Tabloul Onorariilor Minimale Avocat | Discută Cu Un Avocat Online 24/7

Tabloul onorariilor minimale avocat

firma avocatura
Judecata
6 septembrie 2017
avocat pret
Scoata conditionat cu o suspendare
11 septembrie 2017
Show all

Tabloul onorariilor minimale avocat

cabinet avocatura

cabinet avocatura

5/51 rating

Tabloul onorariilor minimale avocat

Tabloul onorariilor minimale avocat

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 272 din 26 august 2017

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare, UNBR), în baza dispoziţiilor art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificările si completările ulterioare, a analizat propunerea de adoptare a Tabloului onorariilor minimale înaintată, în formă unitară, la 18 august 2017 si comunicată membrilor Consiliului UNBR pentru a finaliza dezbaterea, în barouri, a „Ghidului orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor profesionale ale avocaţilor” transmis

decanilor barourilor în şedinţa Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 când s-a decis dezbaterea proiectului după consultarea tuturor avocaţilor cu privire la cele trei proiecte înaintate Consiliului UNBR de membrii Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 267/17.06.2017, adoptată în aceiaşi şedinţă.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 210/28 martie 2017) Consiliul UNBR a avut în vedere dispoziţiile legale potrivit cărora „Consiliul U.N.B.R. … adoptă, cu caracter de recomandare Tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat”, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (12) din aceiaşi lege, potrivit cărora: „Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă …”, iar ”avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.”

Consiliul UNBR a dezbătut şi adoptat cu majoritate de voturi „Tabloul onorariilor minimale”, reglementare cu caracter de recomandare care are ca scop instituirea de bune practici privind aplicarea dispoziţiilor art. 127, art. 175, art. 176 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898/19 decembrie 2011) cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont de dispoziţiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr.5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului UNBR,

Consiliul UNBR a constatat că s-au respectat prevederile art. 12 raportat la art. 7 alin. (6) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 222/23 martie 2017 privind finalizarea activităţii

Grupului de lucru desemnat pentru elaborarea Ghidului orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor profesionale ale avocaţilor prin dezbaterea si avizarea proiectului înaintat UNBR în şedinţa Comisiei Permanente din 25 august 2017 desfăşurată cu participarea membrilor Grupului de lucru care au finalizat lucrarea înaintată la UNBR.

Dezbaterile din şedinţa Consiliului UNBR au reafirmat hotărârea organelor de conducere a profesiei de la nivel central şi local de a acţiona pentru protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei profesionale în profesia de avocat şi dezvoltarea unui mediu concurenţial normal, astfel încât „Tabloul onorariilor minimale” să se aplice evitându-se restricţionarea concurenţei profesionale, cu respectarea dreptului avocaţilor la onorariu stabilit liber între avocat şi client în limitele legii şi ale Statutului profesiei de avocat, în raport de criteriile prevăzute de Statutul profesiei de avocat şi cu observarea interesului beneficiarilor serviciilor profesionale de a obţine servicii profesionale de calitate, realizate cu respectarea standardelor în materie. Se are în vedere şi interesul public al respectării legislaţiei privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

„Tabloul onorariilor minimale” va fi avut în vedere şi în cazul contractelor de asistenţă juridică încheiat prin orice mijloc de comunicare la distanţă, precum şi în situaţia în care contractul de asistenţă juridică ia forma unei scrisori de angajament potrivit art. 121 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat.

Respectarea reglementărilor legale care consacră caracterul de recomandare al „Tabloului onorariilor minimale” pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat şi fundamentarea reglementării pe baza legislaţiei aplicate şi în alte state ale Uniunii Europene impun verificarea impactului reglementării şi îmbunătăţirea permanentă a acesteia pe baza propunerilor avocaţilor.

Consiliul UNBR a decis să adopte şi să dea publicităţii forma „Tabloului onorariilor minimale” în varianta rezultată în urma dezbaterilor, tehnoredactată şi înaintată UNBR de Grupul de lucru care a fost însărcinat cu sistematizarea Tabloului şi înregistrarea sa cât mai grabnică la UNBR, în vederea publicării.

Având în vedere cele de mai sus,

Consiliul UNBR,

H O T A R A S T E :

Art. 1 – Se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 – Dacă în aplicarea dispoziţiilor din Statul profesiei de avocat privind stabilirea onorariilor se constată că este cazul ca avocatul să accepte efectuarea prestaţiilor profesionale prin aplicarea onorariilor minimale, acestea din urmă se formează şi se examinează în raport de dispoziţiile prezentei Hotărâri şi ale Anexei la aceasta.

Art. 3 – În cazul în care contractul de asistenţă juridică cuprinde şi un onorariu de succes stabilit potrivit Statutului profesiei de avocat, regulile prevăzute în Anexa la prezenta Hotărâre nu suferă modificări.

Art. 4 – (1) Plata onorariilor minimale nu poate fi eşalonată pe o perioada mai mare de un an.

 • Onorariile stabilite într-un cuantum mai mare decât onorariile minimale nu pot fi eşalonate la plată pe o perioada mai mare de un an atunci când o asemenea eşalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale, pe perioada unui an.
 • Omisiunea avocatului de a urmări încasarea şi/sau executarea contractelor de asistenţă juridică cel puţin în limita onorariilor minimale prevăzute în Anexa la prezenta Hotărâre constituie abatere disciplinară. Dacă inspectorii Casei de Asigurări a Avocaţilor constată săvârşirea aceste abateri vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care face parte avocatul.
 • Formalităţile privind declaraţiile lunare de venituri realizate din profesie ce se depun obligatoriu la filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor potrivit reglementărilor din acest sistem vor cuprinde în mod expres declaraţia avocatului, pe propria răspundere că în realizarea veniturile declarate pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor s-au respectat reglementările incluse în „Tabloul onorariilor minimale”.

Art. 5 – Onorariile aferente activităţilor exercitate în favoarea clienţilor minori sau clienţilor din categoriile pentru care legile speciale prevăd facilitaţi pot fi reduse cu 50%.

Art. 6 – (1) Atunci când avocatul constată că perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justiţie, se va sesiza pe calea unui referat decanul baroului care poate încuviinţa atât perceperea unui onorariu redus, propus în cuprinsul referatului, cât şi perceperea unui onorariu superior celui propus de avocat, dar inferior onorariului prevăzut în „Tabloul onorariilor minimale”. Reducerea onorariilor minimale în astfel de situaţii nu poate depăşi 30% din onorariile minimale.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică şi în cazul în care sesizarea decanului baroului se face în considerarea continuării mandatului de avocat în fazele (etapele) ulterioare ale procesului.

Art. 7 – Soluţionarea cererilor privind onorariul adresate organelor profesiei potrivit art. 32 şi art. 56 alin. (2) lit. n) din Lege se face cu respectarea prezentei reglementări şi a dreptului avocatului la încasarea onorariului minim prevăzut de dispoziţiile legale cu caracter de recomandare, dacă circumstanţele cauzei nu impun o altă soluţie.

Art. 8 – Orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei hotărâri adoptate în aplicarea dispoziţiilor legale menţionate în preambulul acestora se interpretează şi se aplică/se abrogă potrivit prezentei hotărâri.

Art. 9 – (1) Prezenta Hotărâre se transmite barourilor. Consiliile barourilor vor proceda la afişarea acesteia pe site-ul fiecărui barou şi va organiza colectarea şi vor transmiterea către UNBR a propunerilor şi observaţiilor formulate de avocaţi, pentru ca Grupul de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, în compunerea rezultată după demisia unuia dintre membrii Grupului, să monitorizeze perfecţionarea reglementării.

(2) Prezenta Hotărâre se transmite Casei de Asigurări a Avocaţilor care va proceda la comunicarea acesteia către filialele acesteia.

Art. 10 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea sa pe site-ul UNBR.

Art. 11 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR şi se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L U. N. B. R.

