CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ » Consultă Avocat
Avocat Online
CONVENŢIE DE REVOCARE CONVENŢIONALĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
6 iunie 2019
avocat online bun
 CONTRACT privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de
6 iunie 2019

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Plangere Penala

Plangere Penala

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

 

   Contractul individual de muncă nr. .......... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale "........... " şi reprezentanţii salariaţilor şi înregistrat sub nr. .......

   Între:

   Societatea Comercială ".........." cu sediul în ......... reprezentată prin ............. în calitate de ......... şi domnul(doamna) ............... cu domiciliul în ............ posesor al B.I. seria ..... nr. ......... eliberat de ............ la ........ în vârstă de ..... şi cu o vechime în muncă de ..... având ca pregătire profesională ........... se încheie prezentul contract de muncă în următoarele condiţii:

 

   
1.
Contractul de muncă se încheie pe durata nedeterminată (determinată), cu începere de la data de .......... până la data de ..........

   
2. Dl.
(D-na) ............... va îndeplini funcţia de .................

   
3.
Locul de muncă este ...................

   
4.
Condiţii de încadrare: se încadrează cu normă întreagă, o fracţiune de normă, respectiv ............... ore/zi.

   
5.
Condiţii de muncă: se încadrează în condiţii normale (grele, periculoase, nocive, penibile) ...........................

   
6.
Salariul brut lunar este de ........... lei, corespunzând categoriei (nivelului) ............ reţeaua .............

   Drepturile salariaţilor se plătesc în chenzine lunare stabilite după cum urmează:

   
a)
chenzina I-a la data de ........ ale lunii curente pentru luna curentă;

   
b)
chenzina a II-a la data de ...... ale lunii următoare pentru luna curentă;

   
c)
indexare, conform termenelor stabilite prin hotărârile guvernamentale.

   
7.
Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de muncă.

   
8. Dl.
(D-na.) ............... beneficiază de următoarele sporuri: ................. ................ ................... ......................

   De asemenea beneficiază de următoarele drepturi băneşti: .................. ......................

   
9.
Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti să fie achitate direct prin serviciul financiar contabil ale unităţii după cum urmează: .................. .............................................................................

   
10.
Durata concediului anual va fi de .......... De asemenea dl. (d-na) .............. beneficiază de un concediu suplimentar de ..........

   
11.
Obligaţiile generale ale părţilor:

   
S.C.
".............." se obligă în principal:

   - să-i asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru, punându-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

   - să-i acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevăzute de lege;

   - să respecte şi să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă;

   - alte obligaţii: ...........................................................

 

   Salariatul se obligă:

   - să îndeplinească atribuţiile, sarcinile stabilite prin fişa postului care este anexa la contractul individual de muncă;

   - să respecte prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară;

   - alte obligaţii:

 

   Prezentul contract se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează la unitate, iar celălalt revine salariatului.

 

   S.C. "............"                                    SALARIAT

   ...................                                    .....................

   (Numele ôi prenumele)                                  (Numele ôi prenumele)

   ....................                                   .....................

   (Funcöia)                                              (Funcöia)

   ...................                                    .....................

   (Semnđtura)                                            (Semnđtura)

 

   Modificarea prezentului contract are loc la data de ......................... prin ........................... schimbarea .................................... pe baza ...........................

 

   S.C. "............... "                                SALARIAT

   .....................                                  .....................

   (Numele ôi prenumele)                                  (Numele ôi prenumele)

   .....................                                  .....................

   (Funcöia)                                              (Funcöia)

   .....................                                  .....................

   (Semnđtura)                                            (Semnđtura)

 

   În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de ......... prezentul contract încetează prin ........................ pentru următoarele motive ................. având la bază decizia nr. ......... în temeiul art. ......

 

   S.C. ".............."

            DIRECTOR

 

   Numele ôi prenumele ................

   Funcöia ............................

   Semnđtura ..........................

 

 

   Angajator (persoană juridică sau persoană fizică) ............

   Sediul .......................................................

   Înregistrat la registrul comerţului din judeţul ..............

   sub nr. ..........................

   Codul fiscal .....................

   Telefon ..........................

 

 

 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

 

   Încheiat încheiat în baza Legii
nr. 130/1999
şi înregistrat sub nr. ......... la registrul inspectoratului teritorial de muncă din ................... la data de ...................

   
A.
Subsemnatul ............................., reprezentant legal al persoanei juridice .............., şi salariatul/salariata .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............., str. ......... nr. ......., judeţul ..............., posesor al actului de identitate seria ..............., nr. ....., eliberat de ................. la data de ..............., am încheiat prezentul contract de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

   
I.
Durata contractului:

   
a)
nedeterminată, salariatul/salariata .................... urmând să înceapă activitatea la data de .......................;

   
b)
determinată, de ........................., pe perioada cuprinsă între data de ................ şi data de .............. .

