CONTRACT DE ÎNTREŢINERE » Consultă Avocat
avocat specializat
CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT)
19 aprilie 2019
Avocat Online
CONTRACT DE IPOTECĂ
19 aprilie 2019

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

 

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE  Încheiat astăzi .................... la ...................................PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ..............................................................., domiciliat în .............................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ...................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ..................................... în (localitatea) .................................. sector/judeţ .............................., fiul lui ............................... şi al ........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ........................... eliberat de ................, cod numeric personal ........................................, în calitate de întreţinut, pe de o parte, şi

1.2. D ..............................................................., domiciliat în .............................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................, născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) ................................. sector/judeţ .................................., fiul lui ........................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ........................ eliberat de ............................., cod numeric personal ............................................, în calitate de întreţinător, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI1)

  1. Întreţinutul transmite întreţinătorului dreptul de proprietate asupra următoarelor valori şi/sau bunuri ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ în scopul următoarelor prestaţii în favoarea întreţinutului/beneficiarul întreţinerii (numele şi prenumele, precum şi domiciliul acestuia): 2) ................................................................................. ...................................................................................................................................................... .

 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1 Obligaţiile întreţinutului sunt următoarele:

 1. să transmită întreţinătorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;
 2. să garanteze că bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea sa şi că bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servituţi garantându-l pe între-ţinător şi împotriva oricărei evicţiuni, totale sau parţiale, conf. art. 1337 din Cod civil.

3.2. Obligaţiile întreţinătorului sunt următoarele:

 1. să accepte acordarea de întreţinere întreţinutului/beneficiarului întreţinerii pe toată du-rata prezentului contract;
 2. să primească în proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;
 3. să acorde întreţinutului o sumă de bani echivalentă cu ................................................., în fiecare lună, în cazul în care executarea în natură a obligaţiei nu va mai fi posibilă.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

  1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere pe termen de .................... ani /pe durată nelimitată.

 

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

6.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

6.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

6.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare din care ........................ astăzi ........................., data semnării lui.

 

ÎNTREŢINUT

 

ÎNTREŢINĂTOR

 

NOTE:

 1. Pentru a-l delimita faţă de contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere este necesară examinarea prestaţiei principale în raport de valoarea bunului transmis, făcând proporţia între preţul în bani şi cel în natură. Unul dintre criteriile care deosebesc contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţine-re de contractul de rentă viageră constă în aceea că primul conţine o obligaţie de a face, iar cel de-al doilea o obligaţie de a da. Succesorii debitorilor nu pot fi constrânşi să îndeplinească obligaţia de a face după cum nici creditorul nu poate fi silit de către succesorii debitorului să accepte oferta de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere de către altă persoană, împotriva voinţei creditorului.
 2. Procurarea şi prepararea hranei; cumpărarea de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie - de pat şi de corp; medicamente; îngrijiri medicale; efectuarea curăţeniei în locuinţă şi în curte; plata consumurilor de electricitate, apă, canal, combustibil etc.

 

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

 

Încheiat astăzi ..................

la ......................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ................................, născut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... în (localitatea) ................................ sector/judeţ ............................., fiul lui ................................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ........................, eliberat de ......................, cod numeric personal ...................................................., în calitate de întreţinut şi creditor al obligaţiei de întreţinere, pe de o parte, şi

1.2. D ..........................................................................., domiciliat în ..................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... în (localitatea) ............................ sector/judeţ ..........................., fiul lui ......................................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ........................., eliberat de ........................, cod numeric personal .................................................... în calitate de întreţinător/dobnditor şi debitor al obligaţiei de întreţinere, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Întreţinutul transmite întreţinătorului nuda proprietate asupra apartamentului nr. ................., situat în str. ........................................ nr. ............, blocul ....................., scara ..............., etajul ............, din ..................., compus în întregime din ..................... camere de locuit şi dependinţe, împreună cu dreptul de coproprietate în cotă indiviză de ..........................%, asupra părţilor şi dependinţelor comune ale imobilului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor.

2.2. Întreţinutul transmite întreţinătorului şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent acestuia, în suprafaţă de ............................ mp, adică cota indiviză de ........................ %, atribuit pe durata existenţei construcţiei.

2.3. Întreţinutul îşi rezervă dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului mai sus menţionat.

 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Întreţinutul declară că:

 1. apartamentul mai sus menţionat este în întregime proprietatea sa, conform contractului .........................../certificatului de moştenitor .................................. nr. ........................... din ................, nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane, până la data încheierii acestui contract;
 2. apartamentul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică;
 3. apartamentul nu face obiectul vreunui litigiu, nu este sechestrat şi nici nu este grevat de sarcini, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia sa de la data dobândirii şi până în prezent.

3.2. Întreţinătorul:

 1. îşi asumă obligaţia de întreţinere a întreţinutului pe tot timpul vieţii, obligaţie ce constă din: .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
 2. declară că a primit nuda proprietate de la întreţinut asupra apartamentului descris mai sus şi este de acord cu prevederile prezentului contract;
 3. se obligă să presteze pentru întreţinut întreţinere şi cele necesare traiului, la domiciliul său, pe tot timpul vieţii sale, iar în caz de neexecutare a acestei obligaţii este conştient de aplicarea dispoziţiilor articolului 1020-1021 Cod civil.

 

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul contractului îl constituie întreţinerea acordată de întreţinător pentru întreţinut pe tot restul vieţii, după care va suporta cheltuielile de înmormântare, potrivit obiceiului locului.

4.2. Întreţinerea se va acorda în natură prin: asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinţei în sezonul rece, obiecte necesare, îmbrăcăminte, încălţăminte, la domiciliul întreţinutului .............................. .

 

V. CLAUZE FINALE

5.1. Transmiterea nudei proprietăţi asupra apartamentului se face de astăzi, data autentificării prezentului contract, fără îndeplinirea altei formalităţi, dobânditorul intrând în posesia şi folosinţa apartamentului la data decesului întreţinutului.

5.2. Impozitele şi taxele către stat, aferente apartamentului, ce face obiectul prezentului contract de întreţinere, sunt achitate la zi de către întreţinut, astfel cum rezultă din certificatul fiscal nr. ........................./..........................., eliberat de Administraţia financiară .............................., urmând ca de astăzi, data autentificării, să treacă în sarcina dobânditorului obligaţiei de întreţinere.

5.3. Părţile au evaluat obligaţia de întreţinere la suma de ................................... lei pe lună, numai în scopul stabilirii taxei de timbru.

5.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ........................ exemplare din care ................ astăzi ......................., data semnării lui.

 

ÎNTREŢINUT/CREDITOR

 

ÎNTREŢINĂTOR/DEBITOR

 

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

 

Încheiat astăzi ...................

la .......................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ........................................................................, domiciliat în ...................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) ................................... sector/judeţ .................................., fiul lui ........................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............ nr. .......................... eliberat de ........................., cod numeric personal ....................................................., în calitate de întreţinut şi creditor al obligaţiei de întreţinere, pe de o parte, şi

1.2. D ....................................................................., domiciliat în ........................................................, str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................, născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) ................................... sector/judeţ ........................., fiul lui ...................................... şi al ........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............ nr. ........................ eliberat de ......................................, cod numeric personal ........................................., în calitate de întreţinător/dobânditor şi debitor al obligaţiei de întreţinere, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Întreţinutul declară că transmite întreţinătorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ......... din blocul ......................, scara ........., etajul ......., situat în str. ........................................... nr. ..................., apartament compus din ........................ camere de locuit şi dependinţe, împreună cu dreptul de proprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale blocului, care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor.

2.2. Împreună cu apartamentul se transmite şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent acestuia, în suprafaţă de ............................. mp, respectiv cota indiviză de ............................. % atribuită pe durata existenţei construcţiei.

2.3. Întreţinutul, creditor al obligaţiei de întreţinere, îşi rezervă dreptul de habitaţie viageră asupra unei camere în suprafaţă de ........................... mp cu acces la dependinţele din apartamentul descris mai sus.

 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Întreţinutul declară că:

 1. a dobândit apartamentul în baza contractului de ........................ şi a procesului-verbal de predare-primire nr. ................/................../...................... din data de ............................., acte încheiate cu ............. transcrise sub nr. .............../.................. de ...........................;
 2. declară pe proprie răspundere că apartamentul mai sus menţionat este în întregime în proprietatea sa, nefiind înstrăinat sub nici o formă altei persoane, până la data încheierii prezentului contract;
 3. este de acord cu dreptul de habitaţie viageră asupra camerei în suprafaţă de ....................... mp, cu acces la dependinţele din apartamentul descris mai sus.

3.2. Întreţinătorul se obligă:

 1. să asigure întreţinutului în schimbul apartamentului primit, un trai decent prin: prepararea hranei, procurarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, medicamente, asigurarea asistenţei medicale, efectuarea curăţeniei în locuinţă etc.;
 2. să suporte toate cheltuielile necesare la decesul întreţinutului pentru înhumarea după datinele creştineşti.

 

IV. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI MOBIL

4.1. Creditorul declară sub sancţiunea art. 1337 Cod civil următoarele date despre apartament:

 1. nu este grevat de sarcini;
 2. nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică;
 3. este în proprietatea sa din ........................... şi până în prezent, în mod legal şi continuu;
 4. garantează pe debitorul obligaţiei de întreţinere împotriva oricăror evicţiuni.

 

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Părţile sunt de acord cu prevederile prezentului contract şi dobânditorul se obligă să-i presteze întreţinerea şi cele necesare traiului, pe tot timpul vieţii creditorului, fiind de acord cu dreptul de habitaţie viageră rezervat de acesta asupra camerei în suprafaţă de ............................. mp, cu acces la dependinţele apartamentului.

 

VI. PREŢUL CONTRACTULUI

6.1. Preţul acestei înstrăinări îl constituie întreţinerea acordată de debitor pentru creditor pe tot restul vieţii, precum şi cheltuielile de înmormântare după moartea acestuia.

6.2. Întreţinerea se va acorda în natură şi în bani astfel:

 1. în natură, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinţei, procurarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, medicamente, asigurarea asistenţei medicale, efectuarea curăţeniei în locuinţă etc.;
 2. în bani, prin plata unei sume lunare care reprezintă .................................... din pensia minimă pe care o primeşte ....................................., al cărei cuantum se va majora în raport cu majorările pe care le va suferi pensia la care ne raportăm.

 

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Taxele şi impozitele către stat, aferente apartamentului ce face obiectul prezentului contract de întreţinere, sunt achitate la zi de creditor, astfel cum rezultă din certificatul nr. ............................. din .................... eliberat de ........................., urmând ca de astăzi, data autentificării prezentului contract, să treacă în sarcina dobânditorului, care suportă taxa de timbru judiciar şi onorariul notarului public.

7.2. Părţile au evaluat obligaţia de întreţinere la suma de ................................... lei pe lună, exclusiv pentru stabilirea taxei de timbru.

7.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ................. exemplare din care ..................... astăzi .............., data semnării lui.

 

ÎNTREŢINUT/CREDITOR

al obligaţiei de întreţinere

 

DOBÂNDITOR/DEBITOR

al obligaţiei de întreţinere

 

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

 

Încheiat astăzi ...................

la .......................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ........................................................................, domiciliat în ...................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) ................................... sector/judeţ .................................., fiul lui ........................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............ nr. .......................... eliberat de ........................., cod numeric personal ....................................................., în calitate de întreţinut şi creditor al obligaţiei de întreţinere, pe de o parte, şi

1.2. D ....................................................................., domiciliat în ........................................................, str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................, născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) ................................... sector/judeţ ........................., fiul lui ...................................... şi al ........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............ nr. ........................ eliberat de ......................................, cod numeric personal ........................................., în calitate de întreţinător/dobânditor şi debitor al obligaţiei de întreţinere, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Întreţinutul declară că transmite întreţinătorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ......... din blocul ......................, scara ........., etajul ......., situat în str. ........................................... nr. ..................., apartament compus din ........................ camere de locuit şi dependinţe, împreună cu dreptul de proprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale blocului, care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor.

2.2. Împreună cu apartamentul se transmite şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent acestuia, în suprafaţă de ............................. mp, respectiv cota indiviză de ............................. % atribuită pe durata existenţei construcţiei.

2.3. Întreţinutul, creditor al obligaţiei de întreţinere, îşi rezervă dreptul de habitaţie viageră asupra unei camere în suprafaţă de ........................... mp cu acces la dependinţele din apartamentul descris mai sus.

 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Întreţinutul declară că:

 1. a dobândit apartamentul în baza contractului de ........................ şi a procesului-verbal de predare-primire nr. ................/................../...................... din data de ............................., acte încheiate cu ............. transcrise sub nr. .............../.................. de ...........................;
 2. declară pe proprie răspundere că apartamentul mai sus menţionat este în întregime în proprietatea sa, nefiind înstrăinat sub nici o formă altei persoane, până la data încheierii prezentului contract;
 3. este de acord cu dreptul de habitaţie viageră asupra camerei în suprafaţă de ....................... mp, cu acces la dependinţele din apartamentul descris mai sus.

3.2. Întreţinătorul se obligă:

 1. să asigure întreţinutului în schimbul apartamentului primit, un trai decent prin: prepararea hranei, procurarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, medicamente, asigurarea asistenţei medicale, efectuarea curăţeniei în locuinţă etc.;
 2. să suporte toate cheltuielile necesare la decesul întreţinutului pentru înhumarea după datinele creştineşti.

 

IV. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI MOBIL

4.1. Creditorul declară sub sancţiunea art. 1337 Cod civil următoarele date despre apartament:

 1. nu este grevat de sarcini;
 2. nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică;
 3. este în proprietatea sa din ........................... şi până în prezent, în mod legal şi continuu;
 4. garantează pe debitorul obligaţiei de întreţinere împotriva oricăror evicţiuni.

 

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Părţile sunt de acord cu prevederile prezentului contract şi dobânditorul se obligă să-i presteze întreţinerea şi cele necesare traiului, pe tot timpul vieţii creditorului, fiind de acord cu dreptul de habitaţie viageră rezervat de acesta asupra camerei în suprafaţă de ............................. mp, cu acces la dependinţele apartamentului.

 

VI. PREŢUL CONTRACTULUI

6.1. Preţul acestei înstrăinări îl constituie întreţinerea acordată de debitor pentru creditor pe tot restul vieţii, precum şi cheltuielile de înmormântare după moartea acestuia.

6.2. Întreţinerea se va acorda în natură şi în bani astfel:

 1. în natură, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinţei, procurarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, medicamente, asigurarea asistenţei medicale, efectuarea curăţeniei în locuinţă etc.;
 2. în bani, prin plata unei sume lunare care reprezintă .................................... din pensia minimă pe care o primeşte ....................................., al cărei cuantum se va majora în raport cu majorările pe care le va suferi pensia la care ne raportăm.

 

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Taxele şi impozitele către stat, aferente apartamentului ce face obiectul prezentului contract de întreţinere, sunt achitate la zi de creditor, astfel cum rezultă din certificatul nr. ............................. din .................... eliberat de ........................., urmând ca de astăzi, data autentificării prezentului contract, să treacă în sarcina dobânditorului, care suportă taxa de timbru judiciar şi onorariul notarului public.

7.2. Părţile au evaluat obligaţia de întreţinere la suma de ................................... lei pe lună, exclusiv pentru stabilirea taxei de timbru.

7.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ................. exemplare din care ..................... astăzi .............., data semnării lui.

 

ÎNTREŢINUT/CREDITOR

al obligaţiei de întreţinere

 

DOBÂNDITOR/DEBITOR

al obligaţiei de întreţinere

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.