 

Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017

Tabloul onorariilor minimale avocat

Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:

 1. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
 2. Activităţi şi cereri cu caracter necontencios
  • Notificări – onorariu orar, dar nu mai puţin de 225 lei;
  • Activităţi profesionale de obţinere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor – 225 lei;
  • Asistare sau reprezentarea părţii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei şedinţă;
  • Asistare sau reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice, altele decât instanţe/parchete/poliţie – 240 lei;
  • Asistare sau reprezentarea părţii în faţa terţilor – 120 lei
  • Cereri de strămutare – 240 lei;
  • Cereri de recuzare – 240 lei ;
  • Consultaţii juridice, redactarea de acte juridice tranzacţii/contracte civile/acte adiţionale/statute şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;
  • Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) şi d) din Legea 51/1995 – 120 lei;
  • Activităţile prevăzute la art.3 lit. g) şi h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puţin de 120 lei;
  • Activităţile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei.
 3. Activităţi profesionale în procedura contencioasă
  • Acţiuni /cereri cu caracter special
   • cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a Vl-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 360 lei;
   • cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a Vl-a din Codul de procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puţin de 360 lei;
   • cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a Vl-a din Codul de procedură civilă – 840 lei;
   • cererile formulate pe cale de ordonanţă presedinţială – 840 lei;
   • cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei.
  • Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
   • până la valoarea de 5.000 lei – 450 lei;
   • între 5.001 lei si 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 700 lei;
   • între 25.001 lei si 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai puţin de 1250 lei ;
   • între 100.001 lei si 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 4000 lei;
   • peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 7500 lei;
   • peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai puţin de 12500 lei.

Sunt acţiuni evaluabile în bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:

 1. în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
 2. privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
 3. prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
 4. acţiunile posesorii;
 5. acţiuni petitorii – acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
 6. în revendicare;
 7. privitoare la servituţi;
 8. în materia partajului judiciar;
 9. având ca temei plata nedatorata/îmbogăţire fără just temei;
 10. în declararea simulaţiei unui act juridic;
 11. reglementate de legislaţia privind reparaţiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).
  • Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
   • cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 960 lei;
   • cereri in anularea sau in constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial – 960 lei ;
   • cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani – 960 lei;
   • acţiunile în grăniţuire – 1200 lei.
  • În materia executării silite:
   • asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică onorariul de la pct.2.2;
   • asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;
   • contestaţie la executarea împotriva executării silite având caracter patrimonial – se aplică prevederile pct.3;
   • contestaţia la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1200 lei;
   • cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 480 lei;
   • cererile de întoarcere a executării silite – 1200 lei.
  • Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :
   • pentru cererea de divorţ fără minori – 960 lei;
   • pentru cererea de divorţ cu minori – 1680 lei;
   • pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect: stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 840 lei;
   • tutela, curatela – 840 lei ;
   • punere sub interdicţie – 840 lei;
   • tăgada paternităţii – 1200 lei ;
   • asistare /reprezentare adopţie – 1440 lei.

2.6. În materia contenciosului administrativ

 • redactare plângere prealabila administrativă – 840 lei;
 • acţiune contencios administrativ – 1200 lei;
 • suspendare act administrativ, în condiţiile art.14 din Legea 554/2014 – 960 lei;
 • redactare contestaţie executare act administrativ fiscal – 960 lei;
 • acţiune contestaţie act administrativ fiscal – 1680lei;
 • suspendare act administrativ fiscal – 1200 lei;
 • cereri/contestaţii privind achiziţiile publice în fata Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în continuare CNSC) – 1200 lei;
 • plângere împotriva deciziilor CNSC – 1680 lei .

2.7 . Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările şi completările ulterioare

 • cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă – 480 lei;
 • asistenta/reprezentare procedura insolvenţei la fond – 120 lei termen;
 • contestaţii si cereri în procedura insolvenţei – 960 lei.
 • În materie contravenţională
 • plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei – 600 lei.
 • Acţiunile şi cererile în materie de carte funciara – 840 lei;
 • a) cereri de intervenţie înregistrare acte/menţiuni la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (în continuare, ONRC) – 840 lei;
 1. b) plângere împotriva rezoluţiei Directorului ONRC – 840 lei .
 • Cererile privind litigiile de munca si drepturi şi obligaţii cu caracter social:
 • contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea si încetarea CIM – 1200 lei;
 • stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale – 960 lei;
 • stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi si a altor forme de protecţie sociala prevăzute de lege – 960 lei.
 • Activităţile de curatelă care presupun servicii de asistenţă şi reprezentare avocaţială
 • Remuneraţia minima a curatorului special numit de instanţă în condiţiile art.80 alin. (4) si art.167 din Codul de procedură civilă – 360 lei.
 1. ÎN MATERIE PENALĂ
 2. Consultaţii juridice, prestaţii ocazionale şi/sau redactarea unor acte
  • Consultaţie juridică iniţiala în materie penală – 240 lei;
  • Consultaţie juridică incidentală (ocazionată de formularea unor cereri, excepţii, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) în materie penala – 120 lei;
  • Contactul direct dintre avocat si cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru pregătirea apărării (grefa iniţială) – 360 lei;
  • Contactul direct dintre avocat si cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru documentarea în vederea pregătirii apărării, subsecvent grefei iniţiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei excepţii, etc. (grefă incidentală) – 240 lei;
  • Studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;
  • Formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală, exclusiv în calitate de persoană vătămată – 360 lei;
  • Formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puţin de 840 lei (respectiv conform dispoziţiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);
  • Formularea ocazională a unor sesizări, contestaţii sau cereri – 360 lei;
  • Asistenţă juridică si reprezentare în contestaţii privind măsurile asiguratorii pentru alţi subiecţi procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puţin de 1680 lei.
 3. Urmărirea penală
  • Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct.
 • 4. infra) în fata organelor de urmărire penala – 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct.
 • 4. infra) în faţa organelor de urmărire penală – 1680 lei/pentru fiecare parte;
  • Formularea unei cereri, excepţii, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 240 lei;
  • Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 120 lei / convocare;
  • Asistenţa/reprezentarea subiecţilor procesuali/părţilor în cursul medierii sau în procedura desfăşurată în vederea împăcării sau pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea acţiunii penale – 360 lei;
  • Formularea unei cereri de iniţiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 240 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului în cursul acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
  • Asistenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – 360 lei pentru fiecare sesizare;
  • Formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare – 360 lei pentru fiecare plângere;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluţiei – 360 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminară în procedura confirmării la renunţarea la urmărirea penală – 360 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminara în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII – IX) – 360 lei;
  • Formularea contestaţiei privind durata procedurii – 240 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi în contestaţia privind durata procedurii – 360 lei;
  • Asistare/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa instanţei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;

*

În cazul redeschiderii urmăririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.

 1. Camera preliminară
  • Formularea cererilor şi/sau excepţiilor – 360 lei;
  • Asistenţa juridică în procedura verificărilor privind legalitatea măsurilor preventive – 360 lei pentru fiecare verificare;
  • Asistenţa sau reprezentarea juridică în dezbateri – 360 lei;
  • Declararea contestaţiilor – 120 lei fiecare;
  • Motivarea contestaţiei împotriva soluţiei date în camera preliminară – 480 lei
  • Asistenţa/reprezentarea juridică în dezbaterile privind judecarea contestaţiei formulate împotriva soluţiei date în camera preliminară – 480 lei
 2. Judecata în primă instanţă
  • Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând aplicarea procedurii simplificate) – 240 lei;
  • Declararea contestaţiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive şi asiguratorii – 120 lei fiecare;
  • Asistenţa/reprezentarea juridica a parţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 360 lei;
  • Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, vizând latura penală a cauzei – 240 lei;
  • Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, vizând ambele laturi ale cauzei – 360 lei;
  • Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 600 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila – 840 lei, dar nu mai puţin de 240 lei/termen;
  • Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, fără examinarea laturii civile – 360 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridica a părţii în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile – 1200 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;
  • Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor – 600 lei;
  • Apărarea subiecţilor procesuali prevăzuţi la art. 34 C.pr.civ. – jumătate din onorariul perceput părţilor.
 3. Judecata în apel
  • Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – onorariul egal cu cel aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care îşi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării concluziilor scrise şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
  • Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel) – 360 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor in procedura recunoaşterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 540 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, pentru schimbarea încadrării sau în caz de repunere a cauzei pe rol – 960 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila – 960 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/ termen;
  • Asistenta/reprezentarea juridica a părţii in procedura judecării cauzei prin administrarea

probelor, vizând ambele laturi ale cauzei – 1440 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;

*

Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză prevăzută la art. I lit. B, pct. 4.4 – 4.6, 4.9 şi 4.11, majorate cu câte 120 lei fiecare;

Pentru ipoteza în care onorariul nu se stabileşte pentru prestaţii diferenţiate în fiecare cauză, se aplică onorariile minimale corespunzătoare judecăţii în fond la prima instanţă, majorate cu 50%.

 1. Căile extraordinare de atac
  • Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – un onorariu egal cu onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cazul în care se continuă activitatea profesională de acelaşi avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activităţii de formulare a motivelor de apel şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă avocatul nu a perceput un onorariu anterior în legătură cu cauza;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii la judecarea căii de atac – jumătate din onorariul aferent activităţii de motivare a căii de atac, dar nu mai puţin de 480 lei/termen.
 2. Executarea hotărârilor penale şi legile speciale de executare
  • Formularea contestaţiei la executare – 360 lei;
  • Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în contestaţia la executare – 480 lei;
  • Formularea cererii de liberare condiţionată – 360 lei;
  • Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în cererile de liberare condiţionată – 360 lei;
  • Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva masurilor si altele asemănătoare – 240 lei;
  • Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind regimul de executare, plângerile împotriva masurilor si altele asemănătoare – 360 lei;
  • Formularea cererilor privind obligaţiile din conţinutul supravegherii – 240 lei;
  • Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind obligaţiile din conţinutul supravegherii – 360 lei;
  • Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere – 360 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii in executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispoziţii – 240 lei;
  • Declararea cailor de atac – 120 lei.
 3. Reabilitarea
  • Formularea cererii de reabilitare – 360 lei;
  • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în cereri de reabilitare – 480 lei;
  • Declararea contestaţiei – 120 lei.
 4. Asistenta judiciară internaţională în materie penală
  • Consultaţia juridica – 360 lei
  • Asistenta si/sau reprezentarea părţilor – 720 lei

Art. II.

Onorariile minimale prevăzute la art. I au în vedere situaţia contractelor de asistenţă juridică încheiate cu persoane fizice. în cazul contractelor de asistenţă juridică solicitate de persoane juridice, societăţi fără personalitate juridică ori de persoane fizice autorizate, onorariile minime prevăzute la art. I se majorează cu un procent de 50%.

Art. III.

Onorariile minimale prevăzute pentru cererile principale (introductive de instanţă) se aplică si în situaţia în care serviciul profesional se limitează la redactarea întâmpinării, a cererilor incidentale sau formularea în scris a altor acte de procedură ce revin părţilor în procesul civil, în condiţiile legii.

Art. IV.

Dacă în executarea contractului de asistenţă juridică se constată modificarea complexităţii serviciului profesional avut în vedere la încheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea de activităţi profesionale faţă de alte autorităţi / instituţii publice, care survin si nu au putut fi prevăzute în mod rezonabil, onorariul minimal se majorează cu 50% (când se formulează în aceeaşi cauză cereri incidentale, adiţionale sau accesorii, sunt necesare prestaţii profesionale suplimentare privind luarea măsurilor preventive sau de siguranţă, etc).

Art. V.

În ipoteza în care serviciul profesional angajat nu diferenţiază prestaţiile profesionale avute în vedere la încheierea contractului de asistenţă juridică, onorariile aferente activităţilor exercitate în căile ordinare sau extraordinare de atac se majorează cu 50%.

Art. VI.

Onorariile orare stabilite potrivit regulilor aplicabile onorariilor minimale reprezintă o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare 15 minute de serviciu profesional prestat efectiv în favoarea clientului în care se includ perioadele de timp necesare pentru investigarea, documentarea, elaborarea şi comunicarea rezultatului serviciului profesional.

Art. VII.

Onorariile minimale pentru activităţile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se vor fixa luând-se ca baza onorariile prevăzute pentru prestaţii avocaţiale similare.

Art. VIII.

Onorariile minimale prevăzute / stabilite potrivit prevederilor de mai sus nu conţin TVA

Tabloul onorariilor minimale avocatAvocat Marius Todeancă

Programează o Consultație5/51 rating


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.