Model Acţiune în Pretenţii Formulată De Angajator împotriva Salariatului
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Acţiune în pretenţii formulată de angajator împotriva salariatului

avocat pret

avocat pret

Model Acţiune în pretenţii formulată de angajator împotriva salariatului

Model Acţiune în pretenţii formulată de angajator împotriva salariatului

Sediul materiei:

 • Art. 254 Codul muncii
 • Art. 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • Art. 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • Art. 148-151 C. proc.civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subscrisa[1] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare RO….., numărul de înmatriculare în registrul comerţului[2], numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[3]/contul bancar ....., deschis la….. prin reprezentant[4]: administrator/director-general (nume ....., prenume .....) cu sediul procesual ales[5] pentru comunicarea actelor de procedură la avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., cu următoarele date de contact[6] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal ....., formulăm

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de….., reprezentând…..;

În fapt, arătăm că[7] ..... pârâtul ocupă / a ocupat funcţia de ….. în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu Subscrisa….., nr….. din….. .

Pe parcursul executării acestui contract…..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[8] ..... .

În dovedire, solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:….

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[9] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[10] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[11] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[12] ..... .

În cadrul probei cu expertiza tehnică de specialitate ......, solicităm încuviinţarea în vederea îndeplinirii următoarelor obiective[13]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[14], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[15] ocazionate de acest proces

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[16] exemplare.

Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[17], contractul individual de muncă nr. …/…... şi alte înscrisuri….. .

Data, Semnătura[18],

Domnului Preşedinte al Tribunalului .....

 1. Se are în vedere ipoteza în care angajator este o persoană juridică. ↑
 2. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 3. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 4. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 6. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 7. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să justificarea pretenţiilor reclamantului. Spre exemplu, se poate arăta producerea unei pagube materiale produse de către salariat din vina şi în legătură cu munca sa; se vor putea descrie atribuţiile de serviciu ale salariatului şi, în raport cu acestea, neglijenţa în manevrarea echipamentelor, care a condus la defectare acestora etc.. ↑
 8. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea în pretenţii. Spre exemplu, se poate invoca art. 254 din Codul muncii. ↑
 9. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Spre exemplu, contractul individual de muncă, fişa postului, procesul-verbal de utilizare şi instruire funcţionare utilaj, echipament, regulamentul intern aplicabil, contractul colectiv de muncă aplicabil etc. ↑
 10. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 11. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 12. Se vor menţiona faptele pe care reclamantul doreşte să le probeze, îndeosebi sub aspectul cuantumului pagubei, vinovăţiei sale, legăturii de cauzalitate între prejudiciu şi fapta sa. ↑
 13. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, se poate folosi expertiza tehnică de specialitate pentru a se determina existenţa şi cuantumul pagubei suferite de reclamant. ↑
 14. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 15. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 16. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 18. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.