Tabloul Onorariilor Minimale Avocat | Discută Cu Un Avocat Online 24/7
firma avocatura
Judecata
6 septembrie 2017
avocat pret
Scoata conditionat cu o suspendare
11 septembrie 2017

Tabloul onorariilor minimale avocat

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Tabloul onorariilor minimale avocat

Tabloul onorariilor minimale avocat

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂREA nr. 82
17-18 iulie 2020

În baza dispoziţiilor art. 30 alin. (3) si ale art. 65 lit. v) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare (în continuare, Lege),

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 267/17 iunie 2017 privind înfiinţarea Grupului de lucru privind onorariile minimale, astfel cum a fost completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018 si Hotărârea Consiliului UNBR nr. 412/07-08 decembrie 2018

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 289/09 decembrie 2017, prin care s-a decis anularea/revocarea prevederilor din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 şi consultarea tuturor avocaţilor prin hotărâri adoptate în adunările generale ale barourilor cu privire la adoptarea unor onorarii minimale cu caracter orientativ,

Cu luarea în considerare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018 care instituie sarcina pentru Grupul de lucru de a elabora o Propunere unitară privind aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3) şi ale art. 65 lit. v) din Lege în ce priveste onorariile minimale orientative, aferente serviciilor profesionale ale avocaţilor,

Analizând propunerea Grupului de lucru privind Ghidul onorariilor minimale, care cuprins si punctele de vedere/propunerile barourilor care au dat curs solicitării UNBR de a trimite materiale în acest sens,

Consiliul UNBR, în şedinţa din 17-17 iulie 2020,

H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1 - Se aprobă „Ghidul orientativ al onorariilor minimale" prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 - Consiliul UNBR va lua în discuţie, anual, cuantumul onorariilor prevăzute în Ghidul orientativ al onorariilor minimale.

Art. 3 - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2021. Până la intrarea în vigoare, UNBR va solicita avizul/punctul de vedere al Consiliului Concurenţei.

Art. 4 - Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR şi se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020

GHID ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE
Notă de fundamentare

Necesitatea adoptării tabloului onorariilor minimale, cu caracter de recomandare, aşa cum prevăd modificările legislative recente ale Legii nr. 51/1995 prin adoptarea Legii nr. 25/2017, care in art.13 si art. 34 completează dispoziţiile Legii nr. 51/1995 cu art.31 (l2) si art. 66 lit. x), (după republicare, art. 30 alin. 3, respectiv, 65 lit. v) precum si nevoia de reglementare a unui asemenea domeniu sensibil, are ca fundament acoperirea mai multor nevoi.

Prima, şi cea mai importantă nevoie, este cea determinată de haosul în care avocatul român a fost aruncat după „privatizarea avocaturii în anul 1995", în condiţiile în care, aproximativ 80 de ani, instituţia onorariului minimal a funcţionat ca un reper important în activitatea avocatului, iar astăzi, în lipsa oricăror repere, acest fapt dă naştere unor activităţi speculative, lipsite de deontologie, sau creează o piaţă interprofesională neconcurenţială, care nu face cinste profesiei.

O a doua este cea legată de crearea unor baze de criterii obiective care sa nu mai permită arbitrariul de care dau dovadă, de cele mai multe ori, judecătorii, în reducerea onorariilor avocaţiale rezolvând în acest fel şi nevoia de transparenţă în formarea cheltuielilor judiciare, principiu european parte componentă a normelor care vizează accesul la justiţie.

Si a treia, dar nu cea din urmă, este, într-o viziune mult mai largă, creşterea nivelului de pregătire profesională şi, implicit, ocrotirea interesului justiţiabililor care vor beneficia de servicii juridice de calitate.

În sinteză, scopul pe care tindem să îl atingem cu fixarea onorariilor minimale este acela de a crea premisele unui ghid de bune practici care sa vină în sprijinul tuturor participanţilor la actul de justiţie, prin crearea unui cadru public de referinţă în stabilirea şi negocierea onorariilor, înlăturarea arbitrariului în modalitatea de reducere a onorariilor avocaţiale de către instanţele de judecată (promovarea după sistemul austriac a unor propuneri de lege ferenda privind posibilitatea reducerii onorariului avocaţial numai în condiţii de contradictorialitate şi numai până la minimul stabilit în tabloul de onorarii minimale), diminuarea/înlăturarea conflictelor legate de concurenţă neloială interprofesională şi creşterea prestigiului profesional. Potrivit art. 129 din Statutul profesiei de avocat onorariile sunt:

 1. onorarii orare;
 2. onorarii fixe (forfetare);
 3. onorarii de succes;

În tabloul onorariilor minimale apreciem că pot fi abordate doar primele două categorii de onorarii:

Onorariu orar

Acest tip de onorariu este folosit, în general, în activităţile avocaţiale în care avocatul nu poate prezice cu exactitate cât timp va utiliza pentru atingerea obiectivului la care s-a angajat. Acesta poate fi calculat în funcţie de cheltuielile de funcţionare, experienţa, reputaţia avocatului etc.

Nu există o formulă standard în determinarea modului de calcul a tarifului orar a onorariului de avocat, însă, în decursul timpului, s-a impus o regulă care aduce un echilibru în ecuaţia financiară ce stă la baza desfăşurării în bune condiţii a profesiei de avocat.

Această regulă stabileşte că onorariul avocaţial este determinat în cote ideale, raportat la următoarele elemente: cheltuielile necesare funcţionarii unui de cabinet de avocat, fondurile de rezervă (rulment) şi venitul propriu al avocatului.

Menţionăm că determinarea cheltuielilor de funcţionare nu s-a putut realiza pe baza unui studiu sistematic, ci mai degrabă pe estimări din date publice, timpul aflat la dispoziţie de la data adoptării modificării Legii nr. 51/1995, nepermiţând o altfel de abordare.

Pentru un calcul mai precis, sugerăm efectuarea unui studiu care să determine cu exactitate media costului orar al activităţii avocaţiale, acest studiu poate avea în vedere inclusiv folosirea de date statistice (în măsura în care Ministerul de Finanţe, Ministerul Justiţiei sau INS deţin astfel de date) privind cheltuielile înregistrate de formele de exercitare a profesiei.

De asemenea, având în vedere că scopul urmărit este acela de a determina un onorariu minim, în calculul acestuia am avut în vedere o medie a elementelor componente care au intrat în calculul cheltuielilor de funcţionare. Cu titlu exemplificativ arătăm că aceste costuri au avut în vedere următoarele elemente: cheltuieli privind spaţiul (chirii/amortizare, întreţinere, mobilare, amenajare), cheltuieli privind organizarea activităţii (salarii, transport, comunicaţii, IT, birotică), cheltuieli profesionale (cotizaţii, costuri administrative privind ţinerea contabilităţii).

Onorariu fix (forfetar)

Acesta se realizează în mod deosebit în situaţiile în care avocatul cunoaşte din experienţă sau din practica altor avocaţi care este consumul de timp uzual în anumite tipuri de cauze pentru finalizarea activităţii juridice pentru care a fost angajat.

Asemenea tarife forfetare sunt folosite în general în cauzele având conţinut patrimonial şi prin folosirea unei cote procentuale din valoarea litigiului.

Se întâlnesc şi situaţii în care, deşi natura litigiului ar impune calculul unui onorariu pe baza de tarif orar, datorită complexităţii cauzei şi impredictibilităţii în timp, se negociază o formă mixtă de tarif orar şi procentual sub forma unui tarif fix.

În stabilirea unei valori cât mai precise a tarifului orar fix, apreciem ca pe viitor se pot folosi statisticile MJ/CSM privind durata proceselor pe categorii de acţiuni aşa cum sunt ele clasificate în sistemul ECRIS, aşa încât estimarea duratei muncii avocatului sa fie cat mai corecta.

Estimarea onorariului minim orar recomandat este de 220 lei /ora.

În fundamentare, s-a avut în vedere şi privirea de ansamblu a cadrului legal în materia onorariilor avocaţiale minime în UE, aşa cum a fost el prezentat pe site-ul https://e- justice.europa.eu/content costs of proceedings-37-ro.do

GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE

Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele:

 1. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SI NECONTENCIOS
 2. Activităţi si cereri cu caracter necontencios
  • Notificări / adrese / corespondenţă - onorariu orar, dar nu mai puţin de 330 lei;
  • Activităţi de obţinere a apostilării actelor / traduceri legalizate - 330 lei;
  • Asistarea sau reprezentarea părţii la mediere /conciliere / negociere - onorariu orar sau 440 lei şedinţa;
  • Asistarea/reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice (altele decât instanţe / parchete / poliţie) sau altor persoane de drept privat - 440 lei;
  • Cereri de strămutare - 440 lei;
  • Cereri de recuzare - 330 lei;
  • Consultaţiile juridice, redactare de acte juridice tranzacţii /contracte civile / acte adiţionale / statute şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor persoane juridice - onorariu orar, dar nu mai puţin de 440 lei ;
  • Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995 - 220 lei;
  • Activităţile prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995 - 1 % din valoare, dar nu mai puţin de 220 lei;
  • Activităţile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995 - 440 lei.
 3. Activităţi contencioase
  • Acţiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a Vl-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă - 660 lei;

 • cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă - 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puţin de 660 lei;
 • cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă - 1.540 lei;
 • cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială - 1.540 lei;
 • cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru - 440 lei.
 • cereri posesorii - 1540 lei
 • Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
 • până la valoarea de 5.000 lei - 660 lei;
 • între 5.001 lei şi 25.000 lei - 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 880 lei;
 • între 25.001 lei şi 100.000 lei - 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 1.800 lei;
 • între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 4.000 lei;
 • peste 250.000 lei - 2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 7.500 lei.
 • peste 1.000.000 - 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puţin de 20.000 lei.

Sunt acţiuni evaluabile în bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de acţiuni:

 1. cereri în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
 2. privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial;
 3. prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
 4. acţiunile posesorii;
 5. acţiuni petitorii - acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
 6. acţiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogăţire fără just temei;
 7. j) acţiuni în declararea simulaţiei unui act juridic;
 8. k) acţiuni potrivit Legii nr. 10/2001 şi Legii nr. 290/2003;
 9. cereri şi acţiuni privind legislaţia fondului funciar;
 10. m) cereri şi acţiuni privind materia exproprierilor;
 11. n) cereri şi acţiuni în materia uzucapiunii;
 12. o) cereri şi acţiuni privind despăgubiri materiale/morale;
  • Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
 • Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial - 1.760 lei;
 • Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 1.760 lei;
 • Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani- 1.760 lei;
 • Acţiunile în grăniţuire - 2.200 lei;
 • Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată - 1.100 lei;
 • Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătoreşti - 1.100 lei;
  • În materia executării silite:
 • asistenţă, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter patrimonial când obiectul contestaţiei vizează titlul executoriu, altul decât hotărârea judecătorească - se aplică onorariul de la pct.2.2;
 • asistenţă, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter nepatrimonial sau când titlul executoriu îl reprezintă o hotărâre judecătorească - 1.760 lei;
 • cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii - 880 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite - 2.200 lei.

 • Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :
 • pentru cererea de divorţ fără minori - 1.760 lei;
 • pentru cererea de divorţ cu minori - 2.200 lei;
 • pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect: stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei - 1.540 lei;
 • tutelă, curatelă - 1.540 lei ;
 • punere sub interdicţie - 1.540 lei;
 • tăgada paternităţii - 2.200 ;
 • asistare /reprezentare adopţie - 2.640lei.
  • În materia contenciosului administrativ:
 • redactare plângere prealabilă administrativă - 1.540 lei;
 • acţiune contencios administrativ - 2.200 lei;
 • suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 - 1.760 lei;
 • redactare contestaţie executare act administrativ fiscal - 1.760 lei;
 • acţiune contestaţie act administrativ fiscal - 2.640lei;
 • suspendare act administrativ fiscal - 2.200 lei;
 • cereri, contestaţii privind achiziţiile publice in fata CNSC- 2.200 lei;
 • plângere împotriva deciziilor CNSC - 2.640 lei;

2.6.9 În situaţia în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial - se vor aplica prevederile art.2.2.

2.7 . Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare:

 • cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă - 880 lei;
 • asistenţă, reprezentare procedură insolvenţă fond -220 lei termen;
 • contestaţii si cereri în procedura insolvenţei - 1.540 lei;
 • retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA - 2.640 lei.
 • În materie contravenţională:
 • plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei - 1.100 lei.
 • Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară - 1.540 lei;

2.10 Acţiuni şi cereri în materia societăţilor comerciale privind Legea 31/1990 şi alte legi speciale:

 1. cereri de intervenţie înregistrare acte/menţiuni ONRC - 1.540 lei;
 2. plângere împotriva rezoluţiei Directorului ONRC - 1.540 lei;
 3. acţiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA - 2.640 lei.
 • Cererile privind litigiile de muncă si drepturi si obligaţii cu caracter social:
 • contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea si încetarea CIM - 2.200 lei;
 • stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale - 1.540 lei;
 • stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesională si a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi si a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege - 1.100 lei.
 1. ÎN MATERIE PENALĂ
 2. Consultaţii juridice, prestaţii ocazionale si/sau redactarea unor acte:
  • Consultaţie juridică/studiere dosar în materie penala - onorariu orar;
  • Consultaţie juridică acordată la grefă/vorbitor - onorariu orar majorat cu 50 %;
  • Formularea unui act de sesizare, fără a calcula si constituirea de parte civila - 660 lei;
  • Formularea constituirii de parte civilă - se vor aplica prevederile pct.1 lit. a 2.2;
  • Formularea ocazională a unor sesizări, contestaţii sau cereri - 660 lei;
  • Reprezentare în contestaţii privind măsurile asiguratorii pentru alţi subiecţi procesuali - 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puţin de 2.100 lei.
 3. Urmărirea penală

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în cursul urmăririi penale, înainte de aplicarea principiilor prevăzute în articolele următoare, cu precizarea că în cazul redeschiderii urmăririi penale se percep din nou, sunt următoarele:

 • Asistenţa/reprezentarea juridică generală (care include si acoperă activităţile si onorariile prevăzute în dispoziţiile 2.3., 2.4.) în faţa organelor de urmărire penală - 2.200 lei/pentru fiecare subiect procesual sau fiecare parte;
 • Formularea unei cereri, excepţii, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act - 440 lei;
 • Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală - 220 lei per activitate;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a subiecţilor procesuali/părţilor în cursul medierii sau împăcării ori in vederea tranzacţionării, inclusiv în ceea ce priveste plata debitelor fiscale sau cu natură asemănătoare - 660 lei;
 • Formularea unei cereri de iniţiere a acordului de recunoastere a vinovăţiei - 440 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa procurorului în cursul acordului de recunoastere a vinovăţiei - 660 lei;
 • Asistenţa juridică în faţa judecătorului de drepturi si libertăţi, per fiecare sesizare - 660 lei;
 • Formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare - 660 lei fiecare, în ipoteza în care procurorul ierarhic superior nu admite plângerea cu care a fost sesizat;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluţiei - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în procedura confirmării la renunţarea la urmărirea penală - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) - 660 lei;
 • Formularea contestaţiei privind durata procedurii - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de drepturi si libertăţi în contestaţia privind durata procedurii - 660 lei;
 • Asistarea/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa instanţei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei - 660 lei.
 1. Camera preliminară

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în cursul camerei preliminare, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. I, sunt următoarele:

 • Formularea cererilor şi/sau excepţiilor - 660 lei;
 • Asistenţa juridică la verificarea legalităţii măsurii preventive, per verificare - 660 lei;
 • Asistenţa sau reprezentarea juridică în dezbateri - 660 lei;
 • Declararea contestaţiilor - 220 lei fiecare;
 • Motivarea contestaţiei împotriva soluţiei date în procedura camerei preliminare - 880 lei;
 • Asistenţa sau reprezentarea juridică în dezbaterile din contestaţia împotriva soluţiei date în procedura camerei preliminare - 880 lei.
 1. Fondul cauzei

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în cursul fondului, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în articolele următoare, sunt următoarele:

 • Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decat cele vizând aplicarea procedurii simplificate) - 440 lei;
 • Declararea contestaţiilor - 220 lei fiecare;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţilor în procedura simplificată, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol - 660 lei;
 • Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând latura penală a cauzei - 660 lei;
 • Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând ambele laturi ale cauzei - 660 lei;
 • Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii pe rol - onorariile de mai sus, majorate cu 220 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţilor în procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol - 1.000 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura comună, fără constituire de parte civilă - 1.540 lei, dar nu mai puţin de 440 lei per termen;
 • Formularea concluziilor scrise în procedura comună, fără constituire de parte civila - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei - 2.200 lei, dar nu mai puţin de 660 lei per termen;
 • Formularea concluziilor scrise în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei - 1.000 lei;
 • Prestaţiile pentru alţi subiecţi procesuali - jumătate din onorariul perceput părţilor.
 1. Apel

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în cursul apelului, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:

 • Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului - egal cu onorariul aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care îşi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării concluziilor scrise şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
 • Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel) - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţilor în procedura simplificată, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol - 880 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a parţilor în procedură simplificată, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol - 1.540 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura comuna, fără constituire de parte civila - 1.760 lei, dar nu mai puţin de 660 lei per termen;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei - 2.640 lei, dar nu mai puţin de 660 lei per termen;
 • Formularea concluziilor scrise - onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză a fondului, majorate cu 220 lei fiecare.
 1. Căile extraordinare de atac

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în cursul căilor extraordinare de atac, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:

 • Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului - egal cu onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cei care îi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării motivelor de apel şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii - jumătate din onorariul aferent motivării, dar nu mai puţin de 660 lei per termen.
 1. Executarea hotărârilor penale şi legile speciale de executare

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în cursul executării hotărârilor penale:

 • Formularea contestaţiei la executare - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în contestaţia la executare - 880 lei;
 • Formularea cererii de liberare condiţionată - 660 lei;
 • Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile de liberare condiţionată - 660 lei;
 • Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva măsurilor si altele asemănătoare - 440 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind regimul de executare, plângerile împotriva măsurilor si altele asemănătoare - 660 lei;
 • Formularea cererilor privind obligaţiile din conţinutul supravegherii - 440 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind obligaţiile din conţinutul supravegherii - 660 lei;
 • Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispoziţii - 440 lei;
 • Declararea cailor de atac - 220 lei.
 1. Reabilitarea

Onorariile minime pentru activităţile desfăşurate în privinţa reabilitării:

 • Formularea cererii de reabilitare - 660 lei;
 • Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în cereri de reabilitare - 880 lei;
 • Declararea contestaţiei - 220 lei.
 1. Asistenţa judiciară internaţionala în materie penală

Onorariile minime in privinţa asistenţei judiciare internaţionale sunt:

 • Consultaţia juridică - 660 lei;
 • Asistenţa şi/sau reprezentarea părţilor - 1320 lei.
 1. În situaţia în care un client solicită angajarea serviciilor avocaţiale pentru o fază procesuală (urmărire penală, cameră preliminara, fond, cai de atac) onorariul minimal ar trebui sa fie stabilit la o valoarea nu mai mică de 2.200 de lei.
 2. În raport de complexitatea cauzei, numărul de părţi implicate onorariul poate fi majorat cu pana la 100 %.

C.

 1. În stabilirea onorariilor forfetare s-a pornit de la premisa cuantumului unui onorariu orar evaluat la 220 lei/ora.
 2. Fixarea onorariilor periodice stabilite în suma forfetară conform art. 129 alin. 5 din Statutul profesiei - 2.200 lei.
 3. Onorariul de succes se va fixa pornind de la minim 100 % din cuantumul onorariului fix.

Art.II

Onorariile minimale sunt stabilite în considerarea contractării cu persoane fizice. Atunci când clientul cu care se contactează este o persoană juridică sau o societate fără personalitate juridică ori o persoană fizică autorizată, onorariile minime calculate potrivit regulilor enunţate în continuare se pot majora cu un procent de până la 100%.

Art.III

În considerarea sporirii naturale a complexităţii cauzei si a frecvenţei solicitărilor de asistenţă, onorariile minimale se pot majora cu până la 100% atunci când în privinţa clientului se formulează în aceeasi cauză cereri incidentale, adiţionale sau accesorii (de ex. măsuri asiguratorii, cereri de suspendare, propuneri de adoptare a măsurilor preventive sau de siguranţă).

Art.IV

Onorariile minimale privind întâmpinarea, intervenţiile, cererile reconvenţionale, cererile de chemare in garanţie, arătarea titularului dreptului se taxează cu onorariul minim prevăzut pentru cererile principale.

Art.V

Onorariile aferente activităţilor exercitate în cursul căilor ordinare sau extraordinare de atac se pot majora cu până la 100% faţă de cele stabilite pentru activitatea anterioară actelor procesuale astfel atacate.

Art.VI

Onorariile minimale pentru activităţile si acţiunile desfăşurate în materia arbitrajului comercial, se vor fixa luându-se ca bază onorariile similare prevăzute pentru cererile si acţiunile introduse la instanţele judecătoreşti.

Art.VII

În cazul cererilor de chemare în judecată sau a capetelor de cerere cu caracter patrimonial care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se va face aplicarea art. 2.2.

Onorariile minimale pentru activităţile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se vor fixa luându-se ca bază onorariile prevăzute pentru prestaţii avocaţiale similare.

Art.VIII

Onorariile minimale prevăzute în prezentul tablou sunt brute şi nu conţin TVA.

Art.IX

Onorariile minimale de recomandare din prezentul tablou sunt stabilite având în vedere o medie a timpului alocat pentru fiecare activitate sub forma unui onorariu forfetar. Această modalitate de determinare nu exclude posibilitatea ca avocaţii să stabilească pentru activităţile pe care le prestează onorarii prin raportare la onorariul orar.

Tabloul onorariilor minimale avocat

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *