Model Petiția De Ereditate | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Petiția de ereditate

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Petiția de ereditate

Model Petiția de ereditate

Sediul materiei:

 • Art. 1130 C. civ.
 • Art. 1635-1649 C. civ
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] ....., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[5] ..... formulăm

CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA

prin care solicităm instanței să constate calitatea subsemnatului de moștenitor legal cu vocație universală/cu titlu universal/legatar universal ori cu titlu universal la moștenirea defunctului ..... și obligarea pârâtului deținător fără titlu al bunurilor succesorale[6] ..... la restituirea acestora în deplină proprietate.

În fapt, arătăm că, la data de ....., a decedat autorul ....., aspect dovedit cu certificatul de deces/hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din următoarele bunuri ....., aspect probat cu ..... .

Defunctul a fost tată[7] al subsemnatului și frate[8] al pârâtului, aspect probat cu[9] ...../prin testamentul autentificat sub nr. ...../...../...../..... la B.N.P.

Defunctul m-a desemnat legatar universal, astfel că pârâtul în calitate de frate/unchi etc. a fost implicit dezmoștenit ....., devenind străin de succesiune.

În momentul decesului autorului meu şi până la data de ..... eu m-am aflat în străinătate/internat în sanatoriul ..... neavând cunoştinţă de deces.

Pârâtul a solicitat deschiderea succesiunii autorului, pretinzând în mod fals că este unic moştenitor şi a obţinut certificatul de moştenitor[10], în temeiul căruia a intrat în posesia bunurilor succesorale.

Am solicitat pârâtului să-mi recunoască calitatea de unic moştenitor în calitate de descendent/legatar universal şi să-mi predea toate bunurile succesorale, dar a refuzat, motiv pentru care am fost nevoit să promovez prezenta cerere de chemare în judecată.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1130-1131, art. 1635-1649 din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[11] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[12] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[13] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[14], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[15] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[16]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[17], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[18] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[19] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[20] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[22]/extras din registrul public[23]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[24].

Data, Semnătura[25] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 6. În raport de calitatea de moștenitor sezinar/moștenitor nesezinar, se presupune că pârâtul nu a urmat/a urmat procedura notarială finalizată cu eliberarea certificatului de moștenitor, în vederea administrării patrimoniului succesoral, a exercitării drepturilor și acțiunilor defunctului conform dispozițiilor art. 1127 din C.civ. În cel de-al doilea caz, reclamantul va solicita, ca un al doilea capăt de cerere, constatarea nulității absolute a certificatului de moștenitor. ↑
 7. Se va menționa legătura de filiație ori, după caz, calitatea de moștenitor testamentar pentru a se verifica calitatea de succesor al reclamantului. ↑
 8. Se va menționa legătura de filiație ori după caz vocația testamentară, pentru a se verifica calitatea de succesor al reclamantului. ↑
 9. Reclamantul va proba legătura de filiație, de regulă, cu certificate de stare civilă. Vocația succesorală testamentară se va proba cu testamentul corespunzător. ↑
 10. Având în vedere calitatea de moștenitor nesezinar a pârâtului, este obligatoriu ca acesta să obțină în prealabil recunoașterea calității sale de moștenitor în procedura necontencioasă notarială şi, apoi să intre în posesia bunurilor succesorale. ↑
 11. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 12. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 13. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 14. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 15. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 16. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 17. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 18. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 19. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 20. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 23. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 25. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.