Model Acțiune Privind încuviințarea Purtării De Către Copilul Din Afara Căsătoriei
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui

Model Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui

Sediul materiei:

 • Art. 450 alin. (2) C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ

Instanța[1] .....

Domnule Președinte,

Subsemnatul[2]( nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ....., prenume .....)/ asistat de ocrotitor legal ( nume....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] ...../asistat de ocrotitor legal (nume....., prenume.....) ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal[5] ....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să încuviințeze purtarea de către minorul ....., născut la data de ....., CNP ....., a numelui tatălui, respectiv acela de .....

În fapt, arătăm că[6].....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 450 alin. (2) din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[7] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[8], în .....[9] exemplare.

În cadrul probei cu testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul[10] în ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[11] .....

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[12], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[13] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în .....[14] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de .....[15] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[16] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[17].

Data, Semnătura[18],

Domnului Președinte al Judecătoriei

 1. Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei. ↑
 2. În calitate de reclamant va figura copilul născut în afara căsătoriei, care și-a stabilit ulterior filiația față de tată și dorește să poarte numele acestuia. Dacă minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi introdusă prin reprezentant legal (respectiv mama copilului). Dacă minorul a împlinit 14 ani, acesta va acționa în nume propriu, asistat de ocrotitor legal(mama). În calitate de pârât va figura tatăl acestuia. ↑
 3. Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea. ↑
 5. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ. ↑
 6. Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului, data și modalitatea în care a fost stabilită filiația față de tată a minorului, motivele pentru care se apreciază că schimbarea numelui de familie al minorului și purtarea de către acesta, pe viitor, a numelui tatălui, corespunde interesului superior al copilului. ↑
 7. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se vor depune: certificatul de naștere al minorului, actul din care rezultă stabilirea filiației față de tată a minorului (hotărâre judecătorească sau declarație notarială de recunoaștere etc.), orice alte înscrisuri relevante. ↑
 8. Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură. ↑
 9. Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ. ↑
 10. Se va menționa adresa completă a martorilor (localitate, stradă, număr, blocul, scara, etajul, numărul apartamentului, sectorul/județul). ↑
 11. Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul este de acord sau se opune nejustificat la purtarea de către minor a numelui tatălui. ↑
 12. Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 13. Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului. ↑
 14. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți. ↑
 15. Taxa de timbru se va determina în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.80/2013. În prezent, taxa judiciară de timbru aplicabilă este de 20 de lei (art.15 lit.f) din OUG). ↑
 16. Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 18. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc. civ. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *