ŞI INSTRUCŢIUNI PENTRU PÂRÂT:

  1. Împotriva dvs. s-a depus o cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusă.

Puteţi să răspundeţi pretenţiilor reclamantului şi fără a utiliza prezentul formular de răspuns, prin orice alt mijloc adecvat. În cazul în care recurgeţi la alt mijloc pentru a răspunde pretenţiilor reclamantului, prezentul formular de răspuns vă poate ajuta la redactarea răspunsului dvs.

Puteţi răspunde acestei cereri prin completarea părţii a II-a a prezentului formular de răspuns.

Răspunsul dvs. trebuie depus sau transmis instanţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de răspuns.

În cazul în care nu transmiteţi un răspuns în termen de 30 de zile, instanţa pronunţă o hotărâre.

Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de răspuns pe ultima sa pagină.

De asemenea, citiţi instrucţiunile cuprinse în formularul de cerere; acestea vă pot ajuta la redactarea răspunsului dvs.

Formularul de răspuns este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, la adresa de internet:___________________________________________.

 

  1. Probe

Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de răspuns, şi copii de pe înscrisurile cu care înţelegeţi să vă apăraţi.

Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. Nu vor fi însă încuviinţate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenţionale.

 

  1. Dezbaterea orală

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în acest formular sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. Şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.

Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

 

  1. Cerere reconvenţională: În cazul în care doriţi să introduceţi o cerere reconvenţională, vă rugăm să completaţi şi ataşaţi un alt formular, formularul de cerere, cuprins în Anexa 1 la prezentul ordin; acesta este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, la adresa de Internet:____________________________ sau poate fi obţinut de la instanţa judecătorească care v-a comunicat cererea.

 

  1. Alte informaţii. La rubrica „Alte informaţii”, puteţi rectifica sau completa datele dvs. personale (de exemplu, date de contact, reprezentant etc.).

 

File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi.

 

 

 

 

 

 

Partea I (a se completa de către instanţa judecătorească)

 

Reclamant:

 

Pârât:

 

Instanţa judecătorească:

 

Cerere:

 

Numărul dosarului:

 

 

 

 

Partea II (a se completa de către pârât)

 

1. Acceptaţi cererea?

Da                           □

Nu                           □

Parţial                     □

 

Dacă aţi răspuns „nu” sau „parţial”, motivaţi răspunsul: ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Cererea nu se încadrează în domeniul  de aplicare                                                                          □

al procedurii cu privire la cererile de valoare redusă

 

Specificaţi mai jos:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Alte motive                                                                                                                                      □

 

Specificaţi mai jos:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Probe. Indicaţi dovezile cu care înţelegeţi să vă apăraţi împotriva fiecărui capăt al cererii reclamantului.

2.1. Înscrisuri    □   precizaţi mai jos:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2. Alte probe  □  precizaţi mai jos

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Doriţi să aibă loc o dezbatere orală?

 

Da                                                            □

Nu                                                            □

 

În caz afirmativ, precizaţi motivele ([12]):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Doriţi să depuneţi o cerere reconvenţională?

5.1. Da                                                                □

5.2. Nu                                                                □

 

5.3. În caz afirmativ, vă rugăm să completaţi şi ataşaţi un formular de cerere separat

 

5. Solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată?        

 

4.1. Da                                                                  □

4.2. Nu                                                                  □

 

4.3. În caz afirmativ, precizaţi cheltuielile şi indicaţi suma solicitată sau cheltuită până în prezent:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Alte informaţii ([13])

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Data şi semnătura  

                                                      

Ataşez prezentului formular un număr de ….file suplimentare. Fiecare filă este semnată.

 

Declar că, după ştiinţa mea, informaţiile furnizate mai sus sunt corecte şi date cu bună-credinţă.

 

Data: ______(ziua)/___________________(luna)/_______(anul)

 

Numele şi prenumele: _______________________________________________________________

 

Semnătura:___________________________________________

 

 

 

 

[1] Dacă aveţi sau vi s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii.

[2] Dacă este cazul/Dacă aveţi.

[3] Dacă este cazul/Dacă aveţi.

[4] Dacă este cazul/Dacă aveţi.

[5] Dacă este cazul.

[6] Dacă pârâul posedă ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii şi acestea vă sunt cunoscute.

[7] Dacă este cazul/Dacă vă sunt cunoscute.

[8] Dacă este cazul/Dacă vă sunt cunoscute.

[9] Dacă este cazul/Dacă vă sunt cunoscute.

[10] Dacă este cazul.

[11] Facultativ.

[12] Facultativ.

[13] Facultativ.

 

 Cerere cu valoare redusă

Avocat
Avocat
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.