Model Rectificarea Datei Morţii | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Rectificarea datei morţii

Model Rectificarea datei morţii 2

consultanta juridica avocatura

Model Rectificarea datei morţii

Model Rectificarea datei morţii

Sediul materiei:

 • Art. 52 C civ.
 • Art. 902 C.civ.
 • Art. 949 950 C.proc.civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa[1]…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., cu sediul procesual ales[8] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[9]/prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] .....

în contradictoriu cu pârâtul[12](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] ....., formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rectificarea datei morţii prezumate a numitului din hotărârea judecătorească nr..... pronunţată în dosarul nr...../...../..... al Judecătoriei.....,pentru că s-a trecut data morţii ca fiind ..... în loc de .....

În fapt, arătăm că[14] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[15] ......

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[16] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[17] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[19] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de [20].....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[22].

Data, Semnătura[23],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Cererea de rectificare se adresează instanţei care a pronunţat hotărârea supusă rectificării. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică Acţiunea se poate face la cererea oricărei persoane interesate. De exemplu: rudele celui cu privire la care s-a pronunţat declararea judecătorească a morţii, autoritatea tutelară de la ultimul domiciliu al acestuia, etc. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică, respectiv autoritatea tutelară ↑
 7. Calitatea de reclamant o poate avea şi autoritatea tutelară de la ultimul domiciliu al celui cu privire la care s-a pronunţat declararea judecătorească a morţii. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 9. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Calitatea procesuală pasivă o are persoana a cărei moarte a fost stabilită pe cale judecătorească. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se va prezenta situaţia de fapt, din care să rezulte că nu era posibil ca persoana declarată moartă să fi decedat la acea data, conform art. 52 alin. (3) C.civ. ↑
 15. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea. ↑
 16. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, fiind obligatorie depunerea hotărârii declarative de moarte pronunţată. ↑
 17. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 18. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 19. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ. în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 20. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 23. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.