Model PROMISIUNE UNILATERALĂ DE VÂNZARE | Avocat Online 24/7
avocati
Model PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
3 octombrie 2018
avocati
Model TESTAMENT CU INSTITUIRE DE LEGATAR CU TITLU UNIVERSAL
3 octombrie 2018

Model PROMISIUNE UNILATERALĂ DE VÂNZARE

Avocat Online

Avocat Online

Model PROMISIUNE UNILATERALĂ DE VÂNZARE

Model PROMISIUNE UNILATERALĂ DE VÂNZARE

Între subsemnații:

1. . . . . . . . . (P) domiciliat în . . . . . . . . . . . . .. CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..în calitate de promitent și

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (B) domiciliat în . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de beneficiar,

a intervenit prezentul contract în următoarele condiții:

Subsemnatul, (P). . . . . . . . . promit să vând lui (B). . . . . . dacă acesta se va arăta interesat să cumpere, imobilul, proprietatea mea, situat în . . . ., cu nr. cadastral . . . . . ., înscris în cartea funciară a localității . . . . . ., conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. . . . . . . . . . . .

Subsemnatul, (P). . . . . . . . . . . . . declar că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului în baza . . . . . . . . .*, dreptul fiind înscris în Cartea Funciară prin încheierea nr. . . . . . . . . . .emisă de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară.

Prețul vânzării este de . . . . . . . . . .

Prezenta promisiune este valabilă până la data de . . . . . . . . . ., perioadă în care mă oblig să nu înstrăinez imobilul și nici să nu constitui vreun drept real sau drept de creanță asupra acestuia.

Subsemnatul, (P) solicit notarea în cartea funciară a acestei promisiuni în temeiul art. 906 C. civ.

La data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dacă beneficiarul își va manifesta intenția de a cumpăra, noi, părțile (P) și (B) vom încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Subsemnatul, (B) în calitate de beneficiar al promisiunii unilaterale ce mi-a fost făcută de către (P), declar că am luat cunoștință de faptul că aceasta este valabilă până la data de . . . . . . . . . .și mă oblig să plătesc prețul la data încheierii contractului de vânzare- cumpărare.

Subsemnatul (B) dacă, în termenul stabilit, mă voi decide să cumpăr imobilul, mă oblig să-i comunic promitentului intenția mea de a cumpăra și data la care doresc să închei contractul de vânzare-cumpărare**.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru BCPI, . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

Promitent,

Beneficiar,

* Se vor menționa actele de proprietate.

** O asemenea clauză se impune pentru a da posibilitatea promitentului-vânzător de a procura documentația necesară încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *