Principii Generale - Dreptul Familiei | Consultanță Juridică Online 24/7
caut avocat bun
Casatoria - Conditii de forma
12 ianuarie 2013
cabinet de avocat
Drepturile sotilor asupra bunurilor comune si proprii.
11 februarie 2013

Principii generale - dreptul familiei

onorariu avocat

onorariu avocat

Principii generale - dreptul familiei

Principii generale - dreptul familiei

La baza relaţiilor de familie şi a dreptului familiei ca ramură de drept, stau următoarele principii:

a) Principiul  ocrotirii familiei, a căsătoriei, a mamei şi a  copilului

Statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei; statul apără interesele mamei şi a copilului şi manifestă o deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii

Aceste dispoziţii sunt preluate din Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U la 10 decembrie 1948 ( art.16 aliniatul 3), în accepţiunea căruia familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are drept la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Ocrotirea căsătoriei, apărarea intereselor mamei şi copilului se realizează prin norme juridice care reglementează încheierea, desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei, stabileşte filiaţia faţă de mamă, tată, obligaţia de întreţinere, exercitarea îndrumării şi controlului de către autoritatea tutelară, încuviinţarea adopţiei, etc.

b) Principiul căsătoriei liber consimţite între soţi

Familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi

Acest principiu constituţional este preluat din Declaraţia Universală a drepturilor omului şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice şi Pactul intenaţional privind drepturi economice, sociale şi culturale.

Raţiunea instituirii acestui principiu rezidă din faptul că la baza căsătoriei se află sinceritatea şi teimeinicia sentimentelor de afecţiune dintre soţi.

c) Principiul monogamiei „Este oprit a se căsători bărbatul care este căsătorit sau femeia care este căsătorită” precum şi de dispoziţii din alte acte normtive:

- art.227 alineatul 1 din Legea 307/2004 – încheierea unei căsătorii de către o persoană căsătorită constituie infracţiunea de bigamie

- alineatul 2 – persoana necăsătorită care se căsătoreşte cu o persoană pe care o ştie căsătorită săvârşeşte infracţiunea de bigamie.

d) Principiul egalităţii în drepturi şi obligaţii a soţilor

Bărbatul şi femeia au drepturi egale în căsătorie; soţii hotărăsc de comun acord în tot ce ptiveşte căsătoria.

Acest principiu are la bază egalitatea deplină a femeii cu bărbatul în toate sectoarele vieţii sociale şi este preluat din reglementările internaţionale.

Principiul vizează raporturile dintre soţi, dintre aceştia, în calitate de părinţi şi copii lor minori.

Toate măsurile privind persoana şi bunurile copiilor se iau de către părinţi în comun. Membrii unei familii au obligaţia de a-şi asigura sprijin moral şi material.

Obligaţiile de întreţinere există între soţi, părinţi – copii, dar şi între bunici şi nepoţi, străbunici si strănepoţi, fraţi – surori sau între persoanele anume prevăzute de lege – obligaţia de întreţinere a soţului faţă de copilul minor al celuilalt soţ, cât timp este minor, iar părinţii săi fireşte au murit, sunt dispăruţi sau în nevoie.

e) Principiul exercitării drepturilor şi îndatoririlor părinteşti  în interesul copiilor

: „Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor”.

Această dispoziţie se aplică atât copiilor din căsătorie, cât şi din afara căsătoriei, precum şi copiilor adoptaţi. Exercitarea îndatoririlor părinteşti  se face sub îndrumarea şi controlul autorităţii tutelare.

Interferenţa dreptului familiei  cu alte ramuri de drept.

Raporturile interumane care se află în strânsă legătură cu familia, constituie obiect de reglementare pentru numeroase ramuri de drept. De aceea, dreptul familiei se află în strânsă legătură cu alte ramuri de drept.

a) Dreptul civil

Normele de dreptul familiei se completează cu normele de drept civil. Dreptul civil are rol de drept comun în materie. Dispoziţiile privind  capacitatea, consimţământul soţilor la încheierea căsătoriei, viciile de consimţământ, dispoziţii privind nulitatea, domiciliul, starea civilă, completează normele de dreptul familiei. Totodată, succesiunia se dezbate după rudenie, reglementată de dreptul familiei.

b) Drept procesual civil

Normele de drept procesual civil asigură realizarea normelor de dreptul familiei pe calea constrângerii judiciare,  atunci când participanţii la raporturile de dreptul familiei nu le îndeplinesc de bună voie.

Procedura divorţului constituie una dintre procedurile speciale reglementate în Codul de procedură civilă: competenţa teritorială a instanţei judecătoreşti investită cu soluţionarea divorţului este cea de la ultimul domiciliu comun al soţilor;

- încredinţarea minorilor se poate realiza pe calea ordonanţei preşidenţiale, cu respectarea dispoziţiilor din Codul de procedură civilă;

- hotărârile judecătoreşti privind pensia de întreţinere şi încredinţarea minorilor nu au autoritate de lucru judecat

- potrivit art. 189 Cod  procedură civilă , nu pot fi ascultaţi ca martori rudele şi afinii pâna la gradul trei inclusiv, şi nici soţul, chiar despărţit

c) Dreptul muncii

Codul muncii conţine dispoziţii menite a proteja interesele părinţilor, ale copiilor, precum concediul de maternitate/paternitate pentru îngrijirea copiilor nou-născuţi sau bolnavi, alocaţiile de stat, alocaţiile suplimentare pentru familiile cu mai mulţi copii.

d) Dreptul constituţional – principiile dreptului familiei sunt, în general, principii constituţionalităţii

e) Dreptul administrativ – o serie de organe ale publice au atribuţii privitoare la raportul de dreptul familiei –primarul acordă dispensă de vârstă pentru încheierea căsătoriei, la Oficiul Român pentru Adopţii desfăşoară activitate funcţionari publici.

f) Drept penal

Sunt consacrate în Codul penal o serie de dispoziţii prin care se urmăreşte ocrotirea relaţiilor de familie – art. 305 incriminează abandonul de familie;  art. 303- bigamia; art. 306 – rele tratamente aplicabile minorilor; art.307 – nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului; art. 198 – act sexual cu un minor.

Titlul V este intitulat  „Minoritatea” şi reglementează răspunderea penală a minorilor, sunt instituite măsuri educative, etc..

g) Drept procesual penal

- soţul sau orice altă rudă apropiată a învinuitului sau inculpatului sunt scutiţi a depune mărturie

- femeia însărcinată sau care are în îngrijire un copil mai mic de 1 an poate solicita amânarea sau întârzierea pedepsei cu închisoarea

- tribunale pentru minori sunt instanţe judecătoreşti care soluţionează cauze cu minori.

h) Drept internaţional privat

Atunci când raporturile de familie cuprind unul sau mai multe elemente de extaneitate, se aplică dispoziţiile Legii nr. 105/1992 privind raporturile de drept internaţional privat. Normele conflictuale soluţionează conflictele de legi care pot să  apară în materia căsătoriei, a divorţului, obligaţiei de întreţinere, etc..

Vizualizati pachetul complet de servicii accesand pagina: Avocat Divort - Dreptul Familiei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *