Model Acţiune Pentru încetarea Grevei Ca Nelegală Discuta Online Avocat Specializat
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală

Model Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală

Sediul materiei:

 • Art. 161 Legea nr. 62/2011
 • Art. 182, 198-201 Legea nr. 62/2011
 • Art. 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • Art. 148-151 C. proc.civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subscrisa[1] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare RO…., numărul de înmatriculare în registrul comerţului[2], numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[3]/contul bancar ....., deschis la….. prin reprezentant[4]: administrator/director-general (nume ....., prenume .....) cu sediul procesual ales[5] pentru comunicarea actelor de procedură la avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., cu următoarele date de contact[6] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea sindicatului organizator al grevei .....), cu sediul în ....., având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar….deschis la…., prin reprezentant[7] (nume ....., prenume .....),

sau

în contradictoriu cu pârâţii:

1. (nume….., prenume….) cu domiciliul în....., având codul numeric personal .....,

2. (nume….., prenume..…) cu domiciliul în....., având codul numeric personal ……,

3..(nume….., prenume….).….[8], formulăm

ACŢIUNE PENTRU ÎNCETAREA GREVEI CA NELEGALĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • declararea grevei declanşate în data de ….. în unitatea ……, ca fiind nelegală;
 • dispunerea reluării lucrului de către salariaţii participanţi;
 • obligarea pârâtei/pârâţilor la acoperirea prejudiciului cauzat ca urmare a grevei, în cuantum de ….. .

În fapt, arătăm că[9] ..... la data de …… a intervenit o oprire colectivă a lucrului, în următoarele circumstanţe: ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[10] ...... .

În dovedire, solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâţilor/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:…. .

În cadrul probei cu înscrisuri: depunem următoarele înscrisuri[11] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[12]....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu menţiunea personal la intergatoriu[13], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[14] ..... .

În cadrul probei cu expertiza tehnică de specialitate ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[15]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[16], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[17] ocazionate de acest proces

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[18] exemplare.

Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[19], contract individual de muncă nr. …/…..; contractul colectiv de muncă nr. …/…… şi alte înscrisuri…… .

Data, Semnătura[20],

Domnului Preşedinte al Tribunalului[21]

 1. Se are în vedere ipoteza în care angajator este o persoană juridică. ↑
 2. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 3. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 4. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 6. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 7. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Sunt indicaţi reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, în cazul în care greva este nesindicală. ↑
 9. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea modalităţii de declanşare şi desfăşurare a grevei, din care să decurgă nelegalitatea acesteia. Spre exemplu, se poate invoca faptul că un contract colectiv se află în curs, că în realitate conflictul de muncă avea caracter individual, nu colectiv, faptul că greva nu a fost precedată de procedura concilierii, de greva de avertisment, faptul că respectivul conflict colectiv de muncă fusese soluţionat pe cale arbitrală, că a fost declanşată prin ameninţări sau violenţe, se poate arăta că greva a avut caracter spontan, caracter politic etc. ↑
 10. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea de încetare a grevei. Spre exemplu, se va putea invoca art. 182, potrivit căruia greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de soluţionare a conflictului colectiv de muncă prin procedurile obligatorii prevăzute de prezenţa lege, numai după desfăşurarea grevei de avertisment şi dacă momentul declanşării acesteia a fost adus la cunoştinţă angajatorilor de către organizatori cu cel puţin două zile lucrătoare înainte. ↑
 11. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Spre exemplu, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, copia procesului-verbal dintre Comisia de negociere desemnată de patronat şi Comisia de negociere a sindicatului, copia procesului-verbal de conciliere, încheiat cu prilejul concilierii conflictului colectiv, lista revendicărilor prezentate de sindicatul organizator/de reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, răspunsurile reclamantului la revendicările pârâţilor etc. ↑
 12. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 13. Pentru ipoteza în care greva este nesindicală, iar pârâţii sunt persoane fizice ↑
 14. Se vor menţiona faptele pe care reclamantul doreşte să le probeze şi din care rezultă nelegalitatea grevei. ↑
 15. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, se poate folosi expertiza tehnică de specialitate pentru a se determina existenţa şi cuantumul pagubei suferite de reclamant prin declanşarea şi desfăşurarea grevei nelegale. ↑
 16. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 17. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 18. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 20. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ. ↑
 21. Instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea în care s-a declarat greva. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.