   
II.
Felul muncii

   Funcţia

   (meseria) ................................................................... ................................................................................

   Salariatul/salariata va presta următoarele activităţi: ...................... ................................................................................

   Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă .........., grupa de muncă .......... timpul lucrat în aceste condiţii ................... .

   Angajatorul poate schimba, pe durată determinată, felul muncii, în condiţiile legii, cu menţinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

   
III.
Condiţii de angajare: o normă întreagă, o fracţiune de normă de ...... . Durata timpului de lucru este de .......... ore/zi.

   
IV.
Salariul lunar este de ......................... lei, din care salariul de bază de ................ lei şi următoarele sporuri ....................... . Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se plătesc cu sporuri prevăzute în
Codul
muncii sau în contractele colective de muncă. Salariatul ................................. beneficiază în plus şi de următoarele drepturi băneşti ................. .

   Data la care se plăteşte salariul este ......................... .

   
V.
În situaţia în care salariatul/salariata ............................ este trimis/trimisă în delegaţie, beneficiază de următoarele drepturi:

   
a)
transport ....................................

   
b)
cazare .......................................

   
c)
diurnă ..................................... .

   
VI.
Durata concediului anual de odihnă este de ..................... zile, în raport cu vechimea în muncă a salariatului, de ..................... ani.

   
VII.
Drepturi specifice legate de protecţia muncii:

   
a)
echipament de protecţie .....................................

   
b)
echipament de lucru .........................................

   
c)
antidoturi ..................................................

   
d)
alimentaţie de protecţie ....................................

   
e)
alte drepturi şi obligaţii privind protecţia muncii ......................

   
VIII.
Alte clauze: ..........................................................

   
IX.
Obligaţii generale ale părţilor:

   Angajatorul are obligaţia:

   
a)
să plătească salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestată şi să îi acorde celelalte drepturi prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă;

   
b)
să îi asigure salariatului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea măsurilor de protecţie a muncii;

   
c)
să reţină şi să vireze la timp contribuţiile salariatului pentru asigurările sociale, pensie suplimentară, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi celelalte contribuţii prevăzute de dispoziţiile legale;

   
d)
în cazul încetării contractului să îi plătească drepturile la zi.

   Salariatul are obligaţia:

   
a)
să realizeze norma de muncă şi celelalte sarcini ce decurg din funcţia sau postul deţinut şi să răspundă de îndeplinirea lor faţă de angajator;

   
b)
să respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al unităţii şi normele de protecţie a muncii, păstrarea secretului de stat şi de serviciu.

   
X.
CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

   Informaţiile pe care le obţine ANGAJATUL ca efect al executării prezentului contract de muncă sunt strict confidenţiale.

   În cazul încetării prezentului contract de muncă indiferent de motivele invocate de părţi, ANGAJATUL păstrează obligaţia de confidenţialitate un termen de .... ani.

   
XI.
Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat şi s-a înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă.

 

          Angajator,                                         Salariat,

    .....................                             ......................

     Reprezentant legal,

    .....................

 

 

   Date privind modificarea contractului individual de muncă:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 

 

 

 

                             Functionarul inspectoratului teritorial de munca

                             Numele si prenumele ............................

                             Semnatura ......................................

                                                   L.S.

 

 


S.C. ______________________

CUI - _____________________

NR. ______/________________

 

 

 

 

 

C O N T R A C T   I N D I V I D U A L   D E   M U N C Ă

 

încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

 

A. Părţile contractului

Angajator
- Persoana juridică/fizică
…………..
, cu sediul/domiciliul în
STR. ……………., NR. 1, BL. …, SC. …, ET. …, AP. …, LOC. ……………, JUDETUL ……….., COD POSTAL-………..
, înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul
J…/…../………..
, cod fiscal
………..
, telefon
……………
, reprezentată legal prin
……………….
, în calitate de
…………………
,

şi

salariatul/salariata – domnul/doamna
……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………,

 

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

 

B.  Obiectul contractului:
……………………………………………………………………………………

 

C.  Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................;

b) determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă între data de .....………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

 

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la …………………………………………………………………………………

2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:………………………………..

 

E. Felul muncii

Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

 

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

 

G. Condiţii de muncă:

1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991

  2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr.
263/2010
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

H. Durata muncii:

1.  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ……….. ore/săptămână.

a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore zi/ore noapte/inegal);

b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ……….. ore/săptămână.

a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:…………………….(ore zi/ore noapte);

b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

 

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de .......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ……………………… .

J. Salarizare:

1. Salariul de bază lunar brut: .....………………….................... lei;

2. Alte elemente constitutive:

a). sporuri ............................………………;

b). indemnizaţii …………………………..…;

c). alte adaosuri…………………………….;

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.  

4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................... .

 

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:

a). echipament individual de protecţie .......................................;

b). echipament individual de lucru .............................................;

c). Materiale igienico-sanitare ................................................…;

d). alimentaţie de protecţie .....................................…;

e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ......................................... .

 

L. Alte clauze:  

a). perioada de proba este de ……………… 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție /120 de zile calendaristice pentru funcțiile de connducere……………………………;

b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de ……… 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție/ 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere………………zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de ………20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție/ 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere ……….…zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;

d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e). alte clauze.

f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei Postului

 

 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

 

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

 

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

f). obligatia de a se supune
obiectivelor de performanță
individuale  impuse,   precum și  
criteriilor de evaluare a realizării
acestora

 

 

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

 

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

f). sa evalueze salariatul numai dupa
obiectivele de performanță
individuale  impuse,   precum și  dupa
criteriile de evaluare a realizării
acestora

 

 

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………./……………………..…… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

O.
Conflictele

în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

 

 

 

Angajator,     Salariat,

 

………….………………….…     ……….……………………

       Reprezentant legal,

 

…………………………….….

 

 

 

Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. …………….. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Angajator,

 

 ………………………………

 

Angajator (persoana juridică sau persoana fizică) ................................

Sediul ....................................................................................................

Înregistrat la registrul comerţului din judeţul .........................................

sub nr. ...................................................................................................

Cod fiscal ..............................................................................................

Telefon ..................................................................................................

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ*)

 

încheiat şi înregistrat sub nr. .......

la registrul inspectoratului teritorial de muncă din .............. la data de ................

 

A. Subsemnatul ........................., reprezentant legal al persoanei juridice ................................ şi

salariatul/salariata .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............................, str. ..................................... nr. ..........., judeţul ......................, posesor al actului de identitate seria ................... nr. .................., eliberat de ........................ la data de ................................, am încheiat prezentul contract de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

I. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................................... urmând să înceapă activitatea la

data de ..........................;

b) determinată, de ....................................., pe perioada cuprinsă între data de .........................

şi data de ......................... .

II. Felul muncii

Funcţia

(meseria) ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. Salariatul/salariata va presta următoarele activităţi: ........................................................................... ............................................................................................................................................................. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă .................................., grupa de muncă ...................... timpul lucrat în aceste condiţii .............................. . Angajatorul poate schimba, pe durată determinată, felul muncii, în condiţiile legii, cu menţinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

III. Condiţii de angajare: o normă întreagă, o fracţiune de normă de ......................... . Durata timpului de lucru este de ................... ore/zi.

IV. Salariul lunar este de ....................... lei, din care salariul de bază de ............................ lei şi următoarele sporuri ........................................... . Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se plătesc cu sporuri prevăzute în Codul muncii sau în contractele colective de muncă. Salariatul ............................. beneficiază în plus şi de următoarele drepturi băneşti ......................... . Data la care se plăteşte salariul este ............................. .

V. În situaţia în care salariatul/salariata ................................... este trimis/trimisă în delegaţie beneficiază de următoarele drepturi:

a) transport ....................................;

b) cazare .......................................;

c) diurnă ....................................... .

VI. Durata concediului anual de odihnă este de ................ zile, în raport cu vechimea în muncă a salariatului, de .............. ani.

VII. Drepturi specifice legate de protecţia muncii:

a) echipament de protecţie .........................;

b) echipament de lucru ...............................;

c) antidoturi ......................................................................................................;

d) alimentaţie de protecţie .............................................................................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind protecţia muncii ............................... .

VIII. Alte clauze: ..............................................................................................................................

IX. Obligaţii generale ale părţilor:

Angajatorul are obligaţia:

a) să plătească salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestată şi să îi acorde celelalte drepturi prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă;

b) să îi asigure salariatului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea măsurilor de protecţie a muncii;

c) să reţină şi să vireze la timp contribuţiile salariatului pentru asigurările sociale, pensie suplimentară, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi celelalte contribuţii prevăzute de dispoziţiile legale;

d) în cazul încetării contractului, să îi plătească drepturile la zi.

Salariatul are obligaţia:

a) să realizeze norma de muncă şi celelalte sarcini ce decurg din funcţia sau postul deţinut şi să răspundă de îndeplinirea lor faţă de angajator;

b) să respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al unităţii şi normele de protecţie a muncii, păstrarea secretului de stat şi de serviciu.

X. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat şi s-a înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă.

 

Angajator,

...............

 

Salariat,

........................

 

Reprezentant legal,

................................

 

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ:

 

Nr. crt. Data contractului Elementul contractual asupra căruia s-a convenit modificarea Semnătura

Angajator Salariat Funcţionar al inspectoratului teritorial de muncă

 

AVIZAT

Funcţionarul inspectoratului de muncă

Numele şi prenumele ...................................

Semnătura ....................................................

 

____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenţa şi modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncă şi de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi a modului de ţinere a evidenţei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare şi evidenţă a convenţiilor civile de prestări de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.