Model Punerea Sub Interdicţie / Ridicarea Interdicţiei | Discută Cu Un Avocat Online
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Punerea sub interdicţie / ridicarea interdicţiei

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Punerea sub interdicţie / ridicarea interdicţiei

Model Punerea sub interdicţie / ridicarea interdicţiei

Sediul materiei:

 • Art. 164 și urm. C. civ
 • Art. 177 C. civ
 • Art. 935-942C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10], prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] ....., formulăm

CERERE DE PUNERE SUB INTERDICŢIE A NUMITULUI .....

prin care solicităm instanţei să dispună punerea sub interdicție/ridicarea interdicției în privința pârâtului și totodată ca, prin hotărârea de punere sub interdicție, să numească, în calitate de tutore pentru ocrotirea drepturilor pârâtului pus sub interdicție, pe numitul[14], ..... :

În fapt, arătăm că la data de[15] ......

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 935 și urm./art. 942 din C.proc. civ., art. 164 și urm./art. 177 din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu expertiză judiciară în specialitatea….. , precum şi ascultarea persoanei a cărei punere/ridicare interdicţie, o solicită.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[16] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[17] .....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[18] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[19]: .....

De asemenea, solicităm emiterea unei adrese către[20] …. în vederea efectuării cercetărilor necesare pentru obţinerea avizului unei comisii de medici de specialitate, în vederea stabilirii faptelor din care să rezulte alienaţia sau debilitatea mintală a pârâtului şi obţinerii avizului de specialitate de la unitatea sanitară, în care este internat pârâtul.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[21], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[22] .....exemplare.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 80/2013.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[23]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[24]/extras din registrul public[25]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[26].

Data, Semnătura[27],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, înconformitatecu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresaelectronică/numărul de telefon/ numărul de fax şialteasemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte comunicarea actelor de procedură la o alt sediul decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Potrivit dispozițiilor art. 112, art. 118 din C.civ. poate fi tutore o persoană fizică ori soțul și soția, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege. În lipsa unui tutore desemnat instanța de tutelă desemnează cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă. ↑
 15. Se vor relata faptele din care rezultă alienația ori debilitatea mintală a pârâtului, cu menționarea dovezilor propuse. Pentru ipoteza în care se solicită ridicarea interdicției aplicate pârâtului, se va motiva în privința încetării cauzelor, care au determinat interdicția, cu observarea intervalului de timp ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii de punere sub interdicție. ↑
 16. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 17. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Se va atașa în plus un exemplar de pe înscrisuri pentru a fi comunicat procurorului. ↑
 18. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 19. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 20. .Procuror sau organele de poliţie. ↑
 21. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 22. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. Se va anexa un exemplar suplimentar pentru a fi comunicat procurorului odată cu înscrisurile atașate. ↑
 23. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 25. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 27. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.